Stocks-HAL-Halliburton Co

HAL Halliburton Co

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023: Doanh thu của Halliburton Co increased tính đến 13.41% và có tổng là 23.02B. Thu nhập ròng increased tính đến 66.90% đến 2.66B. Tài sản ròng increased tính đến 18.25% đến 9.43B và EPS increased từ 1.73 đến 2.92.
HAL- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
18.94%
Biên Lợi nhuận Ròng
0.66%
Biên Hoạt động
17.74%
Lợi nhuận trên Đầu tư
1.45%