CurrenciesCHF/HUFCHFHUF

CHFHUF

CHF/HUF

327.030 0.454 (0.14%)
Ceny podle eToro, V HUF Trh se uzavřel