Stocks-OTIS-Otis Worldwide Corp

OTIS Otis Worldwide Corp

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023: Doanh thu của Otis Worldwide Corp increased tính đến 3.83% và có tổng là 14.21B. Thu nhập ròng increased tính đến 9.42% đến 1.50B. Tài sản ròng decreased tính đến 1.20% đến -4.72B và EPS increased từ 2.96 đến 3.39.
OTIS- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
29.54%
Biên Lợi nhuận Ròng
8.68%
Biên Hoạt động
15.48%
Lợi nhuận trên Đầu tư
55.90%