Opis Czynników Ryzyka

W niniejszym zawiadomieniu informujemy o czynnikach ryzyka związanego z produktami inwestycyjnymi, w które można inwestować za pośrednictwem usług świadczonych przez podmioty z Grupy eToro. eToro oferuje szeroką gamę usług inwestycyjnych związanych z szeregiem produktów za pośrednictwem podlegających nadzorowi podmiotów eToro (Europe) Ltd., zatwierdzonego i nadzorowanego przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC), eToro (UK) Ltd., zatwierdzonego i nadzorowanego przez brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) oraz eToro AUS Capital Limited, posiadającego zezwolenie wydane przez Australijską Komisję ds. Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC).

Produkty inwestycyjne oferowane przez eToro obejmują akcje, fundusze ETF i kryptowaluty, w przypadku których inwestorzy mogą uzyskać własność instrumentów bazowych. eToro oferuje ponadto kontrakty na różnice kursowe (CFD), które zapewniają ekspozycję na waluty, surowce i indeksy.

Wszelkie transakcje związane z akcjami, funduszami ETF lub kryptowalutami, w przypadku których eToro zaoferuje inwestorom finansowanie dźwignią (obecnie niedostępne w przypadku kryptowalut), bądź umożliwi zajęcie pozycji krótkiej, a także niektóre transakcje zawierane w modelu Copy Trading (w tym w ramach Smart Portfolios), będą transakcjami rozliczanymi jako kontrakty na różnice kursowe (CFD).

eToro oferuje również inwestorom możliwość zakupu bazowych kryptowalut, akcji lub funduszy ETF (tj. zawierania transakcji KUPNA w obrocie tymi aktywami przy użyciu dźwigni finansowej równej 1), posiadania ich, a następnie sprzedaży. Wszystkie transakcje w obrocie kryptowalutami podlegają warunkom „Dodatku dotyczącego inwestycji w kryptowaluty” („Dodatek dotyczący inwestycji w kryptowaluty”).

Ponieważ rynki kryptowalut są zdecentralizowane i nie są regulowane przepisami, nasze usługi inwestycji w kryptowaluty w rozumieniu ich definicji w „Dodatku dotyczącym inwestycji w kryptowaluty” są usługami nieregulowanymi i niepodlegającymi żadnym szczegółowym europejskim regulacjom (w tym MIFID, czyli Dyrektywie w sprawie rynków instrumentów finansowych). W rezultacie klienci eToro (Europe) Ltd. korzystający z naszych usług inwestycji w kryptowaluty, jak również usług inwestowania w kontrakty CFD na kryptowaluty, nie będą mogli być chronieni za pomocą środków dostępnych dla użytkowników korzystających z usług inwestycyjnych podlegających regulacjom, takich jak Fundusz Odszkodowań dla Inwestorów dla Klientów Cypryjskich Przedsiębiorstw Inwestycyjnych czy pomoc Służby Rzecznika Finansowego w zakresie rozstrzygania sporów. Klienci eToro (Europe) Ltd. będą mogli nadal korzystać z zasad dotyczących najlepszej realizacji, środków pieniężnych klientów oraz bezpieczeństwa aktywów klientów. Klienci eToro (UK) Ltd. korzystający wyłącznie z usług inwestycji w kryptowaluty (i nieinwestujący w kontrakty CFD na kryptowaluty) nie będą mogli być chronieni za pomocą środków dostępnych dla klientów korzystających z regulowanych usług inwestycyjnych, takich jak Program Odszkodowań w Usługach Finansowych (FSCS) oraz pomoc Służby Rzecznika Finansowego w zakresie rozstrzygania sporów. Dołożymy wszelkich starań, by nasi klienci korzystali z zasad dotyczących najlepszej realizacji oraz bezpieczeństwa aktywów klientów.

