Varför intresset för ESG-investeringar skjuter i höjden

Under de senaste åren har intresset för att investera i ESG (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) ökat exponentiellt. Den här typen av investeringsstrategier sågs en gång i tiden som en nisch, men har idag blivit så populär att över 80 % av investerare bedriver eller överväger ESG-relaterade investeringsstrategier. 

Så vad är det med ESG-investeringar som är så tilltalande? Hur kan eToro-investerare integrera ESG-ledare i sina investeringsportföljer idag?

Investera i ESG-Leaders idag

Vad är ESG-investeringar?

Innan vi tittar närmare på varför ESG-investeringar fångar investerarnas uppmärksamhet ska vi ta en snabb titt på vad det faktiskt är. 

ESG-investeringar, eller ”hållbara investeringar” som det ibland kallas, är en form av socialt ansvarsfulla investeringar som innebär att man bedömer företag utifrån miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsmässiga kriterier. Målet med denna investeringsstrategi är att generera ekonomisk avkastning genom att investera i företag som respekterar och tar hand om miljön, bryr sig om människors välbefinnande och förbinder sig till ansvarsfullt företagsbeteende. 

För att bedöma ett företag utifrån ESG-kriterier tittar investerare på ett brett spektrum av faktorer. Miljökomponenten fokuserar på hur företaget påverkar planeten genom sin användning av energi, dess föroreningar och avfall samt dess bevarande av naturresurser. Den sociala delen riktar in sig på företagets affärsrelationer och tittar på frågor som mångfalden bland anställda, arbetsnormer och kundnöjdhet. Samtidigt tittar bolagsstyrningskomponenten på hur företaget drivs och tar hänsyn till styrelsens sammansättning, ledarskapseffektiviteten samt affärsetik. 

Ofta förlitar sig investerare på ”ESG-betyg” eller ”ESG-poäng” när de investerar med ett ESG-fokus. Dessa betyg som tillhandahålls av specialister på finansiella data och som nu finns tillgängliga på eToro-plattformen mäter ett företags exponering för ESG-risker. Ett högt ESG-betyg innebär att företaget hanterar sina miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsmässiga risker väl i förhållande till andra företag. Ett lågt betyg innebär däremot att företaget har relativt höga ESG-risker jämfört med andra företag. Med hjälp av dessa betyg kan investerare objektivt bedöma hur ett företag presterar ESG-mässigt och fatta mer välgrundade investeringsbeslut. 

Varför ESG-investeringar är så tilltalande 

Anledningen till varför ESG-investeringar har blivit så populära kan till stor del förklaras av den växande medvetenheten om vikten att skydda miljön. Detta har resulterat i ett stort skifte mot hållbara investeringsstrategier. 

Investerare är inte längre bara intresserade av att generera ekonomiska vinster från sina investeringar. Istället vill de att pengarna ska gå till företag som verkar ansvarsfullt, tänker på miljön samt tillhandahåller hållbara varor och tjänster. På samma sätt som hållbarhet nu spelar en stor roll i konsumenternas köpbeslut (många konsumenter är villiga att betala mer för hållbara varor), spelar det också en viktig roll i investerarnas beslut. 

Detta intresse för att skydda miljön är särskilt utbrett bland unga investerare. Enligt Morgan Stanley är 99 % av investerare från millenniegenerationen intresserade av hållbara investeringar. 

Investera i ESG-Leaders idag

ESG-ledare ger högre avkastning på investeringar 

En annan anledning till att denna typ av investeringar har blivit så populära är att forskning har visat att strategier som fokuserar på ESG-ledare tenderar att generera stark avkastning för investeringar på lång sikt. 

Företag som har höga ESG-poäng är ofta välskötta företag som tar itu med sina miljöutmaningar, behandlar sina intressenter väl och är inblandade i mindre antal kontroverser. Dessa företag tenderar att generera högre rörelsemarginaler och avkastning på kapital över tid än företag med låga ESG-betyg, tillsammans med högre utdelningstillväxt, som i sin tur leder till högre långsiktig avkastning för investerare. 

