Zákonné požadavky a licence

Zprostředkovatelské služby eToro jsou poskytovány společností eToro (Europe) Ltd., registrovanou kyperskou investiční firmou (CIF). Registrační číslo společnosti je HE20058. eToro Europe podléhá regulaci ze strany Cyprus Securities & Exchange Commission (CySEC) pod licenčním číslem 109/10. Ve Spojeném království je společnost eToro UK (registrační číslo společnosti 7973792) autorizována a regulována orgánem Financial Conduct Authority (FCA) pod firemním referenčním číslem 583263. eToro (Europe) Ltd. i eToro (UK) Ltd. fungují podle a dodržují směrnici o trzích finančních nástrojů (MiFID).

Jaký druh makléře je eToro?

Vkládání peněz na účet

Výběrům z účtu na eToro

Obchodovací hodiny a poplatky

pákový efekt a záloha

Postup eToro pro cookies

Zásady ochrany osobních údajů společnosti eToro

Obecné Upozornění Na Rizika

Všeobecné obchodní podmínky

eToro a makléři

eToro (Europe) Ltd.

(eToro Europe) se sídlem na adrese 4 Profiti Ilia Street, Germasogeia, Limassol, Kypr, je licencována poskytovat investiční služby přijímání a předávání příkazů, provádění příkazů jménem klientů, jednání na vlastní účet ve vztahu k jednomu nebo více finančním nástrojům a ke správě portfolia. Je také licencována k poskytování doplňkové služby úschovy a správy finančních nástrojů, včetně úschovy cenných papírů a souvisejících služeb. eToro Europe s vámi jedná buď jako zmocnitel nebo jako pověřená osoba. Když působíme jako pověřená osoba, budeme k provedení příkazů našich klientů používat jiného vykonávající makléře, včetně nepřidružené třetí strany.

Pro úplné informace k tomu, na které služby a nástroje má eToro Europe licenci, prosím klikněte na Ancillary Services (Doplňkové služby) a Investment Services (Investiční služby).

eToro (UK) Ltd.

(eToro UK) se sídlem na adrese 5 Fleet Place, London EC4M 7RD a hlavním sídlem na adrese 24th floor, One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AB je licencována jednat nebo provádět opatření v oblasti investic jako pověřená osoba nebo zmocnitel na principu párování příkazů a držet peníze klienta. eToro s vámi jedná buď jako zmocnitel nebo jako pověřená osoba. Když působíme jako pověřená osoba, budeme k provedení příkazů našich klientů používat jiného vykonávajícího makléře, včetně eToro Europe nebo nepřidružené třetí strany.

Pro úplné informace k tomu, na které služby a nástroje má eToro UK licenci, prosím klikněte zde

Finanční služby eToro UK jsou poskytovány pouze klientům Premium, kteří jsou rezidenty Spojeného království. Podmínky k tomu, abyste se kvalifikovali na klienty Premium, najdete zde.

Všeobecné podmínky, ke kterým jste se zavázali při registraci, stanoví, který subjekt a nařízení se na vás vztahují. Tato informace se také zobrazí v nastaveních vašeho účtu.

MiFID (směrnice o trzích finančních nástrojů) je zákon Evropské unie, který poskytuje harmonizovaný regulační režim pro investiční služby v Evropském hospodářském prostoru. Hlavními cíli směrnice je zvýšit konkurenci a ochranu klientů v oblasti investičních služeb. Aktivity i služby eToro UK i eToro Europe splňují požadavky směrnice MiFID. Veškerá dokumentace a postupy jsou konzistentní s pravidly MiFID.

Copy Trading

CopyTrading™ je služba generovaná automaticky, pomocí které nám dáváte pokyn ke kopírování pro váš účet některých obchodů provedených jiným uživatelem služeb (vedoucím obchodníkem). Funkci CopyTrading™ vám poskytuje eToro Europe, ať už jste klientem eToro Europe nebo eToro UK. Více o smlouvě mezi našimi stranami se dočtete v našich Všeobecných podmínkách. Předtím, než se budete moci zapojit do CopyTrading™, eToro Europe posoudí, jaké obchodní strategie jsou pro vás vhodné, včetně omezení vašich aktivit v oblasti CopyTrading™ nebo jejich úplné zablokování.

