Värdeaktier har återigen hamnat i fokus. Så här investerar du med världens bästa värdeinvesterare

Värdeinvestering är en kraftfull investeringsstrategi som först utvecklades av Benjamin Graham och David Dodd på 1930-talet. Med denna strategi strävar investerare efter att köpa aktier som de tror handlas under deras sanna eller ”inneboende” värde. Tanken är att marknaden som ibland kan övervärdera och undervärdera värdepapper så småningom kommer att upptäcka aktiernas verkliga värde och pressa upp aktiekursen.

Under större delen av de senaste tio åren har den här typen av värdeinvesteringar inte varit så populära då tillväxtinvesteringar har gett överlägsen avkastning. Men på senare tid har värdeinvesteringar kommit tillbaka i stor skala. I år har exempelvis S&P 500 Value Index som innehåller S&P 500-aktier med låga värderingar överträffat S&P 500 Growth Index med bred marginal.

Här tar vi en titt på varför värdeinvesteringar ger den bästa avkastningen just nu. Vi kommer också att diskutera hur investerare kan få exponering mot detta område av marknaden med eToros nya ValueGurus Smart Portfolio, som är baserad på inlämnade 13F-rapporter (kvartalsrapporter som stora investeringsförvaltare måste lämna in till US Securities and Exchange Commission för att redovisa sina aktieinnehav i USA) från några av världens ledande värdeinvesterare.

Investera i ValueGurus

Copy Trading är inte investeringsråd. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital löper risk.

Varför värdeaktier är i fokus

I en miljö med hög inflation och stigande räntor som vi upplever just nu tenderar värdeaktier att överträffa tillväxtaktier. Detta beror till stor del på karaktären hos värdeaktiers kassaflöde.

För att utvärdera företag använder analytiker typiskt modeller för diskonterade kassaflöden, som diskonterar företagens framtida kassaflöde tillbaka till ett nuvärde med hjälp av en viss räntesats (som är kopplad till räntorna i ekonomin). Genom att lägga samman nuvärdet av en akties framtida kassaflöde kan analytiker få en uppskattning av deras verkliga värde.

Så när räntorna stiger och värdepappersanalytiker anpassar sina finansiella modeller för att återspegla de högre räntorna, tenderar de uppskattade värderingarna av värdeaktier att vara mycket bättre än de uppskattade värderingarna av tillväxtaktier.

Anledningen till detta är att kassaflödet för värdeaktier i allmänhet är kortsiktigt viktat. Värdeaktier tenderar att finnas i sektorer såsom finansiella tjänster, industrier och material. Företag som verkar inom dessa sektorer genererar vanligtvis kassaflöde nu.

Däremot tenderar tillväxtaktier som vanligtvis finns i sektorer såsom teknik och bioteknik, att ha kassaflöden som är långsiktigt viktade. Ofta förväntas företag i dessa sektorer inte generera en meningsfull nivå av kassaflöde på flera år.

Allt annat lika, ju längre bort ett företags kassaflöde är, desto mer kommer dess värdering att påverkas negativt av en räntehöjning på grund av hur framtida kassaflöden diskonteras tillbaka till nuvärden. Så i dagens miljö är i slutändan ett kortsiktigt kassaflöde mycket mer värdefullt än framtida kassaflöde. Detta förklarar varför värdeaktier överträffar tillväxtaktier idag.

Det finns en liknande tanke när det gäller inflation. Under perioder med hög inflation är det verkliga värdet på en dollar som genereras idag högre än det verkliga värdet på en dollar som genereras imorgon. Så i den nuvarande miljön är värdeaktier mer tilltalande för investerare än tillväxtaktier på grund av de genererar en högre andel av sitt kassaflöde nu.

Andra fördelar med värdeaktier

Det finns några andra egenskaper hos värdeaktier som gör dem mer tilltalande idag.

Utdelning som är en annan form att kassaflöde är en sådan egenskap. Värdeaktier tenderar att betala utdelning till sina investerare eftersom de underliggande företagen är väletablerade och lönsamma. I den nuvarande marknadsmiljön där kapitalvinster är sällsynta, är utdelningar extremt värdefulla och kan bidra till att öka investerarnas avkastning.