Wszystkie wspomniane produkty wiążą się z wysokim ryzykiem, a dla wielu inwestorów są nieodpowiednie. W niniejszym zawiadomieniu znajdują się informacje o czynnikach ryzyka związanych z wymienionymi powyżej produktami, jednak w ramach niniejszego zawiadomienia nie jest możliwe wyjaśnienie wszystkich tego rodzaju czynników lub ich wpływu na sytuację osobistą poszczególnych inwestorów. W przypadku wątpliwości należy zasięgnąć porady specjalisty. Istotne jest, by przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu inwestowania na platformie eToro inwestorzy dokładnie zrozumieli występujące czynniki ryzyka, dysponowali zasobami finansowymi pozwalającymi im na ponoszenie występującego ryzyka, a także by starannie obserwowali otwarte pozycje. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Nie należy inwestować środków pieniężnych, na których utratę nie można sobie pozwolić, mimo że utrata środków przekraczających stan rachunku nie jest możliwa.

NIEZALEŻNIE OD WSZELKICH WARUNKÓW REGULAMINU I STWIERDZEŃ ZAWARTYCH W OGÓLNYM OPISIE CZYNNIKÓW RYZYKA, KTÓRE MOGŁYBY STANOWIĆ INACZEJ, MIESZKAŃCOM FRANCJI PRZYSŁUGUJE BEZWARUNKOWA OCHRONA. W ZWIĄZKU Z TYM NIEZALEŻNIE OD ZMIENNOŚCI RYNKOWEJ ICH ŁĄCZNA STRATA NA KAŻDEJ TRANSAKCJI NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ ŁĄCZNEJ KWOTY ZAINWESTOWANEJ W TAKĄ TRANSAKCJĘ, Z UWZGLĘDNIENIEM KAŻDORAZOWYCH ZMIAN WPROWADZONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA.

Kontrakty na różnice kursowe (CFD)

Skrót CFD oznacza „kontrakt na różnicę (kursową)”, co oznacza, że nie następuje zakup instrumentu bazowego, a raczej zakup kontraktu na rozliczenie jego ceny początkowej i końcowej. Zakup kontraktów na różnice kursowe (CFD) jest najczęściej finansowany depozytem zabezpieczającym, co oznacza, że konieczne jest zdeponowanie jedynie niewielkiego odsetka całkowitej wartości pozycji. Metoda ta znana jest jako „dźwignia” — w jej przypadku nawet niewielkie zmiany kursów rynkowych mogą mieć bardzo wysoki pozytywny bądź negatywny wpływ na saldo rachunku.

W przypadku gdy zmiana kursu rynkowego okaże się niekorzystna dla inwestora, poniesiona strata może przekroczyć kwotę środków zainwestowanych w określoną pozycję. Inwestor odpowiada za wszystkie straty na swoim rachunku do wysokości jego salda.

