Stocks-RIG-Transocean LTD

RIG Transocean LTD

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Transocean LTD increased tính đến 0.74% và có tổng là 2.58B. Thu nhập ròng decreased tính đến 5.43% đến -621.00M. Tài sản ròng decreased tính đến 3.69% đến 10.79B và EPS increased từ -0.93 đến -0.89.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư