Vrouwen brengen een nieuw perspectief op beleggen

  • Tijdens de coronapandemie is het aantal vrouwelijke beleggers in Nederland flink gegroeid: 33% van de huidige vrouwelijke beleggers zijn in de afgelopen twee jaar begonnen met beleggen
  • Nederlandse vrouwen hebben bijna evenveel vertrouwen in hun beleggingsportfolio als Nederlandse mannen (92% vs. 94%), en aanzienlijk meer vertrouwen dan vrouwen wereldwijd (92% vs. 77%)
  • ESG-beleid is voor Nederlandse vrouwen de belangrijkste factor bij de beslissing om in een aandeel te beleggen; bij Nederlandse mannen ligt de nadruk op dividenduitkering

11 november 2021: Er wordt vaak gesproken over de nieuwe generatie van jongere en meer zelfstandig opererende particuliere beleggers, maar parallel hieraan loopt een andere opvallende trend: de opkomst van de vrouwelijke beleggers. Zij hebben vaak andere beweegredenen om te beleggen dan mannen. Zo blijkt uit onderzoek van multi-asset investeringsplatform eToro dat vrouwelijke beleggers zich meer zorgen maken over de economie en oog hebben voor Environmental, Social & Governance (ESG) criteria.  

Volgens de Emancipatie Monitor 2020, een tweejaarlijks rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), is in 2019 de economische positie van vrouwen in Nederland verbeterd en zijn zij financieel onafhankelijker geworden ten opzichte van 2018. Hiermee steeg Nederland van de zesde naar de vijfde plaats op de ranglijst voor gendergelijkheid van het European Institute for Gender Equality. Hoewel de pandemie in de afgelopen twee jaar invloed heeft gehad op de gehele arbeidsparticipatie, zien we een duidelijke ontwikkeling bij vrouwen: zij verzekeren zich van steeds meer invloed in de economie. 

Met de verbeterde economische positie, en dus meer besteedbaar inkomen, is het aantal vrouwelijke beleggers de afgelopen jaren gestegen. “Vooral jonge vrouwen hebben steeds meer affiniteit met financiële markten en maken gebruik van nieuwe investeringsplatforms. Uit onderzoek van investeringsmaatschappij Fidelity blijkt dat het aantal vrouwen dat buiten hun pensioen belegt in slechts drie jaar tijd met 50% is gestegen. Consultancybedrijf McKinsey schat dat dit decennium $30 biljoen aan vermogen zal verschuiven naar vrouwen. Hoe je het ook bekijkt, de invloed van vrouwen in de financiële wereld neemt toe,” aldus Ben Laidler, Global Market Strategist bij eToro.

eToro’s meest recente Retail Investor Beat, een driemaandelijks onderzoek onder 500 Nederlandse particuliere beleggers (waarvan 43% vrouw en 57% man), bevestigt deze trend. Zoals onderstaande grafiek weergeeft, is 33% van de vrouwelijke beleggers in de afgelopen twee jaar begonnen met beleggen – mogelijk deels gedreven door de uitbraak van de pandemie – en een kwart belegt 3 tot 5 jaar. Van de mannelijke respondenten geeft  72% aan al 5 jaar of langer te beleggen, tegenover slechts 41% van de vrouwen. Daarentegen zijn meer vrouwen dan mannen (24% vs. 20%) van plan om in de komende twaalf maanden meer geld te beleggen. “Wat we momenteel zien is dat steeds meer vrouwen beleggen en dat zij ook beleggen met grotere bedragen, wat er op wijst dat de opkomst van de vrouwelijke belegger een lange-termijntrend is,” aldus Ben Laidler. 

Bovendien wijzen de resultaten van eToro’s Retail Investor Beat op een aantal aspecten waar de beleggingsaanpak van vrouwen verschilt van die van mannen:

