Stocks-IHS-IHS Holding

IHS IHS Holding

4.90 0.08 (1.71%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của IHS Holding increased tính đến 24.15% và có tổng là 1.96B. Thu nhập ròng decreased tính đến 1,700.84% đến -470.40M. Tài sản ròng decreased tính đến 21.28% đến 1.36B và EPS decreased từ -0.08 đến -1.39.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư