Zasady ochrony prywatności w inwestowaniu społecznościowym eToro

Niniejsze zasady ochrony prywatności („Zasady”) określają, w jaki sposób eToro Group Limited, eToro (Europe) Limited, eToro UK Limited, eToro X Limited, eToro USA LLC i/lub pozostałe podmioty Grupy eToro, w których usługach/witrynach internetowych zarejestrowali się Państwo (dalej zwane łącznie „eToro”, „my” lub „nas” i z osobna „Podmiotem eToro”), gromadzą i wykorzystują dane osobowe swoich użytkowników i klientów, a także zarządzają takimi danymi. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z Zasadami, ponieważ stanowią one część odpowiedniego regulaminu, warunków handlowych lub warunków użytkowania Podmiotu eToro, w zależności od okoliczności. Dla celów obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, Podmiot eToro jest „administratorem” danych osobowych zebranych za pośrednictwem witryny www.etoro.com, pozostałych witryn internetowych, widgetów, aplikacji mobilnych i innych platform Grupy eToro (zwanych dalej łącznie „Witryną”), a ponadto stanowi przedsiębiorstwo, z którymi powinni się Państwo kontaktować, jeśli będą mieć Państwo pytania dotyczące wykorzystania swoich danych osobowych (patrz rozdział Kontakt z nami” poniżej).

W jaki sposób gromadzimy dane osobowe

Gdy rejestrują się Państwo, aby korzystać z rachunku i/lub usług eToro

Jeśli zarejestrują się Państwo, aby korzystać z rachunku i/lub usług eToro, zgromadzimy podstawowe informacje o Państwu, w tym imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Mogą Państwo przekazać nam te informacje bezpośrednio lub logując się do swojego rachunku/usług za pośrednictwem osoby trzeciej, w tym m.in. przez serwisy Facebook lub Google (patrz rozdział „Gromadzenie danych przez osoby trzecie” poniżej). Gromadzone informacje o Państwu będziemy wykorzystywać w celu:

 • Założenia i prowadzenia Państwa rachunku;
 • Umożliwienia Państwu zalogowania się do eToro;
 • Kontaktowania się z Państwem w sprawie Państwa rachunku i/lub usług, które oferuje eToro (patrz „Informacje od eToro” poniżej).

Gdy podają Państwo informacje potrzebne do utworzenia Profilu

Po utworzeniu rachunku eToro poprosimy Państwa o podanie dodatkowych informacji o sobie w celu uzupełnienia Państwa „Profilu”. Informacje, o które prosimy, mogą obejmować płeć, datę urodzenia, adres, numer ubezpieczenia społecznego (lub inny numer identyfikacyjny przydzielony przez władze), obywatelstwo i status rezydenta, numer identyfikacji podatkowej oraz informacje o doświadczeniu w inwestowaniu, wykształceniu, źródle dochodu, celach inwestycyjnych i nastawieniu do ryzyka, zajęciu, pracodawcy i stanowisku, rocznym dochodzie, portfelu inwestycyjnym, sumie środków pieniężnych i płynnych aktywów, a także inne dane/kwestie, które mogą być wymagane przez nas w trakcie tworzenia Profilu, wraz z każdoczesnymi zmianami. Poprosimy również o przekazanie kopii dokumentu tożsamości, takiego jak paszport lub dowód osobisty, rachunku za usługi użyteczności publicznej oraz takich innych dokumentów, które mogą być wymagane przez nas w celu spełnienia naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa. Więcej szczegółowych informacji na temat procesu identyfikacji można znaleźć we właściwym regulaminie, warunkach handlowych i/lub warunkach użytkowania Podmiotu eToro, w zależności od okoliczności. Przekazane przez Państwa w profilu informacje będziemy wykorzystywać w celu:

 • weryfikacji Państwa tożsamości i przeprowadzania kontroli, do których jesteśmy zobowiązani na mocy obowiązującego prawa i pozostałych regulacji, w tym m.in. testu „poznaj swojego klienta”, a także kontroli mających na celu przeciwdziałanie „praniu brudnych pieniędzy” i oszustwom, kontroli związanych z sankcjami, a także kontroli związanych z osobami zaangażowanymi politycznie;
 • kontaktowania się z Państwem w sprawach związanych z Państwa rachunkiem, w tym m.in. w celu uzyskania dodatkowych informacji i/lub dokumentów;
 • dostosowywania produktów i usług oferowanych za pośrednictwem Witryny do Państwa potrzeb, w tym m.in. w celu przeprowadzania wszelkich ocen przydatności i adekwatności w zakresie korzystania z naszych usług i/lub produktów, takich jak nasze usługi inwestowania finansowanego wysoką dźwignią oraz Rozwiązania z Zakresu Inwestowania Społecznościowego;
 • przeprowadzania ocen Państwa ryzyka kredytowego;
 • przeprowadzania oceny Państwa wiarygodności kredytowej w ujęciu punktowym zgodnie z parametrami określonymi przez eToro;
 • przeprowadzania oceny tego, czy spełniają Państwo kryteria „klienta branżowego”;
 • prowadzenia dokumentacji administracyjnej dotyczącej naszej działalności;
 • konfigurowania środków bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia Państwa rachunku, w tym między innymi prowadzenia dwuskładnikowego uwierzytelniania; a ponadto
 • przekazywania Państwu zawiadomień dotyczących Państwa rachunku, bieżących wiadomości o charakterze ogólnym, wiadomości rynkowych oraz innych materiałów marketingowych, w tym m.in. usług i produktów oferowanych przez członków Grupy eToro.

Wypełnienie Profilu nie jest obligatoryjne, jednak jeśli zdecydują się Państwo nie wypełniać go, możemy nie być w stanie udostępnić Państwu wszystkich funkcji eToro.

W każdej chwili mogą Państwo zaktualizować swój Profil, odwiedzając stronę „Rachunek” w menu „Ustawienia”. Zalecamy regularną aktualizację Profilu w celu upewnienia się, że oferowane Państwu funkcje eToro są dostosowane do Państwa aktualnej sytuacji. Zgadzają się Państwo ponadto na aktualizację takich informacji na wniosek eToro, jeśli eToro kiedykolwiek uzna podane informacje za nieprawdziwe, nieprawidłowe, niekompletne i/lub niezgodne z innymi informacjami podanymi przez Państwa. Przyjmują Państwo do wiadomości, że możemy polegać na takich informacjach, jak również że ponoszą Państwo odpowiedzialność za wszelkie szkody lub straty, które mogą wynikać z wszelkich niedokładności, w tym m.in. nieadekwatności usługi/produktu w kontekście Państwa profilu.

Możemy również gromadzić Państwa dane osobowe od podmiotów niezależnych, gdy będziemy weryfikować Państwa tożsamość w ramach wymogów regulacyjnych, którym podlegamy. Podmioty takie mogą obejmować np. agencje weryfikacji tożsamości, biura informacji gospodarczej i podobne organy.

Gdy inwestują Państwo za pomocą eToro (na rachunkach rzeczywistych i/lub wirtualnych)

Będziemy prowadzić zapisy dotyczące wszystkich działań w Witrynie, w tym m.in. wszelkie publikowane przez Państwa treści, wykazy odwiedzanych stron, dane Państwa rachunku, w tym m.in. czasy, wartości i waluty wszelkich wpłat/wypłat i/lub zawartych transakcji, a także informacje o wszelkich przepływach pieniężnych, metodach płatności, zastosowanych urządzeniach i/lub Państwa adresach IP oraz wszelkich innych identyfikatorach sieciowych. Informacje te wykorzystujemy w następujących celach, w uzupełnieniu do celów określonych w sekcjach Gdy rejestrują się Państwo dla celów rachunku i/lub usług eToro, „Platforma Inwestycji Społecznościowych eToro” oraz Gdy podają Państwo informacje potrzebne do utworzenia Państwa Profilu” powyżej:

 • w celu przestrzegania naszych obowiązków regulacyjnych i innych obowiązków prawnych;
 • w celu monitorowania wszelkich zamieszczanych przez Państwa treści;
 • w celu zarządzania transakcjami, w tym wpłatami, obciążeniami zwrotnymi i płatnościami;
 • w celu monitorowania działalności inwestycyjnej na platformie eToro, w tym poprzez wykrywanie niespójności w płatnościach i transakcjach oraz poszukiwanie potencjalnie nielegalnych działań; a ponadto
 • w celu określania, czy poszczególne metody płatności nie są nadużywane.

