Stocks-ORSTED.CO-Orsted A/S

ORSTED.CO Orsted A/S

0 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Orsted A/S decreased tính đến NaN và có tổng là 126.09B. Thu nhập ròng increased tính đến 32.44% đến 14.42B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 75.74B và EPS decreased từ N/A đến 34.60.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư