Máy tính Pip

Khi giao dịch tiền tệ, thông thường “pip” là một đơn vị chuyển động nhỏ nhất. Các nhà giao dịch theo dõi chặt chẽ các chuyển động này vì giao dịch thường được hoàn tất ở khối lượng lớn, ở đó mỗi chuyển động nhỏ đều có thể dẫn tới lợi nhuận hoặc khoản lỗ đáng kể. Dưới đây bạn sẽ thấy một máy tính dễ sử dụng để giúp bạn xác định giá trị của một pip đối với một giao dịch cụ thể.