Wyścig w poszukiwaniu rozwiązań problemu zmian klimatycznych: trzy okazje inwestycyjne

Zmiany klimatyczne — które można zdefiniować jako wzrost temperatury na świecie przyspieszony przez emisję gazów cieplarnianych spowodowaną działalnością człowieka i wynikające z tego zmiany wzorców pogodowych na dużą skalę — są jednym z największych wyzwań, przed jakimi stoi obecnie świat. 

W ciągu ostatniego stulecia człowiek wywarł bezprecedensowy wpływ na system klimatyczny Ziemi, powodując w nim ogromne zmiany. Co gorsza, zmiany te mają obecnie niepokojące konsekwencje. Nie tylko zwiększają one częstotliwość i intensywność ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak powodzie, burze, pożary i susze, ale także wpływają na wiele naturalnych ekosystemów i przyspieszają wymieranie wielu gatunków. Wywierają negatywny wpływ na wszystkie kraje bez wyjątku, zakłócając gospodarkę i życie mieszkańców. 

Działania rządów na rzecz zwalczania skutków zmian klimatycznych 

W ostatnich dziesięcioleciach rządy na całym świecie przyznały, że warunkiem złagodzenia zmian klimatycznych jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Mając to na uwadze, nawiązały one współpracę na rzecz dekarbonizacji gospodarki. 

Pierwszym porozumieniem pomiędzy krajami, które nakazywało redukcję emisji gazów cieplarnianych, był Protokół z Kioto, który został podpisany w Kioto w Japonii w 1997 roku i wszedł w życie w 2005 roku. Wymaga on od krajów uprzemysłowionych i gospodarek w okresie przejściowym ograniczenia i redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z uzgodnionymi celami indywidualnymi. Obecnie prawie wszystkie kraje świata przystąpiły do tego traktatu, z godnym uwagi wyjątkiem w postaci Stanów Zjednoczonych. 

Ostatnio byliśmy świadkami wejścia w życie Porozumienia paryskiego. Jest to prawnie wiążący międzynarodowy traktat w sprawie zmian klimatu, którego celem jest ograniczenie globalnego ocieplenia do poziomu znacznie poniżej dwóch stopni Celsjusza powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. Cele emisyjne Porozumienia paryskiego wymagają od wszystkich stron zmniejszenia śladu węglowego o ponad 50% do 2030 roku i wyeliminowania go do 2050 roku. Traktat ten został przyjęty przez 196 stron w grudniu 2015 r. na Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP 21) w Paryżu.

W ramach walki ze zmianami klimatycznymi poszczególne kraje wprowadziły również podatki od emisji dwutlenku węgla. Podatki te mają sprawić, by „ukryte” koszty emisji dwutlenku węgla stały się bardziej widoczne. Finlandia była pierwszym krajem, który wprowadził podatek węglowy — stało się to w roku 1990. Od tego czasu 18 innych krajów europejskich poszło w jej ślady. Obecnie najwyższa stawka podatku od emisji dwutlenku węgla obowiązuje w Szwecji. 

Ponadto w ostatnich latach byliśmy świadkami dużych kampanii na rzecz zmian klimatycznych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, czego bardzo dobrym przykładem jest Race To Zero. Jest to globalna kampania zainicjowana przez czołowych ekspertów ds. zmian klimatycznych. Jej celem jest uzyskanie wsparcia ze strony przedsiębiorstw, miast, regionów i inwestorów w celu osiągnięcia zeroemisyjnego ożywienia gospodarczego, które zapobiegnie przyszłym zagrożeniom i uwolni sprzyjający włączeniu społecznemu, zrównoważony wzrost. 

Skąd pochodzą emisje gazów cieplarnianych? 

To oczywiste, że warunkiem przeciwdziałania zmianom klimatycznym jest szybkie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na całym świecie. Jednak aby to zrobić, musimy najpierw zrozumieć, skąd pochodzą emisje. 

Poniższy wykres daje pewien wgląd w tę kwestię, pokazując podział globalnych emisji gazów cieplarnianych w 2016 roku. 

