Kampen för att hitta lösningar på klimatförändringarna: Tre investeringsmöjligheter

Klimatförändringen – som kan definieras som en ökning av de globala temperaturerna som accelereras av utsläpp av växthusgaser som orsakas av människan och de storskaliga förändringar i vädermönstren som följer därav – är idag en av världens största utmaningar. 

Under det senaste århundradet har människor haft en aldrig tidigare skådad inverkan på jordens klimatsystem och orsakat enorma förändringar. Ännu värre är att denna förändring nu får oroande återverkningar. Den ökar inte bara frekvensen och intensiteten av extrema väderhändelser som översvämningar, stormar, skogsbränder och torka, utan påverkar också en mängd naturliga ekosystem och påskyndar utrotningen av ett brett spektrum av arter. Klimatförändringarna påverkar alla länder med störningar i ekonomin och människors liv. 

Statliga åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna 

Under de senaste decennierna har regeringar runt om i världen erkänt att utsläppen av växthusgaser måste minskas för att begränsa klimatförändringarna. Med det i åtanke har de arbetat tillsammans för att minska koldioxidutsläppen i ekonomin. 

Det första avtalet mellan länderna för att enas om minskningar av utsläppen av växthusgaser var Kyotoprotokollet, som tecknades i Kyoto i Japan 1997 och trädde i kraft 2005. Avtalet kräver att industriländer och övergångsekonomier begränsar och minskar utsläppen av växthusgaser i enlighet med överenskomna individuella mål. Nästan alla nationer har nu gått med på detta fördrag, med undantag för USA. 

Mer nyligen har Parisavtalet trätt i kraft. Detta är ett rättsligt bindande internationellt fördrag om klimatförändringar som syftar till att begränsa den globala uppvärmningen till under två grader Celsius över förindustriella nivåer. Parisavtalets utsläppsmål kräver att alla parter minskar sina koldioxidavtryck med mer än 50 % till 2030 och eliminerar dem till 2050. Detta fördrag antogs av 196 parter i december 2015 vid FN:s klimatförändringskonferens (COP 21) i Paris.

Enskilda länder har också infört koldioxidskatter för att bekämpa klimatförändringarna. Dessa skatter är avsedda att göra de ”dolda” kostnaderna för koldioxidutsläpp mer synliga. Finland var det första landet som införde en koldioxidskatt 1990. Sedan dess har 18 andra europeiska länder följt efter. Sverige har för närvarande den högsta koldioxidskatten. 

Dessutom har vi sett stora kampanjer kring klimatförändringen från icke-statliga organisationer under de senaste åren, där Race To Zero är ett mycket bra exempel. Detta är en global kampanj som lanserats av de främsta klimatförändringsexperterna. Dess mål är att få stöd från företag, städer, regioner och investerare för att uppnå en koldioxidfri återhämtning som förhindrar framtida hot och frigör inkluderande, hållbar tillväxt. 

Varifrån kommer utsläppen av växthusgaser? 

Det är tydligt att vi för att bekämpa klimatförändringarna snabbt måste minska utsläppen av växthusgaser globalt. Men för att göra detta måste vi först förstå varifrån utsläppen kommer. 

Diagrammet nedan ger lite insikt i frågan, som visar fördelningen av de globala utsläppen av växthusgaser under 2016. 

Källa1

Från detta diagram kan vi se att nästan tre fjärdedelar av utsläppen kommer från energisektorn. Inom energisektorn står transportsektorn för 16,2 % av utsläppen och inom transportsektorn står vägtransporterna (bilar, lastbilar, motorcyklar och bussar) för cirka 11,9 % av utsläppen. Omkring 60 % av utsläppen från vägtransporter kommer från passagerartrafik, medan de återstående 40 % kommer från godstransporter på väg. 

Diagrammet visar också att nästan en femtedel av de globala utsläppen kommer från jordbruk, skogsbruk och markanvändning. Här är boskap och gödsel de som bidrar mest till utsläppen med 5,8 % av de totala utsläppen. Anledningen till att jordbruket bidrar så mycket till utsläppen är att djur som kor och får producerar växthusgaser när deras matsmältningssystem bryter ner maten. Därför tenderar produktionen av nötkött och lamm att ha ett högt koldioxidavtryck. 

Sammantaget framgår det tydligt av detta diagram att det finns två huvudindustrier som ansvarar för majoriteten av de globala utsläppen av växthusgaser. Regeringar och företag står inför påtryckningar att ändra sitt beteende för att stoppa klimatförändringarna och vi kan därför förvänta oss att se massor av omvälvande förändringar i dessa branscher under de kommande åren.

Möjligheten att investera i gröna företag 

Eftersom klimatförändringarna är en så viktig fråga tävlar företag över hela världen om att utveckla innovativa lösningar som kan bidra till att minska koldioxidutsläppen i den globala ekonomin.  Just nu flyter en tidvattenvåg av investeringar från den privata sektorn in i banbrytande tekniska lösningar som ökar hållbarheten, från förnybar energiteknik till växtbaserat kött. Detta skapar lukrativa möjligheter för privata investerare. De företag som hittar verkliga lösningar på klimatförändringarna genererar en stark avkastning på investeringen. 

De som är intresserade av att investera i klimatlösningar kan titta på några av eToros Smart Portfolios. Tre portföljer som innehåller exponering för företag som utvecklar hållbara lösningar är: 

RenewableEnergy Smart Portfolio

RenewableEnergy Smart Portfolio allokerar kapital till företag som strävar efter att utveckla mer hållbara energilösningar.  Portföljen ger exponering för ledande företag inom förnybar energi som använder rena energikällor som sol, vind och vätgas, samt företag som utvecklar tekniken bakom de system som används för produktion av förnybar energi.

Den globala marknaden för förnybar energi ser ut att växa kraftigt under de kommande åren på grund av det faktum att koldioxidavtrycket från sol-, vind- och fusionskraft (vätenergi) är många gånger lägre än från fossila bränslen. År 2025 beräknas marknaden vara värd cirka 1,5 biljoner dollar, en ökning från 928 miljarder dollar 20172. Industrin förväntas växa snabbast i Asien och Stilla havsområdet, men det finns troligtvis möjligheter globalt. 

The Driverless Smart Portfolio

eToros Driverless Smart Portfolio ger exponering för företag som utvecklar självkörande fordon och elfordon. Med denna portfölj kan investerare få exponering för de företag som hjälper bilindustrin att bli mer hållbar. 

Både elfordon och självkörande fordon kommer att bidra till att bekämpa klimatförändringarna under de kommande åren. Elfordon ger inga direkta utsläpp. Detta innebär att de avsevärt kan förbättra luftkvaliteten i stadsområden. Om hela vägtransportsektorn blev elektrisk skulle vi potentiellt kunna minska de globala utsläppen med nästan 12 % 

Eftersom det är så mycket fokus på hållbarhet just nu, växer elfordonsmarknaden snabbt. Förra året ökade den globala försäljningen med 43 %3 till 3,2 miljoner, trots att den totala bilförsäljningen minskade med 16 % på grund av coronaviruspandemin. 

Framöver kan vi förvänta oss att marknaden för elbilar, bussar, lastbilar och andra fordon fortsätter att växa snabbt. En anledning till detta är att regeringar över hela världen pressar biltillverkarna att sluta tillverka fordon med traditionella förbränningsmotorer. Norge planerar till exempel att fasa ut försäljningen av fossilbränslefordon till 2025. Samtidigt har Japans regering beslutat att alla nya fordon måste vara hybrider eller helt eldrivna i mitten av 2030-talet. 

Självkörande fordon kommer också att spela en roll i kampen mot klimatförändringarna. I takt med att förarlös teknik blir vanlig kommer vi sannolikt att se företag erbjuda ”mobilitet som en tjänst”. Detta kommer sannolikt att dramatiskt förändra bilägarmodellen och ha en djupgående inverkan på effektiviteten i städerna. Detta kommer i sin tur att minska utsläppen avsevärt. 

FoodTech Smart Portfolio

FoodTech Smart Portfolio allokerar kapital till företag som hjälper till att förändra livsmedelsindustrin och göra den mer hållbar.  Portföljen ger exponering för företag som är engagerade i livsmedelsinnovation (dvs. växtbaserat kött), jordbruksinnovation (som att odla mer med mindre), avfallsminskning och innovation i leveranskedjan. 

I en strävan att producera mer mat till den växande globala befolkningen, har livsmedelsindustrin tidigare ofta ignorerat miljön. I dag pressar livsmedelsproduktionen världen till sina naturliga gränser. Massproduktion av kött är till exempel en av de främsta orsakerna till klimatförändringarna. För att skydda miljön för kommande generationer måste livsmedelsproduktionen bli mycket mer hållbar. Många företag arbetar för närvarande med innovativa lösningar. 

Sammanfattningsvis har alla dessa Smart Portfolios en miljövänlig bias. Alla tre ger investerare chansen att positionera sina portföljer för att dra nytta av den långsiktiga tillväxten hos företag som utvecklar hållbara lösningar som kommer att hjälpa världen att minska utsläppen och bekämpa klimatförändringarna. 

  1. https://ourworldindata.org/emissions-by-sector
  2. https://www.alliedmarketresearch.com/renewable-energy-market
  3. https://www.theguardian.com/environment/2021/jan/19/global-sales-of-electric-cars-accelerate-fast-in-2020-despite-covid-pandemic

 

CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstång. 67% av privatinvesterare förlorar pengar vid CFD-handel med denna leverantör. Du bör fundera på om du är införstådd med hur CFD:er fungerar och om du kan ta den höga risk att förlora pengar som det innebär.

Smart Portfolios är en tjänst för portföljförvaltning som tillhandahålls av eToro Europe Ltd., som är auktoriserat och regleras av Cyprus Securities and Exchange Commission.

Smart Portfolios ska inte betraktas som börshandlade fonder, inte heller som hedgefonder.

FCA: Smart Portfolios är en produkt som kan inkludera CFD:er.

CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstång. 67% av privatinvesterare förlorar pengar vid CFD-handel med denna leverantör. Du bör fundera på om du är införstådd med hur CFD:er fungerar och om du kan ta den höga risk att förlora pengar som det innebär.