Jurisdikce

Evropa
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ eToro (UK) Ltd. je regulováno orgánem Financial Conduct Authority (FCA) a uchovává si přeshraniční licenci od FCA pro nabízení svých služeb v členských státech Evropského hospodářského prostoru. Podrobný seznam zemí a povolení najdete zde.
CYPRUS eToro (Europe) Ltd. podléhá regulaci ze strany Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) a uchovává si přeshraniční licenci od CySEC pro nabízení svých služeb v členských státech Evropského hospodářského prostoru i mimo něj.
USA
USA eToroUSA je provozováno společností Tradonomi LLC, která je regulována organizací National Futures Association (NFA). V současnosti není eToroUSA aktivní a klienty z USA neakceptujeme.

 

Regulační informace

Kategorizace klientů

Směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID) vyžaduje kategorizaci klientů jakožto drobných, neprofesionálních klientů, profesionálních klientů nebo způsobilých protistran. eToro Europe a eToro UK kategorizuje všechny klienty při otevření obchodního účtu jakožto drobné, neprofesionální klienty, kteří mají nejvyšší úroveň ochrany (tj. způsobilost pro Investor Compensation Fund (fond kompenzací investora), Best Execution (nejlepší provedení), a Safeguarding Clients Assets (zabezpečení aktiv klientů atd.)). Klienti mohou požádat o překlasifikování, a to dopisem směrovaným podle příslušnosti na eToro Europe nebo eToro UK, které vás mohou přeřadit podle specifikací, podmínek a postupů směrnice MiFID. Retail Client (drobný klient) je klient, který není profesionálním klientem ani způsobilou protistranou. Eligible Counter party (způsobilá protistrana) je profesionální klient nebo právnická osoba, která poskytuje investiční služby, které zahrnují příjem a přenos nebo realizaci příkazů. Klienti v této kategorii mají nejnižší úroveň ochrany. Professional Client (Profesionální klient) je klient, který disponuje zkušenostmi, znalostmi a odbornými zkušenostmi, aby mohl učinit svá vlastní investiční rozhodnutí a řádně posoudit rizika, která mu vzniknou. Musí splňovat následující kritéria: A. kategorie klientů, kteří mohou být považováni za profesionály: V souvislosti se všemi investičními službami a aktivitami a finančními nástroji mohou být posuzováni jako profesionálové:

 1. Subjekty, které musí být schváleny nebo regulovány pro operace na finančních trzích. Níže uvedený seznam by měl být chápán tak, že zahrnuje všechny oprávněné subjekty, které vykonávají charakteristické aktivity uvedených subjektů: subjekty autorizované členským státem podle směrnice Evropského společenství; subjekty autorizované nebo regulované členským státem bez odkazu na tuto směrnici a subjekty autorizované nebo regulované nečlenskými státy
  1. Úvěrové instituce;
  2. Registrované investiční firmy;
  3. Jiné autorizované nebo regulované finanční instituce;
  4. Pojišťovny;
  5. Systémy kolektivního investování a správcovské společnosti těchto systémů;
  6. Penzijní fondy a správcovské společnosti takových fondů;
  7. Prodejci komodit a komoditních derivátů;
  8. Ostatní institucionální investoři.
  9. Místní
 2. Velké podniky, které splňují dva z těchto požadavků na velikost, na základě poměru:
  1. součet rozvahy nejméně: 20 000 000 euro
  2. čistý obrat nejméně 40 000 000 euro
  3. vlastní kapitál nejméně 2 000 000 euro
 3. Státní a regionální vlády, veřejnoprávní subjekty, které spravují veřejný dluh, centrální banky, mezinárodní a nadnárodní instituce jako je Světová banka, Mezinárodní měnový fond, Evropská centrální banka, Evropská investiční banka a další podobné mezinárodní organizace.
 4. Ostatní institucionální investoři, jejichž hlavní aktivitou je investovat do finančních nástrojů, včetně subjektů zabývajících se sekuritizací aktiv nebo jinými finančními transakcemi. Musí však mít možnost požádat o zacházení jako s neprofesionálem a eToro Europe/eToro UK se může dohodnout na poskytnutí vyšší úrovně ochrany.
 5. Je odpovědností klienta, který je považován za profesionálního klienta, požádat o vyšší úroveň ochrany, pokud usoudí, že není schopen řádně posoudit nebo zvládat související rizika. Tato vyšší úroveň ochrany bude poskytnuta, pokud klient, který se považuje za odborníka, uzavře podle příslušnosti písemnou dohodu s eToro Europe nebo eToro UK, že s ním nebude nakládáno jako s profesionálem pro účely příslušného provádění obchodního režimu.
 1. Klienti, s kterými může být na požádání nakládáno jako s odborníky: klienti, kteří nejsou uvedeni výše, včetně subjektů veřejného sektoru a soukromých individuálních investorů, mohou být rovněž oprávněni upustit od některých z ochran, které jsou poskytovány v rámci obchodních pravidel eToro Europe / eToro UK. eToro Europe i eToro UK jsou proto oprávněny zacházet s některým z výše uvedených klientů jako s profesionálem za předpokladu, že jsou splněna příslušná kritéria a postupy. Například to, že klient je schopen učinit vlastní investiční rozhodnutí a pochopit zahrnutá rizika (hodnocení způsobilosti). Společnost si vyhrazuje právo odmítnout některou z výše uvedených žádostí o jinou kategorizaci. Žádosti o více informací a o změnu kategorie odešlete prosím na

