Wat is thematisch beleggen? Woordenlijst en inleiding

Wat is thematisch beleggen?

Thematisch beleggen is een term die verwijst naar een ‘top-down’ benadering van beleggen, waarbij beleggers proberen thema’s en trends te identificeren op basis van hun voorspellingen van toekomstige prestaties, in plaats van dat ze beleggingsbeslissingen nemen op basis van prestaties uit het verleden van bepaalde markten of activa. Een voorbeeld van thematisch beleggen is technologische trends, waarbij een belegger de groei van zelfrijdende auto’s of een wereldwijde daling in het gebruik van tablets op een bepaalde datum kan voorspellen. Thematisch beleggen is recentelijk  erg populair geworden en is verdeeld in de sectoren economisch, politiek, technologie, sociaal en agrarisch. De populariteit van thematisch beleggen is sinds 2016 meer dan verdubbeld en er bestaan meer dan 400 thematische ETF’s (Exchange Trade Funds).

Hieronder vindt u een de meer algemene terminologie met betrekking tot thematisch beleggen:

Thematisch beleggen: woordenlijst

A-D

 • Agribusiness

Productie en distributie op industrieniveau van landbouwapparatuur, machines, opslag, enz.

 • Alpha

Een onregelmatig rendement op de over- of ondergewaardeerde investering van een belegger.

 • Asymmetrisch

De relatie tussen leveranciers van dominante natuurlijke hulpbronnen en hun klanten.

 • BBP

Het bruto binnenlands product is de maatstaf voor de algehele economische activiteit van een land, waarbij goederen en diensten worden gecombineerd, meestal berekend op jaar- of kwartaalbasis.

 • Benchmark Unaware (onwetend van maatstaf)

Een beleggingsstrategie waarbij de investering is gebaseerd op het verwachte rendement, ongeacht het indexgewicht.

 • BRIC-economieën

Verwijst naar de gecombineerde economieën van: Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Deze landen zijn door economen gegroepeerd vanwege hun potentiële economische groei en invloed.

 • CopyFunds

CopyFunds is een product voor portefeuillebeheer gericht op thematisch beleggen dat is ontwikkeld door eToro. Met CopyFunds van eToro kunnen beleggers andere beleggers of markten kopiëren. De CopyFunds bundelen de financiële activa van de belegger op gediversifieerde wijze en in overeenstemming met een vooraf gedefinieerde strategie om het langetermijnrisico te minimaliseren.

 • Dollar Cost Averaging (gemiddelde kosten van dollar)

Een beleggingsstrategie waarbij de belegger op regelmatige, maandelijkse basis een vast bedrag aan dollars in een bepaalde belegging plaatst. De belegger koopt meer wanneer de prijs daalt, en minder wanneer de prijs stijgt.

 • Deleveraging (schuldafbouw)

Wanneer een persoon of bedrijf diens schuldniveau vermindert door activa te verkopen als de groei niet volgens plan verloopt.

E-I

 • Gorilla’s

Grote bedrijven of bedrijven die hun respectievelijke sectoren domineren en die de prijs en beschikbaarheid van hun producten beheersen.

 • Hedge Against (afdekken tegen)

Een belegging beschermen tegen waardevermindering door in het tegengestelde te investeren, in feite door een extra investering te plaatsen.

 

 • Intrinsieke waarde

Vertegenwoordigt de berekende waarde van een bedrijf, aandeel of zekerheid, rekening houdend met tastbare en ontastbare factoren. Dit hoeft niet altijd de marktwaarde te vertegenwoordigen.

 • Lage correlatie

Thematisch beleggen kan een lage correlatie bieden tussen relatief rendement op traditionele groeistrategieën en een negatieve correlatie op relatief rendement bij traditionele waardestrategieën, waardoor beleggers kunnen diversifiëren.

 • ‘Low theme’-producten

Technologieën, diensten en oplossingen die niet van belang zijn voor wereldwijde inkomsten en/of groei, maar die onder meer een rol spelen bij het bedrijfsmodel, de strategie, en bij onderzoek en ontwikkeling (R&D) van een bedrijf.