Przed podjęciem decyzji o inwestycji z wykorzystaniem dźwigni należy dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, a także poziom doświadczenia oraz gotowości do ponoszenia ryzyka. Oferowane przez nas kontrakty na różnice kursowe (CFD) nie są notowane na żadnej giełdzie. Inwestowanie w kontrakty na różnice kursowe (CFD) wiąże się z wyższym ryzykiem niż inwestowanie w produkty notowane na giełdzie, ponieważ nie można zagwarantować płynności rynku, a likwidacja istniejącej pozycji może okazać się trudna. Kursy i inne warunki są ustalane przez nas zgodnie z naszym zobowiązaniem do zapewnienia najlepszych warunków wykonania określonych w naszych zasadach realizacji zleceń, a także postępowania w sposób rozsądny i zgodny z obowiązującym regulaminem. Parametry oferowanych przez nas kontraktów na różnice kursowe (CFD) mogą znacznie różnić się od parametrów rzeczywistych rynków lub instrumentów bazowych. Szczegółowy wykaz parametrów wszystkich oferowanych przez nas kontraktów na różnice kursowe (CFD) można znaleźć w naszej witrynie internetowej. W odniesieniu do zdarzeń korporacyjnych związanych z instrumentami bazowymi informujemy, że naszym celem nie jest zarabianie kosztem naszych klientów w związku z rezultatami takich zdarzeń korporacyjnych, jak emisje praw, przejęcia, fuzje, podziały bądź scalenia akcji lub oferty otwarte. Naszym celem jest odzwierciedlanie warunków, jakie są nam oferowane, bądź warunków, jakie zostałyby nam zaoferowane, w przypadku zabezpieczenia naszej ekspozycji na pozycje klientów na rynku bazowym. Ostatecznie inwestorzy powinni jednak pamiętać, że ich transakcje nie są zawierane na rynku bazowym i dlatego w przypadku oferowanych przez nas kontraktów na różnice kursowe (CFD) proponowane warunki mogą być mniej korzystne niż w przypadku faktycznego posiadania instrumentu bazowego.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, 74% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i zastanowić się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Kontrakty na różnice kursowe nie są odpowiednie dla inwestorów długoterminowych. Utrzymywanie otwartych pozycji na różnicach kursowych (CFD) przez dłuższy okres może wiązać się ze wzrostem powiązanych kosztów (takich jak opłaty za utrzymywanie pozycji przez noc), co oznacza, że bardziej korzystny może okazać się zakup instrumentu bazowego. Możliwe jest wystąpienie nagłych ruchów rynkowych (ang. „gapping”) powodujących dramatyczne zmiany kursu instrumentu bazowego. Do ruchów takich może dochodzić w godzinach zamknięcia rynku, co oznacza, że kurs otwarcia na rynku bazowym może istotnie różnić się od ostatniego kursu zamknięcia, a tym samym być mniej korzystny dla inwestora.

Inwestorzy posiadający otwarte pozycje powinni zawsze upewniać się, że ich rachunki spełniają nasze wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego, które podlegają okresowym zmianom. W rezultacie w przypadku gdy oferowany przez nas kurs zmieni się na niekorzyść inwestora lub gdy zmienią się nasze wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego, konieczne może okazać się szybkie zapewnienie nam znacznych dodatkowych środków pozwalających na utrzymanie otwartych pozycji. Jeżeli inwestor nie zapewni takich środków, będziemy uprawnieni do zamknięcia jednej lub więcej jego otwartych pozycji, a za poniesione w rezultacie takiego działania straty będzie odpowiadać wyłącznie inwestor.

Adekwatność

Obowiązuje nas wymóg dokonania, jeszcze przed otwarciem rachunku inwestycyjnego, oceny dotyczącej tego, czy wybrane przez inwestora produkty i usługi są dla niego odpowiednie, a także udzielenia mu na podstawie przekazanych nam przez niego informacji ostrzeżenia o wszelkich produktach i usługach, które nie są dla niego odpowiednie. Inwestor, który mimo otrzymania ostrzeżenia zdecyduje się otworzyć rachunek u nas, potwierdza, że jest świadom czynników ryzyka i rozumie je.

Monitorowanie pozycji

Inwestor powinien ponadto upewnić się, że zawsze jest w stanie na bieżąco śledzić pozycje otwarte na swoim rachunku, ponieważ to inwestor ponosi wyłączną odpowiedzialność za taki nadzór. Nie ponosimy odpowiedzialności za monitorowanie pozycji na rachunku inwestora.

Realizacja

Choć platforma inwestycyjna eToro jest zautomatyzowana i zapewnia inwestorom najlepsze możliwe warunki realizacji, istnieje możliwość, że kurs rynkowy ulegnie zmianie w okresie pomiędzy złożeniem zlecenia i jego realizacją. W rezultacie nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że oczekiwany kurs będzie taki sam, jak kurs w momencie realizacji zlecenia — faktyczny kurs realizacji może być bardziej lub mniej korzystny dla inwestora.