Gdy kontaktują się Państwo z nami

Jeśli skontaktują się Państwo z nami telefonicznie, pocztą elektroniczną, listownie lub korzystając z innej funkcji oferowanej przez eToro, np. czatu, będziemy gromadzić wszelkie informacje, które nam Państwo podadzą. Informacje te będziemy wykorzystywać do sprawdzania wszelkich zgłaszanych przez Państwa uwag lub zadawanych przez Państwa pytań, prowadzenia dochodzeń w związku z nimi, a także udzielania odpowiedzi na nie. Prosimy pamiętać, że rejestrujemy wszystkie połączenia telefoniczne, które nawiązują Państwo z nami.

Gdy użytkownik eToro zaprosi Państwa do korzystania z platformy eToro

Użytkownicy eToro mogą zapraszać znajomych do założenia rachunku u nas. Zbieramy wyłącznie adresy e-mail osób, które użytkownicy zdecydują się zaprosić do eToro, przy czym eToro wykorzysta je wyłącznie w celu wysłania zaproszenia do danej osoby na prośbę obecnego użytkownika eToro.

Informacje, które gromadzimy od Państwa automatycznie

Informacje, które gromadzimy automatycznie, mogą obejmować Państwa adres IP, konfigurację oprogramowania, zagregowane informacje o użytkowaniu, a także dane o położeniu geograficznym, systemie operacyjnym i korzystaniu z plików Plików Cookie. Jeśli nie posiadają Państwo Rachunku eToro, zazwyczaj nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Państwa na podstawie tych informacji.

Pliki cookie to małe pliki wysyłane od nas na Państwa komputer, gdzie są przechowywane i mogą być odczytywane. Więcej informacji na temat używania Plików Cookie przez eToro można znaleźć w naszej „Polityce plików Cookie” (dostępnej pod adresem: www.etoro.com/pl/customer-service/cookies/).

Gromadzenie danych przez osoby trzecie

Korzystając z eToro lub łącząc się z eToro za pośrednictwem Platformy Podmiotu Niezależnego, takiej jak Facebook lub inna witryna, zezwalają nam Państwo na dostęp do niektórych informacji z Państwa profilu/konta Platformy Podmiotu Niezależnego (w tym za pośrednictwem plików cookie umieszczonych na Państwa urządzeniu przez taką Platformę Podmiotu Niezależnego), zgodnie z warunkami umowy i Państwa ustawieniami prywatności na takiej Platformie Podmiotu Niezależnego, a także na gromadzenie takich informacji. Będziemy udostępniać takie informacje Platformie Podmiotu Niezależnego dla jej celów.

Niektóre gromadzone przez nas od Państwa informacje będziemy udostępniać w momencie instalacji aplikacji mobilnej dostawcom i innym usługodawcom angażowanym przez nas lub współpracującym z nami, w związku z działaniem usług, które świadczymy na rzecz Państwa. Mogą one być również udostępniane takim podmiotom do analiz, co może wymagać powielania i prezentowania Państwa danych w sposób zbiorczy i anonimowy, niepozwalający na identyfikację Państwa w jakikolwiek sposób.

