Zákonné požadavky a licence

Makléřské služby eToro poskytuje eToro (Europe) Ltd. („eToro Europe“), registrovaná kyperská investiční firma (CIF). Registrační číslo společnosti je HE20058. eToro Europe podléhá regulaci ze strany Cyprus Securities & Exchange Commission (CySEC) pod licenčním číslem 109/10. Ve Spojeném království je společnost eToro UK Ltd. („eToro UK“), registrační číslo společnosti 7973792 autorizována a regulována orgánem Financial Conduct Authority (FCA) pod firemním referenčním číslem 583263. eToro Europe a eToro UK fungují podle a dodržují směrnici o trzích finančních nástrojů (MiFID). V Austrálii zajišťuje služby a produkty společnost eToro AUS Capital Pty Ltd. („eToro Australia“), ABN 66 612 791 803 je držitelkou licence pro australské finanční služby (AFSL) č. 491139 vydané Australskou komisí pro cenné papíry a investice (ASIC) a která je regulována Zákonem o korporacích (Britského společenství). eToro Australia zajišťuje pro své klienty služby eToro Europe.

Vkládání peněz na účet

Výběrům z účtu na eToro

Postup pro vyřizování stížností

Obchodovací hodiny a poplatky

pákový efekt a záloha

Postup eToro pro cookies

Zásady ochrany osobních údajů společnosti eToro

Obecné Upozornění Na Rizika

Všeobecné obchodní podmínky

eToro a makléři

Všeobecné obchodní podmínky, ke kterým jste se zavázali při registraci, stanoví, který subjekt a které nařízení se na vás vztahují. Tato informace se také zobrazí v nastaveních vašeho účtu.

MiFID (Směrnice o trzích finančních nástrojů) je zákon Evropské unie, který poskytuje harmonizovaný regulační režim pro investiční služby v Evropském hospodářském prostoru. Hlavními cíli směrnice je zvýšit konkurenci a ochranu klientů v oblasti investičních služeb. Aktivity i služby eToro UK i eToro Europe splňují požadavky směrnice MiFID. Veškerá dokumentace a všechny postupy jsou konzistentní s pravidly MiFID.

eToro (Europe) Ltd.

eToro Europe se sídlem na adrese 4 Profiti Ilia Street, Germasogeia, Limassol, Kypr, má licenci k poskytování investičních služeb přijímání a předávání příkazů vztahujících se k jednomu či více nástrojům, provádění příkazů v zastoupení klientů, jednání na vlastní účet, správě portfolia a investičnímu poradenství. Má také licenci k poskytování doplňkové služby úschovy a správy finančních nástrojů, včetně úschovy cenných papírů a souvisejících služeb. eToro Europe s vámi jedná buďto jako komitent nebo jako pověřená osoba. Když budeme jednat jako pověřený zástupce, budeme k provádění příkazů svých klientů využívat služeb jiných vykonávajících makléřů včetně nepřidružených třetích stran.

Pro úplné informace k tomu, na které služby a nástroje má eToro Europe licenci, prosím klikněte na Investment Services (Investiční služby) a Ancillary Services (Doplňkové služby).

eToro (UK) Ltd.

eToro UK se sídlem na adrese 5 Fleet Place, London EC4M 7RD a s hlavním sídlem na adrese 24th floor, One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AB, je licencována jednat nebo provádět opatření v oblasti investic jako pověřená osoba nebo komitent na principu párování příkazů a držet peníze klienta. eToro UK bude jednat při provádění klientských příkazů přímo s vámi jako váš agent a k vykonávání klientových příkazů bude využívat služeb jiných vykonávajících makléřů včetně eToro Europe nebo nepřidružených třetích stran.

Pro úplné informace k tomu, na které služby a nástroje má eToro UK licenci, prosím klikněte zde

eToro AUS Capital Pty Ltd.

eToro Australia s registrovanou adresou v Level 26, 1 Bligh Street, Sydney NSW 2000, Austrálie, má licenci k obchodování s deriváty a devizovými kontrakty jako váš pověřený zástupce a komitent.  Když budeme působit jako pověřený zástupce, budeme k provádění příkazů svých klientů využívat služeb jiných vykonávajících makléřů včetně eToro Europe nebo nepřidružených třetích stran.