W celu ograniczenia strat wymagamy od inwestorów ustanawiania limitów „stop loss” („zatrzymaj straty”). Takie ustalone limity powodują automatyczne zamknięcie pozycji po osiągnięciu wybranego kursu. Istnieją jednak okoliczności, w których limit „stop loss” nie będzie w pełni skuteczny — na przykład w przypadku gwałtownych wahań kursu lub zamknięcia rynku.

Należy również uwzględnić elementy ryzyka związane ze stosowaniem internetowych systemów realizacji zleceń i inwestycji, w tym między innymi możliwość awarii sprzętu oraz odłączenia od Internetu.

Copy Trading

eToro oferuje rozwiązania z zakresu inwestycji społecznościowych. Inwestorzy podejmujący decyzję o kopiowaniu określonego inwestora lub realizowaniu określonej strategii muszą uwzględnić swoją ogólną sytuację finansową, w tym zobowiązania finansowe, a także rozumieć, że rozwiązania z zakresu inwestowania społecznościowego mają charakter wysoce spekulacyjny, co może skutkować poniesieniem znacznych strat przekraczających kwoty przeznaczone na kopiowanie innych inwestorów. Jednym z czynników ryzyka związanych z rozwiązaniami z zakresu inwestycji społecznościowych jest automatyzacja, skutkująca otwieraniem i zamykaniem pozycji na rachunku inwestora bez jego manualnej interwencji.

Więcej na temat czynników ryzyka związanych z funkcją Copy Trading można przeczytać tutaj.

Kryptowaluty

 • Źródła ryzyka związane z inwestowaniem
  • Ponieważ rynki kryptowalut są zdecentralizowane i nie są regulowane przepisami, nasze usługi inwestycji w kryptowaluty są usługami nieregulowanymi i niepodlegającymi żadnym szczegółowym europejskim regulacjom (w tym MIFID, czyli Dyrektywie w sprawie rynków instrumentów finansowych). Oznacza to, że nie ma banku centralnego, który mógłby podjąć działania naprawcze w celu ochrony wartości kryptowalut w przypadku kryzysu bądź wyemitować więcej jednostek danej waluty. W rezultacie klienci eToro (Europe) Ltd. korzystający z naszych usług inwestycji w kryptowaluty, jak również usług inwestowania w kontrakty CFD na kryptowaluty, nie będą mogli być chronieni za pomocą środków dostępnych dla użytkowników korzystających z usług inwestycyjnych podlegających regulacjom, takich jak Fundusz Odszkodowań dla Inwestorów dla Klientów Cypryjskich Przedsiębiorstw Inwestycyjnych czy pomoc Służby Rzecznika Finansowego w zakresie rozstrzygania sporów. Klienci eToro (Europe) Ltd. będą mogli nadal korzystać z zasad dotyczących najlepszej realizacji, środków pieniężnych klientów oraz bezpieczeństwa aktywów klientów.

Klienci eToro (UK) Ltd. korzystający wyłącznie z usług inwestycji w kryptowaluty (i nieinwestujący w kontrakty CFD na kryptowaluty) nie będą mogli być chronieni za pomocą środków dostępnych dla klientów korzystających z regulowanych usług inwestycyjnych, takich jak Program Odszkodowań w Usługach Finansowych (FSCS) czy pomoc Służby Rzecznika Finansowego w zakresie rozstrzygania sporów. Dołożymy wszelkich starań, by nasi klienci korzystali z zasad dotyczących najlepszej realizacji oraz bezpieczeństwa aktywów klientów.