Det är värt att påpeka att det finns lite av en återkopplingseffekt här. Bra ESG-initiativ driver upp det ekonomiska resultatet och de ekonomiska resurserna kan sedan användas för återinvestering, vilket i sin tur leder till ännu bättre ESG-resultat. Denna återinvestering driver sedan upp affärsresultatet ytterligare, och så vidare. 

Företag med låga ESG-betyg ställs å andra sidan inför en myriad av utmaningar som kan begränsa investeringsresultatet. Till exempel kan företag som är involverade i miljökontroverser råka ut för högre kostnader på grund av regelöverträdelser, som i sin tur kan göra att kunderna undviker dem, vilket sänker intäkterna. Om ett företag inte behandlar sina anställda rättvist kan detta sänka moralen, vilket leder till ökad personalomsättning och lägre produktivitet. Investerare kan också välja att inte investera i ett företag som har dåliga ESG-poäng, vilket begränsar dess tillgång till kapital. Alla dessa problem kan ha en negativ inverkan på ett företags aktiekurs. 

Höga ESG-betyg leder till låg volatilitet 

Aktierna i företag som har bra ESG-poäng tenderar också att vara mindre volatila än de företag som har dåliga poäng. Detta visade sig vara fallet under COVID-19-pandemin. Forskning från S&P Global Market Intelligence visar att många ESG-fokuserade fonder under de första 12 månaderna av pandemin överträffade den bredare marknaden. Samtidigt visar forskning från Morgan Stanley att när marknaderna var volatila under 2008, 2009, 2015 och 2018 uppvisade hållbara fonder konsekvent mindre negativ utveckling än traditionella fonder. Denna lägre volatilitetsnivå som kan tillskrivas ESG-ledarnas fokus på risk kan också bidra till att öka investeringsavkastningen. 

eToros nya Smart Portfolio ESG-Leaders 

För att hjälpa investerare att få exponering mot ESG-investeringar lanserade eToro nyligen Smart Portfolion ESG-Leaders. Detta är en fullt allokerad diversifierad portfölj som är jämnt fördelad mellan 11 olika industrisektorer, med fokus på företag med höga ESG-betyg. 

De aktier som valts ut för denna Smart Portfolio har några av de högsta ESG-poängen i sin industrisektor. Aktierna genomgår en screeningprocess baserad på en rad mätvärden, såsom börsvärde, likviditet, finansiella kvoter och analytikers konsensusbetyg. Slutresultatet är fyra aktier från varje industrisektor, sammanlagt 44 aktier med höga ESG-betyg.

Några exempel på aktuella aktier i portföljen är bland annat molndatorspecialisten Snowflake, datorchipsjätten Nvidia, robotkirurgiföretaget Intuitive Surgical, sportklädesföretaget Lululemon Athletica och konsumenthälsojätten Colgate-Palmolive. Alla dessa företag har bra ESG-poäng.   

Du kan läsa mer om eToros nya Smart Portfolio ESG-Leaders här

Investera i ESG-Leaders idag

eToro är en investeringsplattform med flera tillgångar. Copy Trading är inte investeringsråd. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital löper risk.

1https://www.morganstanley.com/press-releases/morgan-stanley-survey-finds-sustainable-investing-momentum-high-

2https://sustainfi.com/articles/investing/esg-statistics

3https://www.morningstar.co.uk/uk/news/214249/do-esg-stocks-outperform.aspx

4https://www.morganstanley.com/content/dam/msdotcom/ideas/sustainable-investing-offers-financial-performance-lowered-risk/Sustainable_Reality_Analyzing_Risk_and_Returns_of_Sustainable_Funds.pdf

Denna kommunikation är endast avsedd för informations- och utbildningsändamål och ska inte ses som investeringsråd, en personlig rekommendation eller ett erbjudande om, eller uppmaning till, att köpa eller sälja några finansiella instrument. Detta material har utarbetats utan att ta hänsyn till någon särskild mottagares investeringsmål eller ekonomiska situation och har inte sammanställts i enlighet med lagar och regler för att främja oberoende forskning. Eventuella hänvisningar till tidigare eller framtida resultat för ett finansiellt instrument, index eller en paketerad investeringsprodukt är inte, och ska inte ses som, en tillförlitlig indikator på framtida resultat. eToro gör inga utfästelser och tar inget ansvar för riktigheten eller fullständigheten i innehållet i denna publikation.