Copy Trading

CopyTrading™ je funkce, která vám umožňuje udělit nám automaticky generovaný příkaz pro váš účet, založený na vašem výběru obchodů provedených jiným uživatelem eToro („Vedoucím obchodníkem“). Funkci CopyTrading™ pro vás zajišťuje eToro Europe (a zřizuje ji pro vás váš lokální autorizovaný poskytovatel, není-li tímto poskytovatelem eToro Europe). Než budete moci začít používat funkci CopyTrading™, vyhodnotí společnost eToro Europe její vhodnost pro vás podle informací, které jí poskytnete. Může to vést k omezení vašich aktivit na CopyTradingu™ nebo k jejich úplnému zablokování. Přístup ke CopyTradingu™ není v žádném případě zárukou ani symbolem, že vám kterýkoliv subjekt eToro poradí něco, co je pro vás vhodné. Prohlédněte si prosím plné znění Podmínek přístupu.

Jurisdikce

Evropa
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ eToro (UK) Ltd. je regulováno orgánem Financial Conduct Authority (FCA) a uchovává si přeshraniční licenci od FCA pro nabízení svých služeb v členských státech Evropského hospodářského prostoru. Podrobný seznam zemí a povolení najdete zde.
CYPRUS eToro (Europe) Ltd. podléhá regulaci ze strany Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) a uchovává si přeshraniční licenci od CySEC pro nabízení svých služeb v členských státech Evropského hospodářského prostoru i mimo něj.
USA
USA eToro USA je provozováno firmou eToro USA LLC, která je registrována u FinCEN jako společnost provozující peněžní služby.
Austrálie
Austrálie eToro AUS Capital Pty Ltd. autorizovaná Australskou komisí pro cenné papíry a investice (ASIC).
Seychellles
Seychellles eToro (Seychellles) Limited se sídlem a hlavním místem podnikání na adrese Room B11, 1st Floor, Providence Complex, Providence, Mahe’, Seychelles, eToro Seychelles získala od úřadu Seychelles Financial Securities Authority (licence č. SD076) makléřskou licenci, která jí umožňuje nabízet klientům cenné papíry, produkty CFD a všechny kopírovací funkce.

 

Regulační informace

Kategorizace klientů

Směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID) vyžaduje kategorizaci klientů jakožto drobných, neprofesionálních klientů, profesionálních klientů nebo způsobilých protistran. eToro Europe a eToro UK kategorizuje všechny klienty při otevření obchodního účtu jakožto drobné, neprofesionální klienty, kteří mají nejvyšší úroveň ochrany (tj. způsobilost pro Investor Compensation Fund (fond kompenzací investora), Best Execution (nejlepší provedení), a Safeguarding Clients Assets (zabezpečení aktiv klientů atd.)). Klienti mohou požádat o překlasifikování, a to dopisem směrovaným podle příslušnosti na eToro Europe nebo eToro UK, které vás mohou přeřadit podle specifikací, podmínek a postupů směrnice MiFID. Retail Client (drobný klient) je klient, který není profesionálním klientem ani způsobilou protistranou. Eligible Counter party (způsobilá protistrana) je profesionální klient nebo právnická osoba, která poskytuje investiční služby, které zahrnují příjem a přenos nebo realizaci příkazů. Klienti v této kategorii mají nejnižší úroveň ochrany. Professional Client (Profesionální klient) je klient, který disponuje zkušenostmi, znalostmi a odbornými zkušenostmi, aby mohl učinit svá vlastní investiční rozhodnutí a řádně posoudit rizika, která mu vzniknou. Musí splňovat následující kritéria: A. kategorie klientů, kteří mohou být považováni za profesionály: V souvislosti se všemi investičními službami a aktivitami a finančními nástroji mohou být posuzováni jako profesionálové:

