Aktiemarknaden rör sig precis som ekonomin i cykler, och dessa kallas för bearmarket och bullmarket – på svenska kallat björn- och tjurmarknad. När ekonomin mår bra tenderar börsen i regel att gå uppåt, för att i sämre ekonomiska tider röra sig nedåt. Det finns flera olika faktorer utöver ekonomin som påverkar kursrörelserna, bland annat börspsykologi. Det är något du kan dra nytta av när du handlar på börsen, och du kan göra transaktioner på såväl tjurmarknader som björnmarknader. Så vad är då tjur vs björn? Jo, det ska vi reda ut i denna kompletta guide till bull och bear market. Låt oss börja med att besvara frågan ”vad är en tjurmarknad?” för att sedan diskutera björnmarknader.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Vad är en tjurmarknad?

Identifiera och handla under tjurmarknader

Tradingstrategier att använda under tjurmarknader

Att tänka på under en tjurmarknad

Vad är en björnmarknad?

Så identifierar du en björnmarknad

Tradingstrategier som lämpar sig för björnmarknader

Att tänka på under en björnmarknad

Summering tjur vs björn

 

Öppna ett konto hos eToro och börja handla värdepapper redan idag.

Vad är en tjurmarknad?

När börsen rör sig uppåt under en längre tid är den underliggande trenden positiv. Det benämns som en tjurmarknad på svenska, och här används även den internationella termen bullmarket. Historiskt sett har börsen genomgått flera perioder med tjurmarknad. Dessa har hållit i sig länge och några av dessa listas nedan, baserat på aktieindexet S&P 500.

 • Start – Slut – Uppgång i %
 • December 1987 – Mars 2000 – 582,1%
 • Juni 1949 – Augusti 1956 – 267,1%
 • Oktober 2002 – Oktober 2007 – 101,5%

Dessa är bara några av de många tillfällen då börsen stigit under längre tidsperioder. Men hur definieras en tjurmarknad?

Definition av tjurmarknad

Tjurmarknaden är en lång period med breda uppgångar, ofta i samband med att den reala ekonomin stärks. En absolut definition av vad som faktiskt ska klassas som en tjurtrend (bull trend) är inte helt fastställd. Således används godtyckliga bestämmelser. Den vanligaste är att ett aktieindex eller en specifik tillgång återfinner sig i en tjurtrend när värdeökningen överstiger 20% från den senaste bottennoteringen. Vanligtvis är det aktieindex och räntepapper som berörs av begreppet, men det är inte begränsat till dessa. Andra exempel på tillgångar som kan befinna sig i en tjurtrend är:

Nu när du vet vad en tjurmarknad är och hur den definieras är du säkert nyfiken på hur du kan identifiera dem. Läs vidare för att få en insikt i hur du handlar en marknad i uppgång.

Identifiera och handla under tjurmarknader

När du letar efter värdepapper att handla kan du använda dig av antingen fundamental analys eller teknisk analys. För mer daglig trading är det vanligast att använda den sistnämnda metoden, till skillnad från vid långsiktiga investeringar då en fundamental metod är mer populärt.

Så identifierar du en bullmarket

Psykologiska aspekter kombinerat med makroekonomi driver på en uppgång som gör att allt fler engagerar sig i finansiell trading. När värdet på en aktie kontinuerligt stiger och stänger på högre värderingar, samtidigt som bottnarna blir lägre, visar prissignalen att tillgången befinner sig i en uppgång. Detta är den tydligaste tekniska indikatorn du kan använda för att identifiera en aktie som genomgår en tjurmarknad.

Så identifierar du en bullmarket

Kännetecken för en bull market

Tecken på att aktiemarknaden som helhet är i en uppåtgående trend är att intresset hos gemene man ökar. Det medför att mer kapital allokeras till de stora indexen. Tecken som du kan leta efter för att se om de breda aktiemarknaderna är i bull market listas nedan:

 • Ekonomin är stark och arbetslösheten går ner
 • Fler intresserar sig för aktier
 • Media talar om bull market
 • Värderingarna stiger

Stark ekonomi

Börsen tenderar att vara nära korrelerad med det ekonomiska läget som helhet. När arbetslöshetssiffrorna är låga, inkomsterna stiger och konsumtionen tilltar sänds starka ekonomiska signaler. Dessa tolkas av börsen som reagerar positivt.

Tilltagande allokering

Allt fler vill investera på börsen. Det innebär att inflödet av pengar ökar. En ökad efterfrågan på ett värdepapper driver upp priset och ger energi till tjurmarknaden.

Mediaintresse

När nyfikenheten kring värdepapper växer sig starkare hos allmänheten rapporterar media om det. Även på sociala medier växer börsen i popularitet. Det skapar en loop där efterfrågan ökar och tjurmarknaden får extra bränsle.

Dyrare börs

I takt med att tjurmarknaden fortgår blir värdepapper allt dyrare. Det föder ännu högre efterfrågan och eufori uppstår. Eftersom att det är svårt att med hjälp av fundamental analys hitta något långsiktigt värde i aktier efter att tjurmarknaden pågått under en längre tid kan du behöva andra strategier. Det har därför blivit dags att avslöja några tradingstrategier som du kan tillämpa på din aktietrading i en bull market.

Tradingstrategier att använda under tjurmarknader

För att lyckas med din trading på börsen måste du ha en uttalad strategi. Med dess hjälp blir det enklare att fatta rätt beslut och inte ryckas med i psykologisk bias. Nedan återfinns några olika strategier som kan vara användbara när tjuren har övertaget i tjur vs björn på börsen.

Utbrott

Om du använder teknisk analys för din trading förlitar du dig på olika signaler på prisgrafen. Ett utbrott, även kallat breakout, i en tjurmarknad sker när ett så kallat motstånd bryts. Motstånd är ett pris, eller ett spann av priser, där värdet på aktien har vänt nedåt vid upprepade tillfällen. För att använda en utbrottsstrategi studerar du aktiens graf noggrant. När priset väl bryter igenom motståndet placerar du en order.

Bull run på Nasdaq-börsen 2020-2021, då priset i juni 2020 passerade 9738, och därmed hade ökat med 20% sedan dippen i mars 2020.

Köp dippen

En teknik som många traders gillar är att köpa tillfälliga nedgångar i en given tillgång. Om du identifierar att exempelvis Bitcoin tenderar att stiga i värde, men tillfälligt har blivit översåld kan du köpa en position. Det kallas för att köpa dippen i en tillgång vars underliggande trend är positiv, men som upplever kortsiktig svaghet.

Använd tjurmarknadens momentum

Det är vanligt att använda momentum inom aktiehandel. Det innebär att du förlitar dig på tekniska indikatorer såsom glidande medelvärden för att avgöra i vilken riktning prisutvecklingen går. Så länge priset på ett värdepapper i en tjurtrend handlas ovanför din indikator, ligger du lång i tillgången.

Handla trender

Du som är långsiktig i din trading kan välja att handla stora trender. Du kan leta efter makroekonomiska tendenser som du försöker profitera på. Kanske framkommer det i din analys att omställningen till grön energi kommer att tillta under de kommande åren. Baserat på det antagandet identifierar du tillgångar som kan gynnas av att din förutsägelse förverkligas.

Placera kapital i tillväxtaktier

När aktiemarknaden genomgår en tjurmarknad tenderar aktier att bli övervärderade, enligt många analytiker som förlitar sig på fundamental analys. När de stora företagens aktier är dyra söker sig därför investerare mot mindre aktier med god tillväxtpotential. Därför kan en strategi att utvärdera vara att allokera kapital mot tillväxtaktier under en bullmarket.

Slutet på tjurtrenden

När slutet på tjurtrenden kommer tenderar uppgången att gå väldigt fort. Ofta råder en euforisk känsla bland aktörerna på aktiemarknaden. För att inte ryckas med i glädjeyran kan du förlita dig på din tradingstrategi, det gäller både i tjurmarknader och i björnmarknader, något vi återkommer till strax.

Att tänka på under en tjurmarknad

För att framgångsrikt handla under en bull market behöver du en strategi. Dessutom måste du vara försiktig och undvika irrationella beslut till följd av att du kanske har gjort några bra affärer. Låt oss introducera ett viktigt koncept för lyckosam aktietrading i bull vs bear: riskhantering.

Riskhantering är nyckeln till framgång

Ett vanligt uttryck inom finans är ”hög risk, hög avkastning”. Men för att på lång sikt kunna tjäna pengar är riskhantering väldigt viktigt. Om du förlorar hälften av ditt kapital, behövs en fördubbling för att komma tillbaka till startpunkten.

Med det i åtanke kan det vara bra att sprida riskerna mellan flera olika tillgångar. Det minskar sannolikheten att du förlorar pengar och reducerar risken i portföljen.

Välj rätt aktier i marknadsuppgången

När du handlar på börsen finns det många aktier att välja mellan. För att välja rätt aktier att handla kan du antingen specialisera dig på ett område, eller identifiera starka värdepapper bredare. En populär metod är att jämföra olika företag inom samma sektor och köpa det bolaget som har gått starkast, men fortfarande har potential till fortsatt uppgång.

Bra instrument för handel i börsuppgång

När börsen stiger i värde kan du använda dig av diverse värdepapper för att profitera på det. I en tjurtrend kan du bland annat använda följande:

CFD-kontrakt

Ett CFD-kontrakt ger dig möjlighet att spekulera i värdeutvecklingen av en underliggande tillgång. Istället för att köpa tillgången och vänta på värdestegringen ingår du ett kontrakt med din CFD-mäklare. Hos eToro kan du använda dessa för att ligga lång i en tjurmarknad i flera olika tillgångar, såsom råvaror och diverse index.

Köpoptioner

En köpoption är perfekt i en tjurmarknad. När du äger en option har du rätten, men är inte tvingad, att köpa den underliggande tillgången av motparten till ett förutbestämt pris. Du kan alltså köpa möjligheten att i framtiden tillförskaffa dig tillgången billigare än marknadspriset. För det betalar du en premie.

Kostnader för börshandel

För att kunna handla effektivt på börsen måste du vara medveten om de associerade kostnaderna. När du handlar hos en traditionell börsmäklare betalar du courtage, vilket är en avgift för den tjänst som tillhandahålls. Dessa avgifter kan snabbt äta upp stora delar av din vinst, vilket innebär att det är viktigt att du letar efter det lägsta courtaget.

Vad är en björnmarknad?

Du har nu full koll på vad en tjurmarknad är. Motsatsen till detta är en björnmarknad, som på engelska benämns som bear market. I detta avsnitt kommer du att lära dig följande:

 • Vad en björnmarknad är
 • Identifiera en björnmarknad
 • Tradingstrategier i börsnedgång
 • Vad man ska tänka på i en björnmarknad

Låt oss inte ödsla mer tid utan direkt gå vidare till definitionen av björnmarknad.

Definition av björnmarknad

När börsen som helhet, eller ett enskilt värdepapper, upplever en nedgång motsvarande 20% har vi en björnmarknad. Precis som vid definitionen av tjurmarknad så är den en aning godtycklig. Björnmarknader tenderar att vara kortvariga i förhållande till tjurmarknader. Det beror på att aktörerna på aktiemarknaden drabbas av panik och säljer av tillgångar snabbt.

Bear market på S&P500 2020 i och med Corona-pandemin.

Så identifierar du en björnmarknad

För att identifiera en björnmarknad, svenska för bull market, kan du använda dig av prisgrafen. När prisuppgången stoppas tidigare för varje försök, samtidigt som fallet blir djupare innan köparna återigen tar kontroll, ser du en björnmarknad. För att kunna tjäna pengar i en björnmarknad måste du veta vilka varningstecken du ska leta efter.

