Nadzór i licencja

Nadzór i licencja

eToro to platforma inwestycji społecznościowych, dzięki której użytkownicy mogą rozwijać swoją wiedzę i pomnażać majątek w ramach globalnej społeczności inwestorów. Jako broker umożliwiający handel wieloma aktywami, z usług którego korzystają miliony użytkowników na całym świecie, eToro podlega regulacjom w wielu jurysdykcjach.

Wielka Brytania

eToro (UK) Ltd podlega nadzorowi brytyjskiego Urzędu Nadzoru nad Działalnością Sektora Finansowego (Financial Conduct Authority – „FCA”) i posiada jego zezwolenie na podstawie numeru referencyjnego przedsiębiorstwa 583263. Spółka zarejestrowana w Anglii pod numerem 07973792. Adres siedziby statutowej spółki:  24th floor, One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AB

Spółka eToro (UK) Ltd została zarejestrowana przez Urząd Nadzoru Nad Działalnością Sektora Finansowego jako podmiot świadczący usługi kryptowalutowe zgodnie z ustawą z 2017 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i transferze środków (informacje o płatniku).

Aby uzyskać pełne informacje na temat usług i instrumentów oferowanych przez eToro UK na podstawie udzielonej licencji, kliknij tutaj

Spółka eToro Money UK Ltd została zarejestrowana przez Urząd Nadzoru Nad Działalnością Sektora Finansowego jako podmiot świadczący usługi pieniądza elektronicznego oraz usługi płatnicze na podstawie numeru referencyjnego przedsiębiorstwa 900923. Spółka zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 07712717. Adres siedziby statutowej spółki: Maclaren 3b – Lancastrian Office Centre Talbot Road, Stretford, Manchester, M32 0FP, England.

Europa

Spółka eToro (Europe) Ltd podlega nadzorowi Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Cyprus Securities Exchange Commission – CySEC) na podstawie licencji numer 109/10. Spółka zarejestrowana na Cyprze pod numerem HE 200585.  Adres siedziby statutowej spółki: 4 Profiti Ilia Str., Kanika Business Centre, 7th floor, Germasogeia, 4046, Limassol, Cyprus

Aby uzyskać pełne informacje na temat usług i instrumentów oferowanych przez eToro Europe na podstawie udzielonej licencji, kliknij tutaj

Spółka eToro (Europe) Ltd jest zarejestrowana w De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) („DNB”) jako dostawca usług związanych z kryptoaktywami. Bank DNB nadzoruje zgodność działań spółki eToro (Europe) Ltd z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz ustawą o sankcjach z 1977 r. Spółka eToro (Europe) Ltd nie podlega nadzorowi ostrożnościowemu DNB ani nadzorowi AFM w zakresie prowadzenia działalności. Oznacza to, że w przypadku usług związanych z kryptoaktywami nie ma nadzoru nad wymogami finansowymi lub ryzykiem biznesowym, jak również nie istnieje odpowiednia finansowa ochrona konsumentów.

Spółka eToro (Europe) Ltdjest również zarejestrowana we Francuskim Urzędzie Nadzoru Rynków Finansowych (the Autorite des Marches Financiers – „AMF”) jako dostawca usług związanych z zasobami cyfrowymi („DASP”) w celu świadczenia usługi przechowywania aktywów cyfrowych w imieniu klientów oraz (ii) usługi kupna lub sprzedaży aktywów cyfrowych za pośrednictwem prawnych środków płatniczych.

Od października 2022 r. spółka eToro (Europe) Ltd jest zarejestrowana w rejestrze dostawców usług związanych z kryptoaktywami prowadzonym przez CySEC („rejestr CASP”) i może świadczyć usługi związane z kryptoaktywami.

Spółka eToro (Europe) Digital Assets Ltd jest obecnie zarejestrowana w Banku Hiszpanii jako dostawca usług wymiany waluty wirtualnej na walutę fiducjarną, jak również usług przechowywania portfeli elektronicznych.

Włoski oddział eToro (Europe) Ltd został zarejestrowany przez Organismo Agenti e Mediatori („OAM”),we włoskim rejestrze dostawców usług w zakresie kryptowalut/portfeli cyfrowych.

Malta

Spółka eToro Money Malta Ltd podlega nadzorowi Maltańskiego Urzędu Nadzoru Usług Finansowych (Malta Financial Services Authority – „MFSA”) i posiada zezwolenie na świadczenie usług pieniądza elektronicznego i usług płatniczych. Spółka zarejestrowana na Malcie pod numerem C97952. Adres siedziby statutowej spółki: 52, St. Christopher Street, 1462, Valeta.

Australia

Spółka eToro AUS Capital Limited („eToro Australia”) podlega nadzorowi Australijskiej Komisji Papierów Wartościowych i Inwestycji (Australian Securities & Investments Commission – „ASIC”) w zakresie świadczenia usług i produktów finansowych na mocy licencji nr 491139. Adres siedziby statutowej spółki”: Level 3, 60 Castlereagh Street, Sydney NSW 2000, Australia

Spółka eToro Asset Management Limited („eToro AM”) jest upoważniona do działania jako Podmiot Odpowiedzialny zgodnie z rozdziałem 5C Ustawy o Korporacjach z 2001 roku (Chapter 5C of the Corporation Act 2001)  Zarejestrowany program inwestycyjny (usługa eToro) pod numerem ARSN 637 489 466 jest obsługiwany przez eToro AM i promowany przez eToro Australia. Adres siedziby statutowej spółki: Level 3, 60 Castlereagh Street, Sydney NSW 2000, Australia. Podczas realizacji transakcji eToro AM korzysta z usług innego domu maklerskiego, w tym eToro Europe lub niepowiązanej firmy zewnętrznej.

Seszele

Spółka eToro (Seychelles) Ltd. posiada licencję wydaną przez Urząd Nadzoru Nad Usługami Finansowymi na Seszelach – „FSAS”) na świadczenie usług maklerskich oraz pośrednictwa zgodnie z ustawą o papierach wartościowych z 2007 r. Numer licencji: SD076

Adres siedziby statutowej spółki: eToro Suites, S45 2nd Floor, Espace Building, Victoria, Seychelles. Spółka posiada licencję na obrót papierami wartościowymi w charakterze agenta lub zleceniodawcy.

Stany Zjednoczone

Spółka eToro USA LLC jest podmiotem prowadzącym działalność w zakresie zarządzania pieniędzmi (Money Services Business – „MSB”) zarejestrowanym przez Agencję ds. Zapobiegania Przestępczości Skarbowej (Financial Crimes Enforcement Network – „FinCEN”) na terenie Stanów Zjednoczonych (FinCEN nr 31000204884179) i posiada licencję na świadczenie usługi przekazów pieniężnychGibraltar

Usługa portfela jest świadczona przez eToro X Limited („eToroX”), spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną na Gibraltarze.

Spółka eToroX, jako dostawca technologii rozproszonego rejestru, podlega nadzorowi Gibraltarskiej Komisji Usług Finansowych (Gibraltar Financial Services Commission) na podstawie licencji nr 1333B. Spółka zarejestrowana na Gibraltarze pod numerem 116348. Adres siedziby statutowej spółki: 57/63 Line Wall Road, Gibraltar.

Oświadczenia wynikające z obowiązków informacyjnych

Kategoryzacja klientów

Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych (Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID”) wymaga przeprowadzenia podziału klientów na klientów detalicznych, klientów branżowych oraz uprawnionych kontrahentów. Spółki eToro Europe oraz eToro UK na etapie otwierania rachunku inwestycyjnego przydzielają wszystkich klientów do kategorii klientów detalicznych, która objęta jest najwyższym poziomem ochrony (uwzględniającej możliwość korzystania z Funduszu Odszkodowań dla Inwestorów czy objęcia zobowiązaniem do „możliwie najlepszej realizacji” lub ochroną aktywów klientów itp.). Klienci są uprawnieni do składania do eToro Europe/eToro UK (w zależności od okoliczności) pisemnych wniosków o reklasyfikację, które mogą skutkować zmianą ich kategorii zgodnie ze specyfikacjami, warunkami i procedurami MiFID. „Klient detaliczny” to klient, który nie jest klientem branżowym ani uprawnionym kontrahentem. Uprawniony kontrahent to klient branżowy lub podmiot prawny zajmujący się świadczeniem usług inwestycyjnych związanych z przyjmowaniem i przekazywaniem oraz realizacją zleceń. Klienci należący do tej kategorii objęci są najniższym poziomem ochrony. Klient branżowy to klient, który posiada doświadczenie, wiedzę i fachowość umożliwiające podejmowanie niezależnych decyzji inwestycyjnych i właściwe ocenianie ryzyka, z którym się one wiążą, a ponadto spełniający następujące kryteria: A. Kategorie klientów, których uznaje się za klientów branżowych: Podmioty wymienione poniżej należy uznać za klientów branżowych w odniesieniu do wszelkiego rodzaju usług i działalności inwestycyjnej oraz instrumentów finansowych:

 1. Podmioty, na których ciąży obowiązek posiadania zezwolenia lub podlegania nadzorowi w celu prowadzenia działalności na rynkach finansowych. Poniższy wykaz należy rozumieć jako obejmujący wszystkie uprawnione podmioty prowadzące działalność charakterystyczną dla wymienionych podmiotów: podmioty uprawnione przez Państwo Członkowskie na podstawie dyrektywy Wspólnoty Europejskiej, podmioty posiadające zezwolenie lub podlegające nadzorowi Państwa Członkowskiego bez odniesienia do dyrektywy oraz podmioty posiadające zezwolenie lub podlegające nadzorowi przez państwo nienależące do Wspólnoty
  1. instytucje kredytowe;
  2. zarejestrowane przedsiębiorstwa inwestycyjne;
  3. inne uprawnione lub regulowane instytucje finansowe;
  4. zakłady ubezpieczeń;
  5. plany zbiorowego inwestowania i spółki zarządzające takimi planami;
  6. fundusze emerytalne i spółki zarządzające takimi funduszami;
  7. pośrednicy w handlu towarami i towarowymi instrumentami pochodnymi;
  8. inni inwestorzy instytucjonalni;
  9. podmioty lokalne.
 2. Duże przedsiębiorstwa spełniające przynajmniej dwa spośród wymienionych wymagań dotyczących wielkości, na zasadzie proporcjonalności:
  1. suma bilansowa w wysokości co najmniej 20 000 000 euro;
  2. obrót netto w wysokości co najmniej 40 000 000 euro;
  3. środki własne w wysokości co najmniej 2 000 000 euro.
 3. Krajowe i regionalne władze rządowe, instytucje publiczne, które zarządzają długiem publicznym, banki centralne, międzynarodowe i pozakrajowe instytucje, takie jak Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Centralny, Europejski Bank Inwestycyjny i inne, podobne organizacje międzynarodowe.
 4. Inni inwestorzy instytucjonalni, których głównym zakresem działalności jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmioty zajmujące się sekurytyzacją aktywów lub innego rodzaju transakcjami finansowymi.Takie podmioty muszą mieć jednak możliwość domagania się odstąpienia od traktowania ich jako podmiotów branżowych, a eToro Europe/eToro UK, w zależności od okoliczności, może zgodzić się na zapewnienie im wyższego poziomu ochrony.
 5. Złożenie wniosku o zapewnienie wyższego poziomu ochrony leży w zakresie odpowiedzialności klienta uznanego za klienta branżowego, jeżeli klient taki uzna, że nie jest w stanie właściwie ocenić lub zarządzać odnośnym ryzykiem. Wyższy poziom ochrony zapewnia się, kiedy klient, którego uznano za branżowego, przystąpi do stosownego pisemnego porozumienia z eToro Europe/eToro UK skutkującego tym, że do celów stosowania właściwego reżimu postępowania nie będzie on traktowany jako klient branżowy.
 1. Klienci, których na życzenie można traktować jako branżowych: Klientom innym niż wymienieni powyżej, w tym organom sektora publicznego i prywatnym inwestorom indywidualnym, można zezwolić na zniesienie niektórych środków ochrony przyznanych zgodnie z regułami prowadzenia działalności gospodarczej eToro Europe/eToro UK, w zależności od okoliczności. Dlatego też eToro Europe i eToro UK mogą traktować klientów wymienionych powyżej jak klientów branżowych pod warunkiem wypełnienia właściwych kryteriów i procedur. Należy do nich ocena, czy klient jest w stanie podejmować niezależne decyzje inwestycyjne i rozumie ryzyko, jakie się z nimi wiąże (badanie adekwatności). Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy uwzględnienia dowolnego z opisanych powyżej wniosków o zmianę kategorii. Wnioski o dodatkowe informacje oraz zmianę kategorii należy składać na stronie

https://www.etoro.com/customer-service/

Zasady w sprawie możliwie najlepszej realizacji oraz przetwarzania zleceń klientów

Polityka możliwie najlepszej realizacji oraz przetwarzania zleceń klientów eToro (UK) LTD Pobierz plik PDF Polityka możliwie najlepszej realizacji oraz przetwarzania zleceń klientów eToro (Europe) LTD Pobierz plik PDF/a>

Procedura rozpatrywania reklamacji

eToro (UK) Ltd. Zasady rozpatrywania reklamacji Pobierz plik PDF eToro (Europe) Ltd. Zasady rozpatrywania reklamacji Pobierz plik PDF eToro (Seychelles) Ltd. Zasady rozpatrywania reklamacji Pobierz plik PDF

Zasady postępowania w przypadku konfliktów interesów

Zasady postępowania spółki eToro (UK) LTD w przypadku konfliktów interesów Pobierz plik PDF Zasady postępowania spółki eToro (Europe) Ltd w przypadku konfliktów interesów Pobierz plik PDF

Programy odszkodowań dla inwestorów

Program odszkodowań za usługi finansowe

Spółka eToro UK Ltd. („eToro UK”) jest objęta brytyjskim programem odszkodowań za usługi finansowe (Financial Services Compensation Scheme – „FSCS”).

FSCS to brytyjski program odszkodowawczy stanowiący ostateczne rozwiązanie, którego beneficjentami są klienci firm świadczących usługi finansowe podlegających nadzorowi brytyjskiego Urzędu Nadzoru nad Działalnością Sektora Finansowego (Financial Conduct Authority – „FCA”). Jeśli dojdzie do mało prawdopodobnej sytuacji zaprzestania działalności przez eToro UK lub ogłoszenia przez nią niewypłacalności oraz stwierdzony zostanie niedobór środków pieniężnych i/lub aktywów klientów, klienci eToro UK mogą otrzymać odszkodowanie w ramach FSCS.

Na potrzeby FSCS wszelkie środki pieniężne zdeponowane w eToro UK lub aktywa przechowywane przez eToro UK będą traktowane jako aktywa inwestycyjne.W związku z tym maksymalna kwota odszkodowania przypadająca na osobę wynosi 85 000 GBP.

Dodatkowe informacje dotyczące programu FSCS zamieszczono na stronie: www.fscs.org.uk/

Fundusz odszkodowań dla inwestorów

Z zastrzeżeniem postanowień dyrektywy, cypryjski Fundusz Rekompensat dla Inwestorów (Investor Compensation Fund – „ICF”) zapewnia ochronę aktywów inwestycyjnych do kwoty 20 000 EUR w przypadku wystąpienia roszczeń dotyczących produktów i usług autoryzowanych za pośrednictwem eToro (Europe) Ltd („eToro Europe”).

Fundusz rozpocznie procedurę wypłaty odszkodowania, gdy Komisja lub Sąd Republiki Cypryjskiej orzeknie, że eToro Europe nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań z tytułu roszczeń inwestorów.

Procedura wezwania do składania wniosków: Fundusz opublikuje, bez zbędnej zwłoki, w co najmniej dwóch ogólnokrajowych gazetach, wezwanie do składania wniosków o odszkodowanie, w którym opisze procedurę ich składania.

Dalsze informacje dotyczące ICF zamieszczono pod poniższym adresem:

https://www.cysec.gov.cy/en-GB/investor-protection/

Które programy kompensacyjne mają zastosowanie w moim przypadku i w jakich sytuacjach?

Szczegółowe informacje na temat systemów odszkodowań mających zastosowanie wobec poszczególnych klientów oraz w odniesieniu do poszczególnych produktów i usług zamieszczono w tabelach poniżej.

Klienci eToro UK Pobierz plik PDF

W celu zapoznania się z dokumentami zawierającymi kluczowe informacje należy przejść do dedykowanej strony z dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Inwestowanie w spółki typu SPAC – Ujawnianie informacji o ryzyku

Inwestowanie w spółki typu SPAC Pobierz plik PDF

Zasady przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

Zarówno Wielka Brytania, jak i Cypr przyjęły odpowiednie akty prawne i wdrożyły skuteczne środki regulacyjne oraz innego rodzaju środki, wprowadzając odpowiednie mechanizmy zapobiegania praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz przestępczości finansowej, a także ograniczania skali takich zjawisk. Obywa kraje zobowiązały się ponadto do stosowania wszystkich wymogów traktatów i norm międzynarodowych w tym obszarze, a w szczególności do wymogów wynikających z dyrektyw Unii Europejskiej. Ustawodawstwo Wielkiej Brytanii i Cypru zostało zharmonizowane z trzecią dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dyrektywa 2005/60/WE). eToro Europe i eToro UK, jako spółki podlegające regulacjom, są zobowiązane do przestrzegania właściwych przepisów oraz zapewniania, aby wdrażane były właściwe środki mające na celu zwalczanie prania brudnych pieniędzy, finansowania terroryzmu oraz przestępczości finansowej.

Adekwatność kapitałowa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zarówno eToro Europe, jak i eToro UK muszą posiadać fundusze własne, które zawsze będą spełniać warunki dotyczące współczynników adekwatności kapitałowej określone w europejskim rozporządzeniu w sprawie wymogów kapitałowych. Firma inwestycyjna musi posiadać solidne, efektywne i kompletne strategie i procesy mające na celu szacowanie i bieżące utrzymywanie kwot, rodzajów oraz podziału kapitału wewnętrznego, który uważa za adekwatny ze względu na charakter i poziom ryzyka, na które może być narażona. Takie strategie i procesy podlegają regularnej weryfikacji wewnętrznej w celu zapewnienia ich kompleksowości oraz proporcjonalności do charakteru, skali oraz złożoności działalności firmy.

Ochrona aktywów klientów

Utrzymujemy środki i aktywa naszych klientów na wydzielonych rachunkach, tak by były one odseparowane od naszych własnych aktywów. Taka separacja rachunków podlega nadzorowi zarówno wewnętrznemu, jak i zewnętrznemu. Współpracujemy wyłącznie z renomowanymi instytucjami płatniczymi i dostawcami usług płatniczych.

Ujawnienia wymagane w ramach Filaru 3

Ujawnienia dotyczące zarządzania ryzykiem spółki eToro (UK) LTD Pobierz plik PDF Ujawnienia dotyczące zarządzania ryzykiem spółki eToro (Europe) LTD Pobierz plik PDF Dodatkowe ujawnienia spółki eToro (Europe) Ltd Pobierz plik PDF

Sprawozdanie RTS 28

Sprawozdanie RTS 28 eToro Europe za rok 2017 Pobierz plik PDF Sprawozdanie RTS 28 eToro Europe za rok 2018 Pobierz plik PDF Sprawozdanie RTS 28 eToro Europe za rok 2019 Pobierz plik PDF Sprawozdanie RTS 28 eToro Europe za rok 2020 Pobierz plik PDF Sprawozdanie RTS 28 eToro Europe za rok 2021 Pobierz plik PDF Sprawozdanie RTS 28 eToro Europe za rok 2022 Pobierz plik PDF

RTS 27 – Raporty dotyczące możliwie najlepszej realizacji

RTS27 za Q1 2018 Pobierz plik ZIP RTS27 za Q2 2018 Pobierz plik ZIP RTS27 za Q3 2018 Pobierz plik ZIP >RTS27 za Q4 2018 Pobierz plik ZIP RTS27 za Q1 2019 Pobierz plik ZIP RTS27 za Q2 2019 Pobierz plik ZIP RTS27 za Q3 2019 Pobierz plik ZIP RTS27 za Q4 2019 Pobierz plik ZIP RTS 27 za Q1 2020 Pobierz plik ZIP RTS 27 za Q2 2020 Pobierz plik ZIP RTS 27 za Q3 2020 Pobierz plik ZIP RTS 27 za Q4 2020 Pobierz plik ZIP

Strategia podatkowa w Wielkiej Brytanii

Strategia podatkowa w Wielkiej Brytanii Pobierz plik PDF

Czy wiesz, że…?

eToro to przede wszystkim bezpieczne i proste inwestycje online. Dowiedz się więcej o międzynarodowych brokerach inwestycyjnych oraz regulacjach eToro

Dzięki innowacyjnym narzędziom inwestycyjnym i wspierającej się społeczności inwestorów, eToro otwiera przed milionami użytkowników w ponad 140 krajach możliwość tradingu i inwestowania w prosty i przejrzysty sposób.

Znajdź nas na

Pobierz naszą aplikację ze sklepów