W jaki sposób możemy udostępniać Państwa dane osobowe

Posiadane przez nas Państwa dane osobowe możemy udostępniać:

 • spółkom należącym do naszej grupy kapitałowej oraz naszym jednostkom stowarzyszonym;
 • usługodawcom eToro, w tym przedsiębiorstwom świadczącym usługi hostingowe;
 • bankom, innym instytucjom finansowym oraz biurom informacji gospodarczej;
 • dostawcom usług płatniczych;
 • przedsiębiorstwom zewnętrznym w przypadku gdy eToro będzie angażować się w transakcje korporacyjne, takie jak rzeczywiste lub potencjalne połączenie, joint venture, konsolidacja lub sprzedaż aktywów;
 • profesjonalnym doradcom, takim jak m.in. adwokaci, księgowi, biegli rewidenci czy specjaliści ds. finansów i pozostali specjaliści;
 • organy regulacyjne, w tym organy podatkowe;
 • organy ścigania, sądy i inne właściwe trybunały.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe za pośrednictwem centrów danych zlokalizowanych na terytorium Unii Europejskiej oraz centrów danych zlokalizowanych poza terytorium Unii Europejskiej, w tym w Izraelu (którego prawo zostało uznane za zapewniające taki sam poziom ochrony danych, jak w Unii Europejskiej). Jeżeli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji na temat zabezpieczeń obowiązujących w odniesieniu do przekazywania danych osobowych spółkom należących do naszej grupy lub innych osobom trzecim poza Unią Europejską, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, prosimy o kontakt (patrz „Kontakt z nami” poniżej).

Zautomatyzowana analiza Państwa danych osobowych

Dane osobowe przekazane przez Państwa lub zgromadzone przez nas w trakcie korzystania przez Państwa z eToro będziemy wykorzystywać do dostosowania eToro do Państwa Profilu i przypisania Państwu współczynnika ryzyka. eToro przeprowadzi tę analizę automatycznie, w większości przypadków bez interwencji człowieka.

W każdej chwili mogą Państwo zaktualizować informacje w swoim Profilu, odwiedzając stronę „Rachunek” w menu „Ustawienia”. Zalecamy regularną aktualizację Profilu w celu upewnienia się, że oferowane Państwu funkcje eToro są dostosowane do Państwa sytuacji.

W przypadku pytań dotyczących zautomatyzowanej analizy Państwa danych osobowych prosimy o kontakt (patrz „Kontakt z nami” poniżej).

Nasza podstawa prawna do wykorzystywania Państwa danych osobowych

Zawarcie i wykonywanie umowy z Państwem: jeżeli posiadają Państwo rachunek eToro lub zarejestrowali się Państwo w Witrynie lub w usłudze, naszą podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest to, że jest to niezbędne do wykonywania odpowiednich regulaminów, warunków handlowych i/lub warunków użytkowania Podmiotu eToro, w zależności od okoliczności, jak również do świadczenia usługi na rzecz Państwa. W odniesieniu do rachunku eToro obejmuje to ułatwianie dostępu do naszej platformy, przetwarzanie płatności oraz realizację transakcji.

Z innych uzasadnionych powodów, w tym ze względu na obowiązki prawne i uzasadnione interesy: przetwarzamy Państwa dane osobowe, gdy jest to konieczne w związku z umożliwieniem eToro przestrzegania obowiązków prawnych i regulacyjnych, które na nas spoczywają, a także gdy jest to potrzebne ze względu na uzasadnione interesy, jakie mamy w prowadzeniu naszej działalności. Obejmują one m.in.:

 • Poznanie Państwa zainteresowań i preferencji w celu kontaktowania się z Państwem i przekazywania Państwu istotnych dla Państwa informacji, a także pomoc w ukierunkowaniu komunikacji marketingowej i reklam, tak aby były one dla Państwa bardziej odpowiednie.
 • Wykorzystywanie Państwa podanych pod pseudonimem danych do wyświetlania reklam na platformach społecznościowych, takich jak Facebook lub za pośrednictwem innych reklam osób trzecich, które mogą pojawiać się w innych witrynach internetowych, z których Państwo korzystają. Informacje udostępniane tym platformom są podawane są pod pseudonimem w celu ochrony Państwa danych osobowych.
 • Analizowanie i ciągłe ulepszanie Witryny i naszych usług oraz pomoc w przeprowadzaniu wewnętrznego pilotażu testowych wersji Witryny w celu opracowania nowych funkcji i zapewnienia wydajnego działania usług eToro.
 • Wykrywanie i ograniczanie ryzyka oszustw i ryzyka kredytowego.

Platforma inwestycji społecznościowych eToro

eToro to działająca w czasie rzeczywistym platforma inwestycji społecznościowych, która integruje zróżnicowane funkcje społecznościowe z funkcjami platformy inwestycyjnej. W ramach sieci eToro inwestorzy, którzy zdecydują się być częścią społeczności, udostępniają swoje strategie i wyniki jej pozostałym członkom. Zainwestowane kwoty nigdy nie są ujawniane, a od wszystkich inwestorów wymagane jest wyrażenie zgody na przynależność do sieci oraz udostępnianie strategii i wyników.

Pobieranie, instalacja, dostęp do eToro i korzystanie z eToro są równoznaczne z wyrażeniem zgody i potwierdzeniem, że następujące informacje i treści będą uważane za informacje jawne i niezastrzeżone (inne niż dane osobowe opisane poniżej, łącznie „Zawartość”), a ponadto będą publicznie wyświetlane w Witrynie: Państwa nazwa użytkownika oraz imię i nazwisko, ewentualnie przesłana fotografia/awatar, stan zamieszkania, płeć, sieci, lista użytkowników, którzy Państwa obserwują, użytkownicy, którzy Państwa kopiują itp., lista użytkowników, których Państwo obserwują lub kopiują, a ponadto wszelkie statusy sieciowe/posty/blogi i wszelkie inne opcje zawartości, które umożliwiają naszym użytkownikom interakcje między sobą, w tym m.in. zawartość i informacje zamieszczane przez Państwa w społeczności eToro, komentarze, opinie, posty, „polubienia”, blogi i/lub wszelkie informacje, które przekazują nam Państwo za pośrednictwem naszej witryny internetowej, naszych aplikacji mobilnych i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, czatu, faksu lub telefonu i/lub innych środków.

Ponadto, jeśli zdecydowali się Państwo na korzystanie z jednej z naszych aplikacji udostępnianych za pośrednictwem sieci społecznościowych (takich jak Facebook, Twitter, G+ itp.), nasza aplikacja uzyska dostęp do ogólnych informacji o Państwa koncie w portalu społecznościowym, obejmujących imię i nazwisko oraz nazwę użytkownika w takich portalach społecznościowych, zdjęcie profilowe, płeć, sieci, identyfikator użytkownika, listę znajomych i wszelkie inne informacje udostępnione „każdemu” w danej sieci społecznościowej. Dodatkowe informacje mogą być gromadzone w trakcie określonych kampanii w sieciach społecznościowych zgodnie z warunkami podanymi w regulaminach takich kampanii.

Mogą Państwo zmienić swoje ustawienia prywatności w dowolnym momencie, w tym ukryć swoją działalność inwestycyjną jako prywatną, klikając tutaj.

Wiadomości eToro

Jeśli zarejestrują Państwo rachunek eToro bądź zarejestrują się w Witrynie i/lub usłudze eToro, będziemy mogli używać Państwa danych osobowych do wysyłania Państwu powiadomień typu „push” w aplikacji, a także wiadomości SMS lub e-mail. Wiadomości takie mogą dotyczyć Państwa działalności inwestycyjnej, statusu rachunku, interakcji społecznościowych w eToro lub zmienności rynku, bądź zawierać najnowsze informacje na temat eToro i promocji eToro. Mogą Państwo zrezygnować z wiadomości w dowolnym momencie, klikając łącze „Anuluj subskrypcję” na dole każdej wiadomości e-mail od eToro bądź odwiedzając zakładkę „Powiadomienia” w menu „Ustawienia”.

Przechowywanie danych osobowych

Okres przechowywania przez nas danych osobowych będzie się różnił w zależności od celów, dla których zostały one zgromadzone, jak również w zależności od wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub innych regulacji. Jeśli np. zostaną Państwo zaproszeni do korzystania z eToro przez innego użytkownika, będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres sześciu miesięcy w celu wysłania do Państwa zaproszenia pocztą elektroniczną.