Se björnen komma

Ett vanligt tillvägagångssätt för att förutse en nedåtgående trend är att börseuforin tilltar. Det är inte ovanligt att personer helt utan fundamental kännedom om tillgången allokerar mot värdepappret. När dessa börjar dyka upp är det läge att vara vaksam och se upp för en potentiell beartrend.

Lägre toppar i bear market

Om du studerar en graf över värdeutvecklingen i en given tillgång och noterar att de kortsiktiga topparna är lägre än de föregående topparna, samtidigt som bottnarna blir djupare, ser du en björnmarknad. När du ser detta mönster kan du använda en tradingstrategi som lämpar sig för handel i tillgångar som minskar i värde.

Tradingstrategier som lämpar sig för björnmarknader

Precis som under en tjurmarknad så finns det olika metoder att applicera på din trading under en björnmarknad. Det finns vissa likheter, men utförandet kan vara annorlunda. Björnmarknaden är trots allt ett momentum nedåt, varpå en momentumstrategi kan brukas. Men låt oss börja med utbrott i nedåtriktning.

Tradingstrategier som lämpar sig för björnmarknader

Utbrott nedåt

Vid tillämpning av teknisk analys på prisgrafer i en nedåttrend kan du studera stödnivåer. Det är prisspann där köparna återtagit momentum vid upprepade tillfällen och vänt prisutvecklingen uppåt. Skulle säljarna forcera priset djupare än stödnivån, sker ett utbrott. För att tjäna pengar på utbrottstrading under en björnmarknad kan du blanka värdepappret.

Använd momentum på börsen

Som trader behöver du tjäna pengar i nedgång och i uppgång. Därför kan du använda en momentumstrategi som innebär att du handlar baserat på tekniska indikatorer. Det är vanligt att 50 och 20 dagars glidande medelvärden används för att avgöra vem som styr utvecklingen, bull vs bear, i ett givet värdepapper. Genom att använda marknadens momentum kan du tradea i en fallande börs.

Trendstrategier under en björnmarknad

Precis som i en uppgång så kan du handla trenden på börsen eller i diverse råvaror när den generella värdeutvecklingen är negativ. När aktiemarknaden går dåligt kan du gå kort i flera olika index, eller enskilda aktier. För att lyckas med detta är det viktigt att du har en bra riskhantering, något du lär dig mer om alldeles strax.

Sälj av och köp tillbaka

En strategi som ofta används i en björnmarknad är att sälja av innehavet när det blir skakigt. När marknaden stabiliserar sig på lägre nivåer kan värdepappren köpas tillbaka till ett bättre pris. Det kräver inte att marknadsaktören använder blankning.

När björnmarknaden vänder

När en björnmarknad avtar och vänder kan prisuppgången gå fort. Det beror på att så kallade blankare måste köpa tillbaka de aktier de har gått korta vilket skapar en stark efterfrågan. När björnmarknaden vänder kan det ta lite tid när aktiemarknaden handlas i sidled innan en ny trend etableras. I denna typ av miljö kan det vara svårt att använda en momentumstrategi eftersom att det inte finns en tydlig trend.

Att tänka på under en björnmarknad

I en björnmarknad är det viktigt att vara kylig och rationell. Som nämnts tidigare tenderar prisutvecklingen att vara aggressiv när björnen slår mot marknaden. Därför behövs en annan inställning när du handlar i en björnmarknad än när börsen går uppåt i tjurmarknaden. Om du vill hitta inspiration kan du följa de bästa kunderna hos eToro med dess Copytrader™ som innebär att du kan kopiera deras innehav och affärer.

Att handla under en bear market är annorlunda

Som en konsekvens av den snabba utvecklingen och det stressade psykologiska läget som uppstår i en björnmarknad, måste du förlita dig på din strategi. Misstagen kan bli dyra när värdet på diverse tillgångar kollapsar. Därför är riskhantering oerhört viktigt för att lyckas med din trading när marknadssegmentet är negativt. Följande finansiella instrument kan användas för att tradea i denna typ av börs:

 • Blankning
 • Säljoptioner

Hantera riskerna som björnmarknaden medför

För att hantera riskerna med en björnmarknad kan du använda en stop-loss order. Denna ordertyp innebär att du sätter en gräns vid vilken en order ska utföras. Om du har gått kort kan du sätta en stop-loss order med en signal om att lägga en köporder vid ett givet pris om prisutvecklingen tar sig an en positiv skepnad. Dessutom är det viktigt att du inte placerar för stor andel av dina likvider i en och samma trade. Fördela istället ditt kapital mellan flera olika värdepapper under björntrenden.

Läs det finstilta kring finansiella instrument

Det är också viktigt att du är medveten om vilka villkor som omger de finansiella instrument du väljer för din handel. I en nedåtgående marknad blir blankarna ofta giriga och använder hävstång. Vid dessa tillfällen riskerar du att förlora mer än hela ditt kapital. Således krävs extra försiktighet.

Tillgångar som gynnas under björnmarknaden

Precis som i en tjurtrend så finns det tillgångar som gynnas av en björntrend. I oroliga tider tenderar investerare att söka sig mot tillgångar som är säkrare och har lägre volatilitet än vad som är fallet när marknadstrenden är positiv. Några av de tillgångar som möjligen genererar positiv avkastning i en björnmarknad på börsen är

Finansiella instrument för handel under björntrend

När tillgångspriser sjunker kan du tjäna pengar med hjälp av olika sätt. Ovan nämndes blankning vilket innebär att du lånar aktier av någon som har en positiv syn på dess framtida utveckling. När aktien faller i värde, köper du den från en annan marknadsaktör och återlämnar de lånade aktierna till dess ägare från vilken du lånat dem. Detta benämns ibland som att gå kort.

Ett alternativ till att gå kort, eller blanka, är att använda finansiella instrument likt CFD-kontrakt. Dessa är ett kontrakt mellan dig och din börsmäklare, likt eToro. Ni ingår ett avtal där du blir betald om den underliggande tillgångens värde deprecieras, och du förlorar kapital om värdeutvecklingen är positiv. Detta instrument kan även användas under en bull market.

Avgifter för att handla under björnmarknaden

Utöver de courtageavgifter som din börsmäklare tar ut, tillkommer ytterligare kostnader när du går kort i en björnmarknad. Det beror på att investeraren som äger aktien som du lånar kräver ersättning för risken den tar. I termer av avgifter är det således dyrare att aktivt tradea i en bear market än när marknadstrenden går uppåt och tjuren styr i kampen tjur vs björn.

Avgifter för att handla under björnmarknaden

Summering tjur vs björn

Börsen rider på olika trender. När prisutvecklingen är positiv befinner sig marknaden i en tjurtrend, även benämnt som bull market, och om värdeutvecklingen är negativ utspelar sig en björnmarknad, eller bear market. Definitionerna är inte skrivna i sten, men en björnmarknad sägs uppstå när prisfallet överstiger 20% från den tidigare högsta noteringen. Motsatt gäller för tjurmarknaden där en prisökning med 20% från den föregående botten används som definition.

Olika tillgångar gynnas av olika marknadssegment och riskhantering är viktigt för en lyckosam trading. För att minska kostnaderna som är associerade med din finansiella trading kan du öppna ett konto hos eToro idag.

Denna information är endast i utbildningssyfte och ska inte ses som investeringsråd, personlig rekommendation eller som ett erbjudande om eller uppmaning att köpa eller sälja några finansiella instrument.

Detta material har tagits fram utan att ta hänsyn till några specifika investeringsmål eller finansiell situation och har inte tagits fram i enlighet med de lagliga och reglerande kraven för att främja oberoende forskning. Alla hänvisningar till tidigare resultat för ett finansiellt instrument, index eller paketerad investeringsprodukt är inte, och bör inte ses som en tillförlitlig indikator för framtida resultat.

eToro gör ingen representation och tar inget ansvar för riktigheten eller fullständigheten av innehållet i den här guiden. Se till att du förstår riskerna med handel innan du förbinder något kapital. Riskera aldrig mer än du är beredd att förlora.