Lägre volatilitet är en annan egenskap hos värdeaktier som lockar investerare just nu. Jämfört med tillväxtaktier som är mottagliga för stora fall när marknadsvolatiliteten är hög tenderar värdeaktier att vara ganska motståndskraftiga. På så sätt kan de erbjuda investerare skydd mot nedgångar under björnmarknader eller perioder av turbulens på marknaden. Med tanke på den höga ekonomiska osäkerheten som vi står inför idag vänder sig många investerare till värdeaktier för att skydda portföljen.

En lång historia av stark avkastning

Det är värt att påpeka värdeinvesteringar inte bara presterar bra i en miljö med stigande inflation och ränta. På lång sikt har värdeinvesteringar gett utmärkt avkastning och överträffar tillväxten regelbundet. Enligt forskning från investmentbolaget Dimensional, överträffade amerikanska värdeaktier tillväxtaktier med 4,1 % per år mellan 1927 och 2021. Dessutom har värdeaktier sedan 1940 överträffat tillväxtaktier under 10-årsperioder varje årtionde, förutom under 2010-talet.

Med tanke på detta starka långsiktiga resultat är det värt att fundera på om man ska ha en viss exponering mot värdeaktier. Särskilt i den nuvarande miljön där inflationen skenar iväg och räntorna stiger.

Följ de bästa värdeinvesterarna

Genom åren har värdeinvesteringar skapat några av de största namnen i investeringsvärlden som till exempel Warren Buffett, Charlie Munger, David Tepper och Bill Ackman.

Mot bakgrund av detta har eToro skapat en exklusiv ValueGurus Smart Portfolio, som är baserad på de bästa innehaven hos några av världens mest framgångsrika värdeinvesterare. Denna Smart Portfolio består av 10 aktier som innehas av välkända värdeinvesteringsförvaltare, vilka har gett överlägsen avkastning till investerare på lång sikt, till exempel:

  • Appaloosa Management hedgefonden som grundades och drivs av värdeinvesteraren och miljardären David Tepper
  • Starboard Value ett New York-baserat investmentbolag som strävar efter att investera i mycket undervärderade företag
  • ValueAct Capital ett San Francisco-baserat investmentbolag som förvaltar pengar på uppdrag av några av världens största institutionella investerare

Aktier i ValueGurus Smart Portfolio inkluderar för närvarande Google-ägaren Alphabet, riskkapitaljätten KKR, elektronikmäklaren Interactive Brokers och datalagringsspecialisten Seagate Technology. Framöver kommer portföljen att uppdateras kvartalsvis baserat på de senaste inlämnade 13F-rapporterna för varje vald investeringsförvaltare. Inlämnade 13F-rapporter behöver dock inte publiceras förrän 45 dagar efter slutet av varje kvartal, så 13F-förändringar kommer att återspeglas i Smart Portfolio under påföljande kvartal.

Portföljen backtestades mellan augusti 2001 och augusti 2022, vilket visade att den överträffade S&P 500 Total Return Index över ett, tre, fem och tio år jämfört med S&P 500.

Denna Smart Portfolio är utformad för långsiktiga investerare och är lämplig för de som letar efter en professionellt förvaltad värdeportfölj som drar nytta av expertisen hos några av världens ledande värdeinvesterare.

Investera i ValueGurus

Copy Trading är inte investeringsråd. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital löper risk.

Denna kommunikation är endast avsedd för informations- och utbildningsändamål och ska inte ses som investeringsråd, en personlig rekommendation eller ett erbjudande om, eller uppmaning till, att köpa eller sälja några finansiella instrument. Detta material har utarbetats utan att ta hänsyn till någon särskild mottagares investeringsmål eller ekonomiska situation och har inte sammanställts i enlighet med lagar och regler för att främja oberoende forskning. Eventuella hänvisningar till tidigare eller framtida resultat för ett finansiellt instrument, index eller en paketerad investeringsprodukt är inte, och ska inte ses som, en tillförlitlig indikator på framtida resultat. eToro gör inga utfästelser och tar inget ansvar för riktigheten eller fullständigheten i innehållet i denna publikation.