 • RYNEK KRYPTOWALUT PODLEGA JEDYNIE PRAWU POPYTU I PODAŻY. Rynek kryptowalut jest dynamiczny, a ich kursy są często wysoce nieprzewidywalne oraz skrajnie zmienne. Kursy kryptowalut zazwyczaj nie są przejrzyste i wysoce spekulacyjne oraz są wrażliwe na manipulacje na rynku. W najgorszym przypadku taki produkt finansowy może okazać się bezwartościowy.
 • Istotne jest odróżnienie podawanych na wykresach kursów orientacyjnych od dostępnych kursów transakcyjnych podawanych na naszej platformie inwestycyjnej. Notowania orientacyjne to wyłącznie informacje poglądowe na temat aktualnego poziomu kursu rynkowego. Ponieważ rynki kryptowalut są zdecentralizowane, co oznacza brak pojedynczej, centralnej giełdy, na której zawierane są transakcje, każdy z animatorów rynku może podawać nieznacznie różniące się kursy. W rezultacie wszelkie kursy podawane na wykresach udostępnianych przez nas lub przez osobę trzecią będą odzwierciedlać wyłącznie kursy „orientacyjne”, a niekoniecznie faktyczne kursy „transakcyjne”, po których można zawierać transakcje.
 • Inwestowanie w kryptowaluty jest narażone na wykorzystywanie do nielegalnych działań z powodu anonimowości transakcji, a w przypadku gdy organy ścigania wszczęłyby dochodzenie w sprawie domniemanych nielegalnych działań, skutki takiej sytuacji mogłyby dotknąć inwestorów.
 • W ZWIĄZKU Z TYM KRYPTOWALUTY NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO AKTYWA BARDZO WYSOKIEGO RYZYKA I NIE NALEŻY INWESTOWAĆ ŚRODKÓW, NA UTRATĘ KTÓRYCH NIE MOŻNA SOBIE POZWOLIĆ. Biorąc powyższe pod uwagę, należy pamiętać, że kryptowaluty nie są instrumentami odpowiednimi dla wszystkich inwestorów. Osoby nieposiadające niezbędnej wiedzy i doświadczenia bądź nierozumiejące charakterystyki tych produktów oraz związanego z nim ryzyka nie powinny w nie inwestować. Inwestor powinien również upewnić się, że wybrany produkt jest dla niego odpowiedni ze względu na okoliczności, w których się znajduje, w tym jego sytuację finansową. Ponadto korzystanie z naszych usług nie może być traktowane jako bezpieczna inwestycja, a jedynie jako inwestycja o wysokim ryzyku strat nierozłącznie z nią związanych. Ponadto do dostępnych w Internecie notowań doliczany jest nasz własny spread, co sprawia, że inwestowanie za pośrednictwem naszych witryn internetowych odbywa się w warunkach jeszcze wyższej zmienności.
 • Ryzyko strat w przypadku kryptowalut może być znaczące. W związku z tym należy dokładnie rozpatrzyć, czy tego typu inwestycja jest odpowiednia, uwzględniając okoliczności i zasoby finansowe. Użytkownik powinien mieć świadomość, iż może stracić wszystkie środki znajdujące się na swoim rachunku. Jeśli rynek zachowa się odwrotnie do pozycji zajętej przez użytkownika, może on zostać wezwany do zapewnienia w krótkim czasie znacznej ilości dodatkowych środków służących jako depozyt zabezpieczający dalsze utrzymanie pozycji. Jeżeli użytkownik w wyznaczonym przez nas czasie nie zapewni wymaganych środków, jego pozycje mogą zostać zamknięte ze stratą, w rezultacie czego będzie on odpowiedzialny za wszelkie wynikające z tego faktu braki środków na rachunku.
 • Obecnie eToro zezwala na inwestowanie w kryptowaluty w trakcie weekendów, lecz zastrzega sobie prawo do wycofania się z tej możliwości. Jeżeli eToro zdecyduje się na taki krok, inwestowanie w kryptowaluty będzie dozwolone jedynie od poniedziałku do piątku. W związku z możliwością działania giełd kryptowalutowych w trakcie weekendu, między piątkowym zamknięciem rynku a jego niedzielnym otwarciem mogą występować znaczące różnice. Wszystkie powyższe czynniki mogą spowodować, że użytkownik nie zrealizuje zlecenia w określonym dniu lub zrealizuje je po znacznie mniej korzystnym kursie.
 • W niektórych okolicznościach rynkowych likwidacja pozycji może okazać się trudna, a nawet niemożliwa. Może do tego dojść na przykład wówczas, gdy rynek osiągnie osiągnie dzienny limit wahań kursu (wskaźnik „limit move”), jeśli na rynku będzie występować niewystarczająca płynność.
 • Niektóre kryptoaktywa mogą wiązać się z dodatkowym lub specyficznym ryzykiem.