https://www.etoro.com/cs-cz/customer-service/

Postup pro nejlepší zpracování a vyřizování objednávek

Postup pro vyřizování stížností

Postup pro konflikt zájmů

Kompenzační fond pro investory

Klíčové informativní dokumenty (eToro Europe)

Postup pro boj proti praní špinavých peněz

Jak Spojené království, tak Kypr přijaly příslušné právní předpisy a přijaly účinná regulační a jiná opatření tím, že zavedly vhodné mechanismy pro předcházení a potlačování praní peněz, financování teroristických aktivit a finanční kriminality. Obě země se navíc zavázaly uplatňovat všechny požadavky mezinárodních ustanovení a standardů v této oblasti, a zejména těch, které vyplývají ze směrnic Evropské unie. Právní předpisy Spojeného království a Kypru byly harmonizovány s třetí směrnicí Evropské unie o předcházení využívání finančního systému pro účely praní peněz a financování terorismu (směrnice 2005/60/ES). Jakožto regulované firmy se eToro Europe a eToro UK zavázaly dodržovat příslušná nařízení a zajistit, aby byla přijata vhodná opatření pro boj proti praní špinavých peněz, financování terorismu a finanční kriminalitě.

Kapitálová přiměřenost

V souladu s platnými předpisy musí mít eToro Europe i eToro UK vlastní prostředky, které kdykoli splňují ukazatel minimální kapitálové přiměřenosti podle evropského nařízení o kapitálových požadavcích. Investiční firma musí mít zavedeny řádné, účinné a kompletní strategie a postupy pro průběžné hodnocení a udržování částek, typů a rozdělování vnitřního kapitálu, které považují za přiměřené k pokrytí povahy a úrovně rizik, jimž by mohly být vystaveny. Tyto strategie a procesy podléhají pravidelnému vnitřnímu přezkumu, aby bylo zajištěno, že zůstanou komplexní a úměrné povaze, rozsahu a složitosti činností firmy.

Zabezpečení prostředků klienta

Prostředky našich klientů uchováváme na odděleném účtu, takže prostředky klientů budou odděleny od vlastních aktiv. Takové oddělení účtů je kontrolováno interně i externě. Pracujeme pouze s renomovanými platebními institucemi a poskytovateli platebních služeb jako jsou Barclays Bank, Coutts a další banky první úrovně.

Informace o 3. pilíři

Věděli jste to?

eToro je celá o jednoduchém a bezpečném obchodování online. Další informace o mezinárodních obchodních makléřích a předpisech eToro.