  • Het belang van persoonlijke aanbevelingen: Vrouwen doen vaker dan mannen onderzoek naar en nemen vaker beslissingen over beleggingen op basis van persoonlijk advies van vrienden, familieleden of collega’s (33% vs. 26%) en Google search (25% vs. 17%). Anderzijds gebruikt de meerderheid van de mannen (60%) nieuwsmedia als bron voor investeringsbeslissingen, terwijl slechts een derde van de vrouwen (33%) dit als bron van beleggingsinformatie gebruikt. Mannen maken ook vaker dan vrouwen gebruik van beoordelingswebsites van derden (25% vs. 18%), terwijl vrouwen vaker informatie zoeken op onlinefora en sociale media (26% vs. 19%) of cursussen volgen (14% vs. 9%).
  • Vertrouwen in huidige beleggingen, maar minder zekerheid over de toekomst: Wereldwijd heeft 77% van de vrouwelijke beleggers vertrouwen in hun huidige beleggingsportfolio, voor Nederlandse vrouwen ligt dit op 92% – vergelijkbaar met de 95% van de Nederlandse mannen. Slechts 49% van de Nederlandse vrouwelijke beleggers verwacht echter dat hun beleggingen in het komende jaar beter zullen presteren dan voorgaand jaar, terwijl 64% van de Nederlandse mannelijke beleggers verwacht dat hun beleggingen beter zullen presteren.
  • Minder uitgesproken over sectorkeuzes: Bijna een derde van de vrouwelijke beleggers (27%) geeft aan niet zeker te weten welke sectoren de beste beleggingskansen zullen bieden, terwijl dit voor een veel kleiner percentage van de mannelijke beleggers geldt (13%). Over het algemeen lijken vrouwen minder uitgesproken te zijn over specifieke sectoren en zijn ze ook minder optimistisch over de vooruitzichten voor de technologie- (42% vs. 35%) en energiesector (25% vs. 15%) dan mannen.
  • De stand van de economie als grootste externe risico: De meeste vrouwen beschouwen de stand van de wereldeconomie (41%) en de Nederlandse economie (25%) als de grootste externe risico’s voor hun beleggingen op de korte termijn. Daarentegen maken mannen zich meer zorgen over internationale conflicten (42%) en stijgende inflatie (38%).
  • Andere prioriteiten bij het kiezen van aandelen: Vrouwelijke beleggers hebben andere aandachtspunten bij het kiezen van aandelen. De meeste vrouwen (26% vs. 17% mannen) zien het ESG-beleid als de belangrijkste overweging wanneer ze een bedrijf analyseren, terwijl de meeste mannen (23% vs. 11% vrouwen) dividenduitkering de doorslaggevende factor vinden.

Ben Laidler: “Onze resultaten wijzen erop dat vrouwen een andere beleggingsaanpak hebben dan mannen. Het groeiend aantal vrouwelijke beleggers zou daarom een directe invloed kunnen hebben op de dynamiek in de beleggingswereld. Uit wereldwijde gegevens blijkt dat vrouwen betere spaarders zijn en een beter beleggingsrendement genereren. Ze beleggen voor de langere termijn, nemen minder risico en richten zich meer op de niet-financiële zaken, zoals ESG en educatie.”

 

1 https://digitaal.scp.nl/emancipatiemonitor2020/economische-positie-vrouw-tot-2020-verder-verbeterd/  

2 https://www.fidelity.com/bin-public/060_www_fidelity_com/documents/about-fidelity/FidelityInvestments  Women&InvestingStudy2021.pdf 

3 https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/women-as-the-next-wave-of-growth-in  -us-wealth-management  

4  eToro’s Retail Investor Beat (RIB) is uitgevoerd door Opinium tussen 17 en 30 september 2021. In totaal werden 6.000 particuliere beleggers in twaalf landen (500 in elk) ondervraagd: VK, VS, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Nederland, Denemarken, Australië, Polen, Roemenië en Tsjechië. Particuliere beleggers werden  gedefinieerd als zelfsturend en moesten ten minste één beleggingsproduct bezitten, waaronder aandelen, obligaties, fondsen, beleggings-ISA’s of gelijkwaardige producten. Zij hoefden geen eToro-gebruikers te zijn. Tenzij anders aangegeven, wordt in dit bericht uitsluitend naar de Nederlandse steekproef verwezen.

*** 

Over eToro

eToro is in 2007 opgericht vanuit de visie dat de wereldwijde financiële markten voor iedereen toegankelijk moeten zijn om op een eenvoudige en transparante manier te handelen en investeren. Het eToro-platform stelt mensen in staat om te investeren in de activa die ze willen, van aandelen en grondstoffen tot cryptoassets. We zijn een wereldwijde community met meer dan 23 miljoen geregistreerde gebruikers die hun beleggingsstrategieën delen; en iedereen kan de succesvolle aanpak van andere gebruikers volgen. Door de eenvoud van het platform kunnen gebruikers gemakkelijk activa kopen, houden en verkopen, hun portefeuille in real-time monitoren en transacties uitvoeren wanneer ze maar willen.

 

Disclaimer

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Tegenover de kans dat je inleg meer waard wordt, bestaat de kans dat dit niet zo is of je je inleg deels of zelfs helemaal verliest. De mate van risico verschilt per belegging.

In Europa valt eToro onder het financieel toezicht van de Cyprus Securities and Exchange Commission, in het Verenigd Koninkrijk onder de Financial Conduct Authority en in Australië onder de Australische Securities and Investments Commission.

Deze mededeling is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden en mag niet worden opgevat als beleggingsadvies, een persoonlijke aanbeveling, of een aanbod van, of een verzoek tot, het kopen of verkopen van financiële instrumenten. Dit materiaal is opgesteld zonder rekening te houden met de beleggingsdoelstellingen of de financiële situatie van een bepaalde ontvanger, en is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten ter bevordering van onafhankelijk onderzoek. Verwijzingen naar prestaties in het verleden of in de toekomst van een financieel instrument, index of een verpakt beleggingsproduct zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en mogen niet als zodanig worden opgevat. eToro doet geen toezeggingen en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de inhoud van deze publicatie.

238 Weergaven