Źródło1

Na tym wykresie widzimy, że prawie trzy czwarte emisji pochodzi z sektora energetycznego. W ramach sektora energetycznego transport odpowiada za 16,2% emisji, a w ramach transportu, transport drogowy (samochody osobowe i ciężarowe, motocykle i autobusy) odpowiada za około 11,9% emisji. Około 60% emisji z transportu drogowego pochodzi z podróży pasażerskich, natomiast pozostałe 40% z drogowego transportu towarowego. 

Wykres pokazuje również, że prawie jedna piąta światowych emisji pochodzi z rolnictwa, leśnictwa i użytkowania gruntów. W tym przypadku największy udział mają zwierzęta gospodarskie i obornik, które odpowiadają za 5,8% wszystkich emisji. Powodem, dla którego rolnictwo ma tak duży udział w emisjach, jest to, że zwierzęta takie jak krowy i owce produkują gazy cieplarniane, gdy ich układy trawienne rozkładają żywność. Tak więc produkcja wołowiny i baraniny zwykle wiąże się z wysokim śladem węglowym. 

Ogólnie rzecz biorąc, z tego wykresu jasno wynika, że istnieją dwa główne sektory odpowiedzialne za większość globalnej emisji gazów cieplarnianych. W obliczu wywieranej przez rządy i firmy presji na zmianę zachowań w celu powstrzymania zmian klimatycznych, w nadchodzących latach możemy spodziewać się wielu przełomowych zmian w tych sektorach.

Okazja do zainwestowania w „zielone” spółki 

W obliczu tak ważnego problemu, jakim są zmiany klimatyczne, firmy na całym świecie ścigają się w opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań, które mogą pomóc w dekarbonizacji globalnej gospodarki. Obecnie fala inwestycji z sektora prywatnego płynie w kierunku najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych, które sprzyjają zrównoważonemu rozwojowi, od technologii energii odnawialnej po „mięso” pochodzenia roślinnego. Stwarza to lukratywne możliwości dla prywatnych inwestorów. Firmy, które znajdują oryginalne rozwiązania problemów związanych ze zmianami klimatycznych, generują duże zyski z inwestycji. 

Osoby zainteresowane inwestowaniem w rozwiązania problemów stwarzanych przez zmiany klimatyczne mogą wziąć pod uwagę niektóre z oferowanych przez eToro Smart Portfolios. Trzy portfele, które posiadają ekspozycję na spółki opracowujące zrównoważone rozwiązania, to: 

RenewableEnergy Smart Portfolio

RenewableEnergy Smart Portfolio alokuje kapitał w spółki, które dążą do opracowania bardziej zrównoważonych rozwiązań energetycznych. Zapewnia ekspozycję na wiodące firmy z branży energii odnawialnej, które wykorzystują czyste źródła energii, takie jak energia słoneczna, wiatrowa i wodorowa, a także firmy rozwijające technologie stojące za systemami wykorzystywanymi do produkcji energii odnawialnej.

W nadchodzących latach można spodziewać się szybkiego wzrostu globalnego rynku energii odnawialnej ze względu na to, że ślad węglowy energii słonecznej, wiatrowej i wodorowej jest wielokrotnie niższy niż energii pochodzącej z paliw kopalnych. Przewiduje się, że do 2025 roku rynek ten będzie wart około 1,5 biliona dolarów, co oznacza wzrost w stosunku do 928 miliardów dolarów w roku 20172. Oczekuje się, że branża ta będzie się rozwijać najszybciej w regionie Azji i Pacyfiku, jednak okazje inwestycyjne będą prawdopodobnie pochodzić z całego świata. 

Driverless Smart Portfolio

Oferowane przez eToro Driverless Smart Portfolio zapewnia ekspozycję na spółki rozwijające pojazdy autonomiczne i elektryczne. Dzięki temu portfelowi inwestorzy mogą uzyskać ekspozycję na firmy, które wspierają zrównoważony rozwój motoryzacji. 

Zarówno pojazdy elektryczne, jak i pojazdy autonomiczne będą w nadchodzących latach pomagać w walce ze zmianami klimatu. Pojazdy elektryczne nie generują żadnych emisji bezpośrednich. Oznacza to, że mogą one znacząco poprawić jakość powietrza na obszarach miejskich. Gdyby cały sektor transportu drogowego przeszedł na energię elektryczną, moglibyśmy zredukować globalne emisje o prawie 12%.

Ponieważ obecnie tak wiele uwagi poświęca się zrównoważonemu rozwojowi, rynek pojazdów elektrycznych rośnie w szybkim tempie. W ubiegłym roku globalna sprzedaż pojazdów wzrosła o 43%3, do 3,2 mln sztuk, pomimo tego że sprzedaż samochodów ogółem spadła o 16% z powodu pandemii koronawirusa. 

Patrząc w przyszłość, możemy się spodziewać, że rynek elektrycznych samochodów, autobusów, ciężarówek i innych pojazdów będzie nadal szybko się rozwijać. Jednym z powodów jest to, że rządy na całym świecie zwiększają presję na producentów samochodów, aby zaprzestali produkcji tradycyjnych pojazdów z silnikami spalinowymi. Na przykład Norwegia planuje wycofać ze sprzedaży pojazdy napędzane paliwami kopalnymi do 2025 roku. Tymczasem rząd Japonii zdecydował, że do połowy lat 2030 wszystkie nowe pojazdy muszą być hybrydowe lub w pełni elektryczne. 

Pojazdy autonomiczne również odegrają rolę w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. W miarę upowszechniania się technologii pojazdów autonomicznych prawdopodobnie będzie wzrastać popularność ofert „mobilności jako usługi” Może to radykalnie zmienić model posiadania samochodów i wywrzeć głęboki wpływ na efektywność funkcjonowania miast. To z kolei przyczyni się do znacznego ograniczenia emisji. 

FoodTech Smart Portfolio

FoodTech Smart Portfolio inwestuje w spółki, które pomagają przekształcać przemysł spożywczy i czynić go bardziej zrównoważonym. Zapewnia ekspozycję na firmy zajmujące się innowacjami związanymi z żywnością (takimi jak „mięso” pochodzenia roślinnego), innowacjami w rolnictwie (zwiększanie plonów), redukcją odpadów oraz innowacjami w łańcuchu dostaw. 

W pogoni za produkcją większej ilości żywności dla rosnącej światowej populacji przemysł spożywczy w przeszłości często lekceważył środowisko. Obecnie producenci żywności docierają do granic wytrzymałości środowiska naturalnego. Na przykład masowa produkcja mięsa jest jedną z głównych przyczyn zmian klimatycznych. Jeśli chcemy ochronić środowisko naturalne dla przyszłych pokoleń, musimy zadbać o to, by produkcja żywności stała się o wiele bardziej zrównoważona. Wiele firm pracuje obecnie nad innowacyjnymi rozwiązaniami. 

Podsumowując, wszystkie te Smart Portfolios są przyjazne dla środowiska. Wszystkie trzy oferują inwestorom możliwość pozycjonowania portfeli w sposób pozwalający na czerpanie korzyści z długoterminowego wzrostu spółek opracowujących zrównoważone rozwiązania, które pomogą światu ograniczyć emisje i walczyć ze zmianami klimatu. 

  1. https://ourworldindata.org/emissions-by-sector
  2. https://www.alliedmarketresearch.com/renewable-energy-market
  3. https://www.theguardian.com/environment/2021/jan/19/global-sales-of-electric-cars-accelerate-fast-in-2020-despite-covid-pandemic

 

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. 67% rachunków inwestorów detalicznych u tego dostawcy przynosi straty pieniężne z inwestycji w kontrakty CFD. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Smart Portfolios to usługa zarządzania portfelem świadczona przez spółkę eToro Europe Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

Smart Portfolios nie należy traktować jak funduszy ETF bądź funduszy hedgingowych.

FCA: Smart Portfolios są produktem, który może obejmować kontrakty na różnice kursowe (CFD).Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. 67% rachunków inwestorów detalicznych u tego dostawcy przynosi straty pieniężne z inwestycji w kontrakty CFD. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.