 1. Subjekty, které musí být schváleny nebo regulovány pro operace na finančních trzích. Níže uvedený seznam by měl být chápán tak, že zahrnuje všechny oprávněné subjekty, které vykonávají charakteristické aktivity uvedených subjektů: subjekty autorizované členským státem podle směrnice Evropského společenství; subjekty autorizované nebo regulované členským státem bez odkazu na tuto směrnici a subjekty autorizované nebo regulované nečlenskými státy
  1. Úvěrové instituce;
  2. Registrované investiční firmy;
  3. Jiné autorizované nebo regulované finanční instituce;
  4. Pojišťovny;
  5. Systémy kolektivního investování a správcovské společnosti těchto systémů;
  6. Penzijní fondy a správcovské společnosti takových fondů;
  7. Prodejci komodit a komoditních derivátů;
  8. Ostatní institucionální investoři.
  9. Místní
 2. Velké podniky, které splňují dva z těchto požadavků na velikost, na základě poměru:
  1. součet rozvahy nejméně: 20 000 000 euro
  2. čistý obrat nejméně 40 000 000 euro
  3. vlastní kapitál nejméně 2 000 000 euro
 3. Státní a regionální vlády, veřejnoprávní subjekty, které spravují veřejný dluh, centrální banky, mezinárodní a nadnárodní instituce jako je Světová banka, Mezinárodní měnový fond, Evropská centrální banka, Evropská investiční banka a další podobné mezinárodní organizace.
 4. Ostatní institucionální investoři, jejichž hlavní aktivitou je investovat do finančních nástrojů, včetně subjektů zabývajících se sekuritizací aktiv nebo jinými finančními transakcemi. Musí však mít možnost požádat o zacházení jako s neprofesionálem a eToro Europe/eToro UK se může dohodnout na poskytnutí vyšší úrovně ochrany.
 5. Je odpovědností klienta, který je považován za profesionálního klienta, požádat o vyšší úroveň ochrany, pokud usoudí, že není schopen řádně posoudit nebo zvládat související rizika. Tato vyšší úroveň ochrany bude poskytnuta, pokud klient, který se považuje za odborníka, uzavře podle příslušnosti písemnou dohodu s eToro Europe nebo eToro UK, že s ním nebude nakládáno jako s profesionálem pro účely příslušného provádění obchodního režimu.
 1. Klienti, s kterými může být na požádání nakládáno jako s odborníky: klienti, kteří nejsou uvedeni výše, včetně subjektů veřejného sektoru a soukromých individuálních investorů, mohou být rovněž oprávněni upustit od některých z ochran, které jsou poskytovány v rámci obchodních pravidel eToro Europe / eToro UK. eToro Europe i eToro UK jsou proto oprávněny zacházet s některým z výše uvedených klientů jako s profesionálem za předpokladu, že jsou splněna příslušná kritéria a postupy. Například to, že klient je schopen učinit vlastní investiční rozhodnutí a pochopit zahrnutá rizika (hodnocení způsobilosti). Společnost si vyhrazuje právo odmítnout některou z výše uvedených žádostí o jinou kategorizaci. Žádosti o více informací a o změnu kategorie odešlete prosím na

https://www.etoro.com/cs-cz/customer-service/

Postup pro nejlepší zpracování a vyřizování objednávek


 

Postup řešení stížností

Postup pro konflikt zájmů

Kompenzační fond pro investory

Klíčové informativní dokumenty (eToro Europe)

Postup pro boj proti praní špinavých peněz

Jak Spojené království, tak Kypr přijaly příslušné právní předpisy a přijaly účinná regulační a jiná opatření tím, že zavedly vhodné mechanismy pro předcházení a potlačování praní peněz, financování teroristických aktivit a finanční kriminality. Obě země se navíc zavázaly uplatňovat všechny požadavky mezinárodních ustanovení a standardů v této oblasti, a zejména těch, které vyplývají ze směrnic Evropské unie. Právní předpisy Spojeného království a Kypru byly harmonizovány s třetí směrnicí Evropské unie o předcházení využívání finančního systému pro účely praní peněz a financování terorismu (směrnice 2005/60/ES). Jakožto regulované firmy se eToro Europe a eToro UK zavázaly dodržovat příslušná nařízení a zajistit, aby byla přijata vhodná opatření pro boj proti praní špinavých peněz, financování terorismu a finanční kriminalitě.

Kapitálová přiměřenost

V souladu s platnými předpisy musí mít eToro Europe i eToro UK vlastní prostředky, které kdykoli splňují ukazatel minimální kapitálové přiměřenosti podle evropského nařízení o kapitálových požadavcích. Investiční firma musí mít zavedeny řádné, účinné a kompletní strategie a postupy pro průběžné hodnocení a udržování částek, typů a rozdělování vnitřního kapitálu, které považují za přiměřené k pokrytí povahy a úrovně rizik, jimž by mohly být vystaveny. Tyto strategie a procesy podléhají pravidelnému vnitřnímu přezkumu, aby bylo zajištěno, že zůstanou komplexní a úměrné povaze, rozsahu a složitosti činností firmy.

Zabezpečení prostředků klienta

Prostředky a aktiva našich klientů uchováváme na oddělených účtech, takže prostředky a aktiva našich klientů budou odděleny od našich vlastních aktiv. Takové oddělení účtů je kontrolováno interně i externě. Spolupracujeme pouze s renomovanými bankovními institucemi a poskytovateli platebních služeb.

Informace o 3. pilíři

Zpráva RTS 28

Věděli jste to?

eToro je celá o jednoduchém a bezpečném obchodování online. Další informace o mezinárodních obchodních makléřích a předpisech eToro.