Stocks-PWR-Quanta Services Inc

PWR Quanta Services Inc

199.56 -4.93 (-2.41%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Quanta Services Inc increased tính đến 31.54% và có tổng là 17.07B. Thu nhập ròng increased tính đến 4.00% đến 511.64M. Tài sản ròng increased tính đến 5.51% đến 5.40B và EPS decreased từ 3.34 đến 3.32.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư