Závod v řešení klimatických změn: 3 investiční příležitosti

ěna klimatu, kterou lze definovat jako vzestup globálních teplot urychlovaný člověkem způsobenými emisemi skleníkových plynů a následnými výraznými výkyvy ve charakteru počasí, je jednou z největších výzev, kterým dnes svět čelí. 

V posledních sto letech mají lidé nebývalý vliv na klimatický systém Země a zapříčinili velké množství změn. A co je ještě horší, tyto změny mají znepokojivé důsledky. Nejenže zvyšují četnost a intenzitu extrémních povětrnostních jevů, jako jsou povodně, bouře, požáry a sucha, ale také ovlivňují širokou škálu přírodních ekosystémů a urychlují vymírání širokého spektra druhů. Ovlivňují každou jednotlivou zemi a narušují ekonomiky i životy. 

Vládní opatření v boji proti klimatickým změnám 

V posledních desetiletích uznaly vlády na celém světě, že ke zmírnění klimatických změn je třeba snížit emise skleníkových plynů. Společně pak pracují na dekarbonizaci hospodářství. 

První mezistátní dohodou o snížení emisí skleníkových plynů byl Kjótský protokol, který byl uzavřen v japonském Kjótu v roce 1997 a vstoupil v platnost v roce 2005. Tento dokument vyžaduje od průmyslových zemí a hospodářství v procesu transformace, aby se omezily a snížily emise skleníkových plynů v souladu s dohodnutými individuálními cíli. Téměř všechny státy nyní tuto smlouvu odsouhlasily, s významnou výjimkou USA. 

Nedávno jsme zaznamenali, že vstupuje v platnost Pařížská dohoda. Jedná se o právně závaznou mezinárodní smlouvu o změnách klimatu, jejímž cílem je omezit globální oteplování pod dva stupně Celsia nad úroveň před industrializací. Emisní cíle Pařížské dohody vyžadují, aby všechny strany do roku 2030 snížily svou uhlíkovou stopu o více než 50 % a do roku 2050 ji eliminovaly. Tato smlouva byla přijata 196 stranami na Konferenci OSN o změně klimatu (COP 21) v Paříži v prosinci 2015.

Jednotlivé země také zavedly uhlíkové daně ve snaze bojovat proti změnám klimatu. Cílem těchto daní je více zviditelnit „skryté“ náklady na emise uhlíku. Finsko bylo první zemí, která v roce 1990 zavedla daň z uhlíku. Od té doby ji následovalo dalších 18 evropských zemí. V současné době má nejvyšší sazbu daně z uhlíku Švédsko. 

Dále jsme byli v posledních letech svědky velkých kampaní nevládních organizací kvůli změnám klimatu, velmi dobrým příkladem je kampaň Race To Zero. Jedná se o globální kampaň, kterou zahájili špičkoví odborníci na změny klimatu. Jejím cílem je získat podporu podniků, měst, regionů a investorů za účelem dosáhnout obnovy díky nulovým emisím uhlíku, což zabrání budoucím hrozbám a umožní inkluzivní a udržitelný růst. 

Odkud pocházejí emise skleníkových plynů? 

Je jasné, že v boji proti klimatickým změnám musíme rychle snižovat emise skleníkových plynů na celém světě. Abychom toho však mohli dosáhnout, musíme nejprve pochopit, odkud emise pocházejí. 

Níže uvedený graf ukazuje rozbor globálních emisí skleníkových plynů v roce 2016 a tím poskytuje určitý vhled do této problematiky. 

Zdroj1

V grafu vidíme, že téměř tři čtvrtiny emisí pocházejí z energetického sektoru. V rámci energetického sektoru odpovídá doprava za 16,2 % emisí a v rámci dopravy odpovídá za zhruba 11,9 % emisí silniční doprava (osobní a nákladní automobily, kamiony, motocykly a autobusy). Přibližně 60 % emisí ze silniční dopravy pochází z osobní dopravy, zatímco zbylých 40 % je ze silniční přepravy. 

Tento graf také ukazuje, že téměř pětina globálních emisí pochází ze zemědělství, lesnictví a využívání půdy. Zde jsou největšími přispěvateli ve výši 5,8 % z celkových emisí hospodářská zvířata a hnůj. Důvodem, proč zemědělství tak významně přispívá k emisím, je to, že trávicí soustavy zvířat jako krav a ovcí produkují při rozkladu potravy skleníkové plyny. Produkce hovězího a jehněčího masa tedy mívá velkou uhlíkovou stopu. 

Z tohoto grafu je celkem zřejmé, že za většinu globálních emisí skleníkových plynů odpovídají dvě hlavní odvětví. Vzhledem k tomu, že vlády a společnosti čelí tlaku na změnu svého chování kvůli zastavení klimatických změn, můžeme očekávat, že v nadcházejících letech dojde v těchto odvětvích k velkým potížím.

Příležitost investovat do zelených společností 

Vzhledem k tomu, že změny klimatu jsou tak důležité, společnosti na celém světě se snaží vyvíjet inovativní řešení, která mohou pomoci dekarbonizovat globální ekonomiku. Právě teď přichází přílivová vlna investic ze soukromého sektoru do špičkových technologických řešení, která zvyšují udržitelnost, od technologie obnovitelné energie po maso na rostlinné bázi. Vytváří to lukrativní příležitosti pro soukromé investory. Společnosti nalézající skutečná řešení klimatických změn generují velké investiční výnosy. 

Ty, kdo mají zájem investovat do řešení změny klimatu, možná budou zajímat některá CopyPortfolia eToro. Tři portfolia, která obsahují expozici ve společnostech vyvíjejících udržitelná řešení: 

Smart Portfolio RenewableEnergy

Smart Portfolio RenewableEnergy alokuje kapitál společnostem, které se snaží vyvíjet udržitelnější energetická řešení. Poskytuje expozici předním společnostem zabývajícím se obnovitelnou energií, které využívají čisté zdroje energie jako solární, větrné a vodíkové a také společnostem vyvíjejícím technologie, které jsou základem systémů používaných pro výrobu obnovitelné energie.

Zdá se, že globální trh s obnovitelnou energií zaznamená v nadcházejících letech silný růst díky tomu, že uhlíková stopa sluneční, větrné a vodíkové energie je mnohonásobně nižší než uhlíková stopa fosilní energie. Předpokládá se, že tento trh bude mít do roku 2025 hodnotu přibližně 1,5 bilionu USD v porovnání s 928 miliardami USD v roce 20172. Očekává se, že tento obor poroste nejrychleji v regionu asijského Tichomoří, ale příležitosti budou zřejmě na celém světě. 

Smart Portfolio Driverless

Smart Portfolio Driverless od eToro poskytuje expozici společnostem vyvíjejícím autonomní a elektrická vozidla (EV). S tímto portfoliem mohou investoři získat přístup k podnikům, které dopomáhají automobilovému průmyslu k větší udržitelnosti. 

Jak elektromobily, tak autonomní vozidla pomohou v nadcházejících letech v boji proti klimatickým změnám. Elektromobily produkují nulové přímé emise. To znamená, že mohou výrazně zlepšit kvalitu ovzduší v městských oblastech. Pokud by se celý sektor silniční dopravy transformoval na elektřinu, mohli bychom potenciálně snížit globální emise o téměř 12 %. 

Protože se nyní tolik zaměřujeme na udržitelnost, trh s elektromobily rychle roste. V loňském roce vzrostl globální prodej EV o 43 %3 na 3,2 milionu, a to navzdory skutečnosti, že celkové tržby z prodeje automobilů klesly o 16 % v důsledku pandemie koronaviru. 

Při pohledu do budoucnosti můžeme očekávat, že trh elektrických osobních i nákladních automobilů, autobusů a dalších vozidel bude pokračovat v rychlém růstu. Jedním z důvodů je, že vlády po celém světě zvyšují tlak na automobilky, aby přestaly vyrábět tradiční vozidla se spalovacími motory. Například Norsko plánuje vyřadit z prodeje vozidla na fosilní paliva do roku 2025. Japonská vláda mezitím rozhodla, že všechna nová vozidla musí být do poloviny 30. let 21. století hybridní nebo plně elektrická. 

Autonomní vozidla budou také hrát roli v boji s klimatickou změnou. Vzhledem k tomu, že technologie bez řidiče se stává mainstreamem, společnosti budou pravděpodobně nabízet „mobilitu jako službu“. Zřejmě to dramaticky změní model vlastnictví automobilů a bude to mít zásadní dopad na efektivitu měst. To následně výrazně sníží emise. 

Smart Portfolio FoodTech

Smart Portfolio FoodTech alokuje kapitál společnostem, které pomáhají transformovat potravinářský průmysl a zvyšovat jeho udržitelnost. Poskytuje expozici společnostem zabývajícím se inovacemi v oblasti potravinářství (např. maso na rostlinné bázi), inovacemi v zemědělství (produkovat více s menšími nároky), snižováním objemu odpadu a inovacemi dodavatelského řetězce. 

Potravinářský průmysl dříve obvykle nebral ve snaze produkovat více potravin pro rostoucí světovou populaci ohled na životní prostředí. Produkce potravin ve světě dnes naráží na přírodní limity. Například velkovýroba masa je jednou z hlavních příčin klimatických změn. V zájmu ochrany životního prostředí pro budoucí generace je třeba, aby výroba potravin byla mnohem udržitelnější. Mnoho společností v současnosti pracuje na inovativních řešeních. 

Závěr zní, že všechna tato CopyPortfolia jsou ekologická. Všechna tři nabízejí investorům možnost umístit svá portfolia tak, aby mohli těžit z dlouhodobého růstu společností vyvíjejících udržitelná řešení, která pomohou světu snížit emise a bojovat proti klimatickým změnám. 

  1. https://ourworldindata.org/emissions-by-sector
  2. https://www.alliedmarketresearch.com/renewable-energy-market
  3. https://www.theguardian.com/environment/2021/jan/19/global-sales-of-electric-cars-accelerate-fast-in-2020-despite-covid-pandemic

 

CFD jsou komplexním nástrojem s vysokým rizikem rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. 67% účtů drobných investorů přichází při obchodování s CFD s tímto poskytovatelem o peníze. Měli byste uvážit, zda opravdu chápete, jak fungují CFD a zda si můžete dovolit přijmout tak vysoké riziko ztráty peněz.

Smart Portfolio je produktem správy portfolia poskytovaným společností eToro Europe Ltd, která je autorizována a regulována Kyperskou komisí pro cenné papíry a burzy.

CopyPortfolia by neměla být považována za fondy obchodovatelné na burze ani za zajišťovací fondy.

FCA: Smart Portfolios jsou produkty, které mohou zahrnovat CFD.

CFD jsou komplexním nástrojem s vysokým rizikem rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. 67% účtů drobných investorů přichází při obchodování s CFD s tímto poskytovatelem o peníze. Měli byste uvážit, zda opravdu chápete, jak fungují CFD a zda si můžete dovolit přijmout tak vysoké riziko ztráty peněz.