 • ‘Longevity’-economie

Vertegenwoordigt de economische macht van de demografische leeftijdsgroep boven 50 jaar, waarvan de economische activiteit, die nu ongeveer 7 biljoen dollar bedraagt, in 2030 naar verwachting tot ongeveer 13,5 biljoen dollar zal verdubbelen.

M-T

 • Macro-economisch

Opsplitsing van de economie, waarbij de algemene prestaties en het gedrag van een economie worden bestudeerd, inclusief de veranderingen in alle aspecten van de economie, inclusief werkgelegenheidsgraad, inflatie, groeipercentage, enz.

 • MSCI-wereldindex

Een centrale, wereldwijde index met duizenden aandelen en grondstoffen in verschillende categorieën. Wereldwijd door fondsmanagers gebruikt als maatstaf voor de prestaties van portefeuilles.

 • Megatrends

Wereldwijde economische krachten (zoals de opkomst van e-commerce of sociale verschuivingen (millennials)), die van invloed zijn op bedrijven en economieën, samenlevingen, culturen en levens.

 • Opbouw van portefeuille

Keuze van thema’s, segmenten of sectoren op basis van trends in de markt.

 • Opkomende markten

Landen met het potentieel en de infrastructuur van volledig ontwikkelde markten, maar die de economische volwassenheid van die landen nog niet hebben bereikt. Hebben de neiging volatiel te zijn.

 • Opportunity Sets (kansensets)

Alle denkbare verwachte rendementen, evenals standaarddeviaties, die voortvloeien uit de opbouw van portefeuilles.

 

 • Populatiegroei

De verwachte groei van de bevolking die druk uitoefent op de wereldwijde voedselvoorziening, land en opwarming van de aarde.

 • Sharpe-ratio

Dit is een maatstaf voor het voor risico’s gecorrigeerde rendement van een thema. Met de Sharpe-ratio kunt u de kenmerken voor risico en rendement van elk thema analyseren. Hiermee wordt uitgelegd of het met een thema behaalde rendement wordt veroorzaakt door te veel risico of door slimme beleggingsbeslissingen. Op ons platform geven we een beoordeling van 1 t/m 3, waarbij 3 de hoogste risicoclassificatie is.

 • Snelle verandering

Een voortdurende focus op seculiere veranderingen en ontwrichtende innovatie kan een portfolio afdekking bieden in een snel veranderende wereld en een aanvulling vormen op traditionele, op index gebaseerde strategieën.

 

 • ‘Super Cycle of Credit’ (super kredietcyclus)

De continue cyclus van financieel krediet, die resulteerde in de wereldwijde financiële crisis van 2007.

 • Toewijzing activa

Een beleggingsstrategie waarbij de belegger de percentages voor risico versus beloning in evenwicht houdt, afhankelijk van de doelstellingen van de belegger, de tijdlijn van de belegging en de risicotolerantie.

 • ‘Top-down/bottom-up’beleggen

Bij ‘top-down’-beleggingen worden eerst economische en mondiale trends geanalyseerd, vervolgens ontwikkelingen die van invloed zijn op bepaalde sectoren, en tot slot welke bedrijven naar verwachting in die sectoren beter zullen presteren. Op die basis wordt dan belegd. ‘Bottom-up’-beleggingen richten zich primair op bedrijven om te bepalen waarin wordt belegd, met weinig nadruk op economische trends.

U-Z

 • Urbanisatie

De verschuiving van bevolking van stadscentra of plattelandsgebieden naar de buitenwijken.

 • Wrap-account

Een methode om de portefeuille van een belegger tegen een vergoeding te consolideren. De vergoeding dekt alle beheerskosten en commissies voor de account en wordt beschouwd als minder duur dan een vergoeding voor makelaarskosten.

Overzicht

Aangezien de populariteit van thematisch beleggen snel blijft groeien onder beleggers, is er meer vraag dan ooit naar betrouwbare, diverse beleggingsmogelijkheden. Met de Top Trader CopyFunds en Market CopyFunds van eToro kunnen langetermijnbeleggers met laag risico hun thematische beleggingsportefeuilles op de lange termijn beheren met diverse thema’s en een activatoewijzing die past bij de gewenste beleggingsstrategie van elke belegger.

257 Weergaven