Jeśli posiadają Państwo rachunek w eToro, będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak długo będą Państwo go posiadać, a po jego likwidacji tak długo, jak będą tego od nas wymagać obowiązujące przepisy prawa i inne regulacje.

Prawa klientów

Osoby, których dane osobowe posiadamy, mogą być uprawnione do dostępu do swoich danych osobowych lub do żądania ich usunięcia bądź ograniczenia ich przetwarzania, bądź też poprawienia nieprawidłowych danych osobowych. Mogą Państwo również mieć prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu swoich danych osobowych lub, w pewnych okolicznościach, do uzyskania kopii danych osobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Wnioski w takich sprawach należy złożyć w formie pisemnej pod adresem: www.etoro.com/pl/customer-service/. Osoby fizyczne mają również prawo do złożenia skargi w sprawie wykorzystania ich danych osobowych do organu nadzoru, którym w Wielkiej Brytanii jest Biuro Komisarza ds. Informacji (www.ico.org.uk), a na Cyprze Biuro Komisarza ds. Ochrony Danych Osobowych (www.dataprotection.gov.cy).

Bezpieczeństwo i integralność informacji

Chronimy dane osobowe klientów, stosując technologie ochrony danych, a także posługując się narzędziami takimi jak zapory sieciowe i szyfrowanie danych. Wymagamy również od klientów posługiwania się osobistą nazwą użytkownika i hasłem przy każdej próbie uzyskania dostępu do rachunku przez Internet. Zgodnie z odpowiednim regulaminem, warunkami handlowymi i/lub warunkami użytkowania Podmiotu eToro, w zależności od okoliczności, obowiązuje Państwa zakaz udostępniania swojego hasła jakimkolwiek innym osobom. Ograniczamy dostęp do danych osobowych w naszych biurach, tak by były one dostępne wyłącznie dla funkcjonariuszy i/lub pracowników, którym są one niezbędne.

Osoby niepełnoletnie

Platforma eToro nie jest dostępna dla użytkowników poniżej 18. roku życia (lub wieku zgody prawnej obowiązującego w jurysdykcji, w której znajduje się użytkownik) („osoby niepełnoletnie”). Nie gromadzimy świadomie danych osobowych od osób niepełnoletnich ani danych osobowych takich osób. Jeśli są Państwo osobą niepełnoletnią, nie powinni Państwo pobierać żadnej z naszych usług ani korzystać z nich, ani podawać nam żadnych danych osobowych.

Jeżeli dowiemy się, że osoba niepełnoletnia przekazała nam jakiekolwiek informacje, usuniemy je. Jeśli będą mieli Państwo jakiekolwiek powody, aby sądzić, że osoba niepełnoletnia przekazała nam informacjami, prosimy o kontakt z nami pod adresem http://www.etoro.com/pl/customer-service/.

Zmiany niniejszych „Zasad ochrony prywatności”

Niniejsze Zasady będą okresowo weryfikowane w celu uwzględnienia zmian naszej działalności i praktyk, jak również w celu uzyskania pewności, że Zasady pozostaną odpowiednie w kontekście wszelkich zmian prawa, technologii oraz otoczenia biznesowego. Wszelkie posiadane dane osobowe będą podlegać najnowszej wersji naszych Zasad.

Łącza

Witryna może zawierać łącza do innych witryn w Internecie. Nie odpowiadamy za zawartość takich witryn ani za stosowane na nich zasady ochrony prywatności. Należy zapoznać się z warunkami korzystania i zasadami ochrony prywatności witryn stron internetowych. Nasz regulamin użytkowania oraz nasze zasady ochrony prywatności obowiązują wyłącznie w odniesieniu do informacji gromadzonych przez nas zgodnie z niniejszymi Zasadami.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Zasad prosimy o kontakt pod adresem: privacy@etoro.com. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego lub adresu e-mail.