Przedstawiamy: ujednolicone opłaty za rolowanie na następny dzień (overnight) we wszystkich kategoriach

Prosimy pamiętać, że aktualizacje opłat zawsze dotyczą otwartych pozycji. Opłaty mogą być zmieniane w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia, w zależności od warunków rynkowych. Zachęcamy do okresowego odwiedzania strony opłat eToro w celu zapoznawania się na bieżąco z aktualnymi opłatami.

W eToro nieustannie staramy się doskonalić obsługę użytkowników, oferując platformę inwestycyjną, która działa w sposób przejrzysty, jednocześnie zachowując łatwy w użyciu interfejs. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu jest ujednolicenie wielu opłat za rolowanie pozycji na różnych aktywach przez noc i przez weekend w oparciu o jeden wzór stosowany dla poszczególnych klas aktywów. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwo określić dokładną wysokość ponoszonych opłat, a także zrozumieć kwestie związane ze swoimi finansami na platformie.

Podczas gdy akcje, fundusze ETF i kryptowaluty są kupowane i sprzedawane na eToro jako aktywa rzeczywiste (w przypadku nielewarowanych pozycji długich), pozostałe aktywa oraz pozycje krótkie na akcjach i funduszach ETF są przedmiotem obrotu jako kontrakty CFD, podlegające opłatom za rolowanie pozycji.

Uwaga: nowe opłaty obowiązują od 8 lipca 2018 r.

Co robi eToro?

Ujednolicamy opłaty w różnych klasach aktywów, stosując jeden wzór dla poszczególnych grup. Dzięki temu zamiast zastanawiać się, jak obliczyć opłaty za rolowanie dla każdego składnika aktywów z osobna, inwestorzy mogą teraz używać jednej formuły dla znacznie większych grup instrumentów.
Wskazówka: po otwarciu pozycji na kontrakcie CFD w dolnej części okna dialogowego „Otwórz pozycję” wyświetlone zostaną opłaty nocne i opłaty za rolowanie.

Overnight Fee

W jaki sposób obliczane są opłaty?

Stosowane wzory różnią się w zależności od klasy aktywów. Wysokość opłat ustalana jest co miesiąc w zależności od warunków rynkowych i może zmieniać się nawet codziennie. Ustalona wysokość opłat obowiązuje do momentu następnej kalkulacji. Oto podsumowanie nowych wzorów:

Indeksy
Pozycje KUPNA (długie): (liczba jednostek * cena) * (3% + LIBOR)/365
Pozycje SPRZEDAŻY (krótkie): (liczba jednostek * cena) * (3% + LIBOR)/365

Zasadniczo w przypadku pozycji długich liczba kupionych jednostek mnożona jest przez cenę każdej jednostki, a następnie przez sumę marży eToro i miesięcznej stopy LIBOR (międzynarodowej stopy procentowej stosowanej przez banki do wyznaczania oprocentowania kredytów) obowiązującej w momencie kalkulacji. Uzyskany wynik dzielony jest przez 365 w celu uwzględnienia stawki dziennej.  W przypadku pozycji krótkich stopa LIBOR jest odejmowana od marży eToro.

Przykład: Anna kupuje 1 jednostkę SPX500 (po cenie 2500 USD), a aktualny LIBOR wynosi 1,9597%.
Równanie będzie mieć postać: (1 * 2500 USD) * (3% + 1,9597%)/365 = 0,3397 USD

W związku z tym opłata za rolowanie przez noc wynosi dla tej pozycji 0,3397 USD za noc.

Metale i waluty na rynku spot
Dla pozycji KUPNA (długich): (liczba jednostek * cena) * (marża /365) + (liczba jednostek * stopa Tom-Next)
Dla pozycji SPRZEDAŻY (krótkich): (liczba jednostek * cena) * (marża /365) – (liczba jednostek * stopa Tom-Next)

W przypadku pozycji długich liczba jednostek jest mnożona przez cenę za jednostkę, a następnie przez przypadającą na 1 dzień część rocznej marży eToro, która wynosi 1,5% dla metali na rynku spot oraz 1% dla walut. Liczba jednostek jest następnie mnożona przez stawkę Tom-Next, czyli standardową stawkę krótkoterminową dla handlu metalami na rynku spot i walutami. W przypadku pozycji krótkich iloczyn liczby jednostek i stawki Tom-Next jest odejmowany od kwoty opłaty.