 • Nowo wyemitowane kryptowaluty mogą wiązać się z dodatkowym ryzykiem, które należy wziąć pod uwagę. Ograniczona płynność lub trudności w handlu aktywem po jego zakupie. Oznacza to, że ceny mogą być niestabilne, szybko rosnąć i spadać, a płynność może być ograniczona w zależności od podaży i popytu. eToro nie może kontrolować tych czynników zewnętrznych.
 • Źródła ryzyka związane z łańcuchem bloków. Łańcuch bloków (blockchain) jest niezależną siecią publiczną typu peer-to-peer i nie jest w żaden sposób kontrolowany przez eToro, a tym samym eToro nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju usterki, błędy, pomyłki i naruszenia, które mogą wystąpić w łańcuchu bloków lub w jakichkolwiek innych sieciach, w których funkcjonują i/lub są sprzedawane kryptowaluty. Wszelkie zmiany i poprawki systemu łańcucha bloków będą wiążące dla użytkowników, a ponadto użytkownicy będą podlegać wszelkim zmianom obowiązujących przepisów prawa dotyczących łańcucha bloków. Nie udzielamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyrażonych wprost lub dorozumianych, ustawowych bądź innych, w związku z funkcjonowaniem łańcucha bloków (blockchain), jak również związanych z jakimikolwiek naruszeniami bezpieczeństwa łańcucha bloków.
 • Działanie protokołów kryptowalut. eToro nie jest właścicielem bazowych protokołów oprogramowania regulujących działanie oferowanych na naszej platformie kryptowalut. Zasadniczo protokoły bazowe dostępne są w modelu open source i każdy może je wykorzystywać, kopiować, modyfikować oraz rozpowszechniać. eToro nie odpowiada za działanie protokołów bazowych, a ponadto nie gwarantuje ich funkcjonalności, bezpieczeństwa lub dostępności. Protokoły bazowe mogą podlegać nagłym zmianom zasad działania, zwanym dalej „Fork”. Takie Forki mogą istotnie wpływać na wartość, funkcję, a nawet nazwę kryptowaluty utrzymywanej przez eToro na rachunkach inwestora. W przypadku Forku eToro może tymczasowo zawiesić działanie platformy eToro (nawet bez uprzedzania inwestora), a ponadto może (a) przeprowadzić konfigurację lub zmianę konfiguracji swoich systemów bądź (b) podjąć decyzję o całkowitym odstąpieniu od obsługi protokołu będącego przedmiotem Forku. W zależności od okoliczności każdego ze zdarzeń wpływających na posiadaną przez inwestora kryptowalutę eToro może, ale nie nie musi, dostosować rachunek inwestora tak, by uwzględnić skutki Forku.
 • Źródła ryzyka związane z osobami trzecimi. Możemy realizować dowolne zlecenia i utrzymywać wszelkie środki pieniężne w pieniądzu fiducjarnym i kryptowalutach przy udziale osób trzecich. Tego rodzaju osoby trzecie nie są bankami, które przechowują swoje środki pieniężne w pieniądzu fiducjarnym/walutach wirtualnych w postaci depozytów. W przypadku utraty przez takie osoby trzecie jakichkolwiek środków pieniężnych, ogłoszenia przez nie upadłości lub zaprzestania przez nie działalności nie istnieją żadne określone formy ochrony prawnej, która umożliwiałaby pokrycie strat wynikających z powierzenia przez użytkownika środków takim osobom trzecim, nawet jeśli są one zarejestrowane przez administrację państwową. W zależności od struktury i zabezpieczeń portfela cyfrowego, niektóre z nich mogą być podatne na działania hakerskie, w wyniku których wirtualne waluty mogą zostać skradzione lub może nastąpić utrata aktywów użytkownika. eToro nie ponosi odpowiedzialności w przypadku powstania strat spowodowanych przez takie osoby trzecie.
 • Usunięcie z giełdy i kryptowaluty nieobsługiwane: jeśli w którymkolwiek momencie którakolwiek z kryptowalut będących przedmiotem złożonego przez inwestora zlecenia zostanie usunięta z giełdy lub jeśli z jakiegokolwiek powodu zdecydujemy się wycofać taką kryptowalutę z oferty, to właściwe zlecenie zostanie natychmiast zamknięte. Jeśli firma eToro zostanie zawiadomiona, że kryptowaluta znajdująca się na rachunku inwestora została usunięta z notowań na którejkolwiek z giełd, i dojdzie do wniosku, że nie będzie w stanie inwestować w taką kryptowalutę, firma eToro dołoży starań, aby sprzedać takie kryptowaluty w imieniu inwestora w wybranym przez siebie momencie, po wybranym przez siebie kursie i w wybrany przez siebie sposób.

