Stocks-SCYR.MC-Sacyr

SCYR.MC Sacyr

2.945 0.059 (2.04%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Sacyr increased tính đến 25.16% và có tổng là 5.85B. Thu nhập ròng increased tính đến 437.59% đến 342.98M. Tài sản ròng increased tính đến 41.60% đến 1.36B và EPS decreased từ -0.31 đến N/A.
SCYR.MC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
21.32%
Biên Lợi nhuận Ròng
-0.91%
Biên Hoạt động
26.85%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-0.70%