Przykład: Robert kupuje 1 jednostkę złota (po cenie 1300 USD), a bieżąca stawka Tom-Next wynosi 0,07 USD.
Równanie będzie mieć postać: (1 * 1300 USD)*(1,5%)/365 + (1 * 0,07 USD) = 0,1234 USD

W rezultacie opłata wyniesie dla tej pozycji 0,1234 USD za noc.

Energia na rynku kasowym (spot)

eToro oferuje kontrakty na różnice kursowe (CFD) na ropę (OIL) i gaz ziemny (NATGAS) rozliczane po cenach spot, aby umożliwić Ci otwieranie pozycji niebędących przedmiotem kontraktów wygasających.

Cena spot kontraktu CFD określana jest na bazie dwóch kontraktów futures na surowiec bazowy z najbliższym terminem realizacji. Kontrakt futures o najbliższym terminie wygaśnięcia określany jest mianem „Front”. Kontrakt futures o terminie wygaśnięcia przypadającym jako pierwszy po najbliższym określany jest mianem „Next”. W momencie wygaśnięcia poprzedniego kontraktu zaczynamy oferować cenę przewidzianą w miesięcznym kontrakcie Front. W momencie wygaśnięcia kontraktu Front kontrakt Next staje się kolejnym kontraktem Front.

W okresie między takimi dwoma momentami wygaśnięcia cena stopniowo przesuwa się po krzywej od ceny Front do ceny Next, niezależnie od sił rynkowych. W celu skompensowania zysku lub straty powstałej w wyniku tej zmiany opłata za rolowanie przez noc (overnight) stosowana przez eToro w odniesieniu do ropy (OIL) i gazu ziemnego (NATGAS) zawiera korektę (dodatnią bądź ujemną) odzwierciedlającą jednodniowy ruch po takiej krzywej.

Dla pozycji KUPNA (długich): -{[(marża % * cena) / 365] + [1/liczba dni * (Next – Front)]} * liczba jednostek

Dla pozycji SPRZEDAŻY (krótkich): -{[(marża % * cena) / 365] – [1/liczba dni * (Next – Front)]} * liczba jednostek

Roczna marża procentowa jest dodawana do aktualnej ceny instrumentu (np. ropy naftowej), a następnie dzielona przez 365 w celu odzwierciedlenia stawki dziennej. Dla pozycji długich dodajemy do tego wynik równania dzielenia liczby 1 przez liczbę dni od daty wygaśnięcia kontraktu bieżącego (Front) i następnego (Next) na dany instrument na rynku spot energii, pomnożoną przez różnicę pomiędzy cenami tych kontraktów. Wynik mnożony jest następnie przez liczbę jednostek pozycji w celu uzyskania ostatecznej kwoty opłaty za rolowanie na następny dzień. Wszystkie liczby ujemne oznaczają opłatę. Wszystkie liczby dodatnie oznaczają uznanie.

Katarzyna kupuje jedną baryłkę ropy naftowej. Bieżąca cena wynosi 65 USD, a bieżąca marża jest równa 2,5%. Kontrakt Front wygasa za 22 dni i przewiduje cenę 64 USD. Kontrakt Next wygasa za 52 dni i przewiduje cenę 67 USD.

Równanie będzie mieć postać: -{[(0,025 * 65) / 365] + [1/30 * (67-64)]} * 1

Co oznacza, że opłata za rolowanie przez noc wyniesie w przypadku tej pozycji -0,1044 USD

Uwaga: powyższe wyjaśnienie odpowiada rosnącej krzywej kontraktów futures. Na krzywej spadkowej opłaty za kupno i sprzedaż są odwrócone.

Jakie to ma znaczenie dla Ciebie?

Opłaty dotyczą wszystkich Twoich rolowanych przez noc lub weekend pozycji na walutach, indeksach i surowcach. Opłata za rolowanie każdej z pozycji jest wyraźnie podawana w momencie otwierania nowej pozycji.

Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy nasi inwestorzy ręcznie obliczają opłaty za rolowanie każdej ze swoich pozycji. Ponieważ jednak jedną z naszych podstawowych wartości jest przejrzystość, chcemy, aby użytkownicy naszej platformy wiedzieli, w jaki sposób obliczane są nasze opłaty. Mamy nadzieję, że dzięki zamieszonemu tu wyjaśnieniu lepiej rozumiesz nasze opłaty i masz świadomość, że nie są to arbitralnie ustalane kwoty dodawane do Twoich pozycji lub odejmowane od nich, a raczej opłaty obliczane w oparciu o standardowe stopy branżowe.

Twój kapitał jest narażony na ryzyko. Niniejsza treść nie stanowi porady inwestycyjnej. Inwestowanie w kontrakty CFD.