Czynniki ryzyka związane z inwestowaniem zautomatyzowanym oraz Internetem

W trakcie inwestowania za pośrednictwem naszej witryny internetowej lub naszych aplikacji mogą występować błędy systemowe. Należy mieć świadomość ryzyka związanego z awariami systemu mogącymi powodować opóźnienia lub uniemożliwiać realizację zlecenia.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że istnieje ryzyko wynikające z korzystania z systemu inwestowania opartego na Internecie, w tym między innymi ryzyko związane z awarią sprzętu, oprogramowania i połączeń internetowych, ryzyko wprowadzenia złośliwego oprogramowania, ryzyko uzyskania przez osoby trzecie nieautoryzowanego dostępu do przechowywanych w imieniu użytkownika informacji i/lub aktywów (w tym kryptowalut użytkownika), cyberataku, awarii sieci kryptowalut (jak np. blockchain), zawirusowania komputerów, awarii środków komunikacji, zakłóceń, błędów, zniekształceń lub opóźnień, z którymi można mieć do czynienia w trakcie inwestowania przy użyciu Usług, niezależnie od przyczyny ich powstania, a także ryzyko związane z oprogramowaniem typu spyware lub scareware, koniami trojańskimi, robakami lub innym złośliwym oprogramowaniem mogącym mieć wpływ na komputer lub sprzęt użytkownika, jak również phishingiem, podszywaniem się i innego rodzaju atakami internetowymi. Należy również pamiętać, że wiadomości SMS i usługi e-mail są podatne na ataki poprzez podszywanie się i phishing. Podczas otwierania wiadomości rzekomo pochodzących z eToro należy zachować szczególną ostrożność.

Opłaty i koszty

Wykaz naszych opłat dostępny jest w naszej witrynie internetowej etoro.com w sekcji „Opłaty”. Inwestor powinien brać pod uwagę wszystkie dotyczące go opłaty i koszty, ponieważ będą one wpływać na wysokość odnoszonych przez niego zysków lub ponoszonych przez niego strat.

Informacja

Wszelkie opinie, wiadomości, badania, analizy, kursy lub inne informacje podane w niniejszej witrynie internetowej mają charakter ogólnych komentarzy rynkowych i nie stanowią porad inwestycyjnych. eToro nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty będące rezultatem inwestycji dokonanych na podstawie jakichkolwiek rekomendacji, prognoz lub innych podanych informacji.

Wyniki historyczne

Wyniki historyczne nie mają wpływu na przyszły zwrot z inwestycji. Wartość inwestycji może zarówno wzrosnąć, jak i zmaleć.

Ryzyko walutowe

Rachunek na platformie eToro będzie prowadzony w dolarach amerykańskich (USD) — walucie, która może różnić się do waluty wpłacanych środków. W związku z tym należy uwzględnić możliwość wahań kursów walutowych. Prosimy zapoznać się również z artykułem na blogu eToro dotyczącym wpływu wahań kursów walut na zyski i straty.

