Stocks-HTG.L-Hunting PLC

HTG.L Hunting PLC

0 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Hunting PLC increased tính đến 55.36% và có tổng là 589.23M. Thu nhập ròng increased tính đến 95.39% đến -3.00M. Tài sản ròng increased tính đến 9.36% đến 703.47M và EPS increased từ -0.39 đến -0.02.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư