Regelverk och licens

eToros mäklartjänster tillhandahålls av:

eToro (Europe) Ltd., (”eToro Europe”), ett registrerat cypriotiskt investmentbolag (CIF). Företagets registreringsnummer är HE200585. eToro Europe regleras av Cyprus Securities & Exchange Commission (CySEC) under licensnummer 109/10.

I Storbritannien är eToro UK Ltd. (”eToro UK”), (organisationsnummer 7973792), auktoriserat och reglerat av Financial Conduct Authority (FCA), under referensnummer 583263.

eToro Europe och eToro UK drivs båda i enlighet med och uppfyller direktivet för finansiella instrument på värdepappersmarknaderna (MiFID).

I Australien tillhandahålls finansiella tjänster och produkter av eToro AUS Capital Limited (”eToro Australia”), ABN 66 612 791 803. eToro Australia är innehavare av en australisk finansiell licens (AFSL) 491139 som utfärdats av Australian Securities and Investments Commission (ASIC). Med förbehåll för vilken finansiella produkt du väljer kan eToro Australia antingen agera som huvudman och därmed utfärdare av den finansiella produkten eller fungera som ditt ombud. För mer information om de finansiella tjänster och produkter som eToro Australia har licens att tillhandahålla, klicka här.

Sätta in pengar på kontot

Hur du tar ut pengar från ditt eToro-konto

Policy för klagomålshantering

Marknadstider och avgifter

Hävstång och marginal

eToros cookiepolicy

eToros integritetspolicy vid social handel

Allmän Riskinformation

Regler och villkor

eToro och mäklare

Villkoren du godkände vid registreringen angav vilken enhet och reglering som gäller för dig. Den här informationen visas också i dina kontoinställningar.

MiFID-direktivet (direktivet för finansiella instrument på värdepappersmarknaderna) är en EU-lag, som tillhandahåller ett harmoniserat regelverk för investeringstjänster inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Huvudsyftet med direktivet är att öka konkurrensen och kundskyddet inom investeringstjänster. Både eToro UK:s och eToro Europes verksamheter och tjänster uppfyller MiFID-kraven. All dokumentation och samtliga rutiner är förenliga med MiFID-reglerna.

eToro (Europe) Ltd.

eToro Europe, med säte på 4 Profiti Ilia Street, Germasogeia, Limassol, Cypern, har tillstånd att tillhandahålla investeringstjänster för att ta emot och överföra order gällande ett eller flera finansiella instrument, verkställa order på uppdrag av kunder, handla på eget konto samt förvalta portföljer och tillhandahålla investeringsrådgivning. Det är också licensierat att tillhandahålla tilläggstjänster för förvaring och administration av finansiella instrument, inklusive värdepappersförvaring och relaterade tjänster. eToro Europe agerar antingen huvudman eller ombud. När vi agerar ombud använder vi en annan verkställande mäklare, inklusive en icke-ansluten tredje part, för att verkställa våra kunders order.

För fullständig information om de tjänster och instrument som eToro Europe är licensierat för, klicka på Investeringstjänster och Tilläggstjänster.

eToro (UK) Ltd.

eToro UK, med säte och huvudkontor på 24th floor, One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AB, är licensierat att hantera eller arrangera investeringar som ombud eller uppdragsgivare på en ”principal-to-principal”-basis och att förvara kundernas pengar. eToro UK handlar med dig som ombud och använder sig av en annan verkställande mäklare, däribland eToro Europe eller en icke-ansluten tredje part, för att verkställa våra kunders order.

För fullständig information om tjänster och instrument som eToro UK har licens att tillhandahålla, klicka här

eToro AUS Capital Limited.

eToro Australia, med säte på Level 3, 60 Castlereagh Street, Sydney NSW 2000 Australien, har licens att tillhandahålla finansiella tjänster för olika finansiella produkter, antingen som huvudman eller som ditt ombud. När vi agerar ombud använder vi en annan verkställande mäklare, inklusive eToro Europe eller en icke-ansluten tredje part, för att verkställa våra kunders order. För mer information om de finansiella tjänster och produkter som eToro Australia har licens att tillhandahålla kan du klicka här

Gleneagle Asset Management Ltd.

GAML, med säte på Level 27, 25 Bligh Street Sydney NSW 2000 Australien, är licensierat att agera som en ansvarig enhet, dvs. är auktoriserat att driva ett registrerat förvaltat investeringsprogram enligt kapitel 5C i den australiska förordningen Corporation act 2001. Det registrerade programmet (eToro Service) ARSN 637 489 466 drivs av GAML och marknadsförs av eToro Australia. Att investera i finansiella produkter via ett förvaltat investeringsprogram leder inte till direkt ägande av de underliggande tillgångarna. Det förvaltade investeringssystemet har laglig äganderätt, du som investerare har ett verkligt huvudmannaskap, dvs. de finansiella produkterna innehas för din räkning. När du utför transaktioner använder GAML en annan verkställande mäklare, däribland eToro Europe eller en icke-ansluten tredje part.

Copy Trading (för personer som inte är bosatta i USA)

CopyTrading™ är en automatiskt genererad funktion som låter dig ge oss instruktioner att kopiera vissa transaktioner som utförs av en annan eToro-användare (”ledarhandlare”) å dina vägnar. CopyTrading™-funktionen tillhandahålls av eToro Europe (och ordnas för dig av din lokala eToro-licensierade leverantör om din lokala leverantör inte är eToro Europe). Innan du kan använda CopyTrading™-funktionen, utvärderar eToro Europe dess lämplighet för dig baserat på information som du tillhandahåller. Detta kan leda till att dina CopyTrading™-aktiviteter begränsas eller helt blockeras. Tillgång till CopyTrading™ innebär inte under några omständigheter att en eToro-enhet har rekommenderat att funktionen är lämplig för dig, inte heller godkänner eller rekommenderar vi någon av de ledarhandlare som du kan välja att kopiera. Se fullständiga villkor för åtkomst.

Jurisdiktioner

 

Europa
STORBRITANNIEN eToro (UK) Ltd. regleras av Financial Conduct Authority (FCA) och har en gränsöverskridande licens från FCA att erbjuda sina tjänster i medlemsstater i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Klicka här för en detaljerad förteckning över länder och behörigheter.
CYPERN eToro (Europe) Ltd. regleras av Cyperns värdepappers- och valutakommission (CySEC) och har en gränsöverskridande licens från CySEC att erbjuda sina tjänster i medlemsstater i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och utanför.
NEDERLÄNDERNA eToro (Europe) Ltd är registrerat hos De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) som en leverantör av kryptotjänster. DNB övervakar att eToro (Europe) Ltd följer lagen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism samt sanktionslagen från 1977. eToro (Europe) Ltd är inte föremål för tillsyn av DNB eller för företagstillsyn av AFM. Detta innebär att det för kryptovalutatjänster inte finns någon övervakning av finansiella krav eller affärsrisker och att det inte finns något specifikt konsumentskydd.
USA
USA eToro USA LLC är registrerat hos FinCEN som en verksamhet som tillhandahåller finanstjänster.

eToro USA Securities Inc är medlem i FINRA (www.finra.org) och SIPC (www.SIPC.org).

Australien
Australien eToro AUS Capital Limited regleras av Australian Securities & Investments Commission (ASIC) under den australiska licensen 491139 för finansiella tjänster.
Seychelles
Seychelles eToro (Seychelles) Ltd.
eToro Seychelles, med säte och huvudkontor på eToro Suites, S45 2nd Floor, Espace Building, Victoria, Seychellerna, har licens att handla med värdepapper antingen som ombud eller huvudman. När eToro Seychelles handlar som ombud används en annan verkställande mäklare, däribland eToro Europe eller en icke-ansluten tredje part, för att verkställa kundernas order.

 

Regelverk för utlämnande av information

Kundkategorisering

MiFID (direktivet för finansiella instrument på värdepappersmarknaderna) kräver kategorisering av kunder som privatkunder, professionella kunder eller kvalificerade motparter. eToro Europe och eToro UK kategoriserar alla kunder som privatkunder när de öppnar ett handelskonto. Privatkunder har högsta skyddsnivå och är till exempel berättigande till ersättningsfonden för investerare, bästa verkställande och skydd av kundtillgångar etc. Kunder kan be om att omklassificeras, vilket görs skriftligen till eToro Europe/eToro UK, som tillämpligt, som kan omklassificera dig enligt MiFIDs specifikationer, villkor och förfaranden. Privatkund är en kund som inte är en professionell kund eller en kvalificerad motpart. Kvalificerad motpart är en professionell kund eller juridisk person som tillhandahåller investeringstjänster som innefattar mottagande och överföring eller orderverkställande. Kunder inom denna kategori har den lägsta skyddsnivån. Professionell kund är en kund som har erfarenhet, kunskap och kompetens att fatta egna investeringsbeslut och korrekt bedöma riskerna som de innebär och måste uppfylla följande kriterier: Α. Kundkategorier som kan anses vara professionella: Följande ska betraktas som professionella i förhållande till alla investeringstjänster och -aktiviteter samt finansiella instrument:

 1. Enheter som måste få tillstånd eller regleras för att verka på de finansiella marknaderna. Listan nedan bör förstås som att omfatta alla auktoriserade enheter som utför de berörda enheternas karaktäristiska verksamhet: enheter som är auktoriserade av en medlemsstat enligt ett EU-direktiv; enheter som är auktoriserade eller reglerade av en medlemsstat utan hänvisning till sådant direktiv; och enheter som är auktoriserade eller reglerade av en icke-medlemsstat.
  1. Kreditinstitut;
  2. Registrerade investmentbolag;
  3. Andra auktoriserade eller reglerade finansinstitut;
  4. Försäkringsföretag;
  5. Kollektiva investeringssystem och förvaltningsbolag med sådana system.
  6. Pensionsfonder och förvaltningsbolag med sådana fonder;
  7. Råvaru- och råvaruderivathandlare;
  8. Övriga institutionella investerare.
  9. Lokalbefolkning
 2. Stora företag som uppfyller två av följande storlekskrav, proportionellt:
  1. total balansräkning på minst: 20 000 000 euro
  2. nettoomsättning på minst: 40 000 000 euro
  3. eget kapital på minst: 2 000 000 euro
 3. Nationella och regionala myndigheter, offentliga organ som förvaltar statsskulder, centralbanker, internationella och överstatliga institutioner som Världsbanken, Internationella valutafonden, Europeiska centralbanken, Europeiska investeringsbanken och andra liknande internationella organisationer.
 4. Andra institutionella investerare vars huvudverksamhet är att investera i finansiella instrument, inklusive företag som ägnar sig åt värdepapperisering av tillgångar eller andra finansiella transaktioner. De får dock begära icke-professionell behandling och eToro Europe/eToro UK, kan, enligt vad som är tillämpligt, godkänna en högre skyddsnivå.
 5. Det åligger kunden, som anses vara en professionell kund, att begära en högre skyddsnivå när den anser att den inte kan utvärdera eller hantera riskerna på ett korrekt sätt. Den högre skyddsnivå tillhandahålls när en kund som anses vara professionell ingår ett skriftligt avtal med eToro Europe/eToro UK, enligt vad som är tillämpligt, att den inte ska behandlas som en professionell kund för tillämpning av verksamhetsreglernas tillämpliga uppförande.

Β. Kunder som kan behandlas som professionella på begäran: Andra kunder än de som nämnts ovan, inklusive offentliga organ och privata investerare, kan också få avstå från några av de skydd som följer av affärsreglerna för eToro Europe/eToro UK, som tillämpligt. Både eToro Europe och eToro UK får därför behandla alla av ovanstående kunder som professionella under förutsättning att relevanta kriterier och förfaranden är uppfyllda. Såsom att kunden kan fatta sina egna investeringsbeslut och förstå de risker som är involverade (lämplighetstest). Företaget förbehåller sig rätten att neka ovanstående förfrågningar om att ändra kategorisering. Begäran om mer information och omkategorisering skickas till

https://www.etoro.com/sv/customer-service/

Policy för bästa verkställande och orderhantering


 

Procedur för klagomålshantering

Policy för intressekonflikter

Ersättningsfond för investerare

Financial Services Compensation Scheme

eToro UK Ltd. (“eToro UK”) is covered by the Financial Services Compensation Scheme (“ FSCS”), the United Kingdom’s compensation scheme.

The FSCS is the UK’s compensation fund of last resort for customers of UK Financial Conduct Authority (“FCA”) authorized and regulated financial services firms. If in the unlikely event eToro UK ceases trading/enters insolvency and in the event that there is a shortfall in client money and/or customer assets, the FSCS may be able to pay compensation to eToro UK’s customers.

Any money deposited with or assets held by eToro UK will be treated as investments for the purposes of the FSCS. Accordingly, the maximum amount of compensation per person is £85,000.

For any further information regarding the FSCS, please go to: www.fscs.org.uk/

Investor Compensation Fund

Subject to the provisions of the Directive, the Cyprus Investor Compensation Fund (“ICF”) gives investment protection coverage of up to €20,000 for claims against products and services authorized under the eToro (Europe) Ltd (“eToro Europe”).

The Fund shall initiate the compensation payment procedure when the Commission or a Court of the Republic, has made a ruling that eToro Europe appears that is unable to meet its obligations arising out of investors’ claims.

The procedure of invitation to submit applications: the Fund shall publish as soon as possible in at least two national newspapers, an invitation to submit applications for compensation, designating the procedure for the submission.

For any further information regarding the ICF, please go to:

https://www.cysec.gov.cy/en-GB/investor-protection/

Which Compensation Schemes apply to me and when?

Please refer to the tables below for details of which compensation schemes apply to which clients and for which products and services.

Viktiga informationsdokument (eToro Europe)

Policy för förebyggande av penningtvätt

Både Storbritannien och Cypern har antagit lämplig lagstiftning och vidtagit effektiva regler och andra åtgärder genom att införa lämpliga mekanismer för att förebygga och bekämpa penningtvätt, terroristfinansiering och ekonomisk brottslighet. Dessutom är båda länderna skyldiga att tillämpa alla krav i internationella fördrag och standarder inom detta område, särskilt de som härrör från EU-direktiven. Storbritanniens och Cyperns lagstiftning har harmoniserats med tredje EU-direktivet om att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism (direktiv 2005/60/EG). Som reglerade företag är eToro Europe och eToro UK båda engagerade i att följa de relevanta bestämmelserna och se till att lämpliga åtgärder vidtas för att bekämpa penningtvätt, finansiering av terrorism och ekonomisk brottslighet.

Kapitaltäckning

I enlighet med gällande bestämmelser måste både eToro Europe och eToro UK ha egna medel som alltid uppfyller den lägsta kapitaltäckningsgraden i EU:s kapitalkravsförordning. Ett investmentbolag måste ha sunda, effektiva och fullständiga strategier och processer för att kontinuerligt bedöma och behålla de belopp, typer och fördelning av internt kapital som de anser lämpliga för att täcka arten och nivån av de risker som de kan vara exponerade för. Dessa strategier och processer är föremål för regelbunden internrevision för att säkerställa att de förblir heltäckande och proportionerliga med arten, omfattningen och komplexiteten i företagets verksamhet.

Skydda kundernas tillgångar

Vi håller kundernas pengar på ett segregerat konto, så att kundernas pengar separeras från våra egna tillgångar. Sådan uppdelning av konton övervakas både internt och externt. Vi arbetar endast med välrenommerade betalningsinstitut och betalningsleverantörer som Barclays Bank, Coutts och andra första nivåbanker.

Avsnitt tre 3 Utlämnande av information

RTS 28-rapport

Visste du att?

eToro gör det enkelt att och säkert att handla online. Läs mer om eToros internationella handelsmäklare och regler.