Czynniki ryzyka związane ze spółkami typu SPAC

Inwestowaniu w akcje spółek typu SPAC towarzyszą inne czynniki ryzyka niż inwestowaniu w akcje pozostałych spółek dostępnych na eToro. W przeciwieństwie do innych notowanych spółek SPAC w momencie wejścia na giełdę są spółkami fasadowymi i w związku z tym nie prowadzą podstawowej działalności operacyjnej. Oznacza to, że menedżerowie spółek typu SPAC są pośrednikami w realizacji Twojej inwestycji. Nie ma gwarancji, że SPAC będą zarządzane przez osoby i firmy posiadające stosowne kompetencje lub kwalifikacje w tym zakresie. Zapoznaj się prospektem emisyjnym SPAC oraz wszelkimi przedłożonymi lub opublikowanymi raportami lub innymi dokumentami zawierającymi kluczowe informacje, aby zrozumieć warunki inwestycji oraz interesy gospodarcze i źródła motywacji spółek SPAC, w które inwestujesz. Należy ponadto mieć świadomość, że SPAC, które nie przeprowadzą przejęcia w określonym czasie, zostaną zlikwidowane. W związku z tym istnieje ryzyko, że możesz nie odzyskać części lub całości pieniędzy, które zainwestujesz bezpośrednio w SPAC. Likwidacja SPAC prawdopodobnie spowoduje również, że wszelkie posiadane akcje SPAC staną się bezwartościowe. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat czynników ryzyka związanych ze SPAC, kliknij tutaj.

 

Ryzyko związane z handlem w wydłużonym wymiarze godzin

Zasadniczo wolumen obrotu w wydłużonym wymiarze godzin jest mniejszy. W związku z tym ruchy cen mogą być bardziej zmienne i mniej reprezentatywne dla szerszych nastrojów rynkowych. Inwestorzy mogą doświadczyć

 • Niższej płynności: W wydłużonych godzinach jest zazwyczaj mniej kupujących i sprzedających, co może skutkować mniejszym wolumenem obrotu i szerszymi spreadami bid-ask. Może to utrudnić realizację transakcji po pożądanych cenach.
 • Większa zmienność: Niższa płynność może również prowadzić do większej zmienności cen, z potencjalnie szybkimi i znaczącymi ruchami cen.
 • Zwiększona konkurencja: Traderzy handlujący w wydłużonych godzinach mogą również konkurować z profesjonalnymi traderami i inwestorami instytucjonalnymi, którzy mają dostęp do większej ilości zasobów.
 • Ryzyko zmiany cen: Ceny papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu w wydłużonych godzinach mogą nie odzwierciedlać cen ani na koniec regularnych godzin handlu, ani przy otwarciu następnego ranka. W rezultacie inwestor, angażując się w handel w wydłużonych godzinach, może uzyskać niższą cenę, niż w przypadku standardowych godzin handlu.
 • Ryzyko związane z komunikatami prasowymi: Zazwyczaj emitenci publikują wiadomości, które mogą wpłynąć na cenę ich papierów wartościowych po standardowych godzinach handlu. Analogicznie, ważne informacje finansowe są często ogłaszane poza standardowymi godzinami handlu. W przypadku handlu w wydłużonych godzinach ogłoszenia te mogą pojawić się w trakcie handlu, a w połączeniu z niższą płynnością i wyższą zmiennością mogą spowodować przesadny i nierównomierny wpływ na cenę papieru wartościowego.
 • Ryzyko szerszych spreadów: Spread odnosi się do różnicy między ceną, za którą można kupić papier wartościowy, a ceną, za którą można go sprzedać. Niższa płynność i wyższa zmienność w handlu w wydłużonych godzinach może skutkować szerszymi niż zwykle spreadami dla danego papieru wartościowego.