Risico’s van sociaal beleggen

Het verheugt eToro (Europe) Ltd. en diens gelieerde ondernemingen u de mogelijkheid te bieden om met andere beleggers om te gaan, deze te volgen en te kopiëren door gebruik te maken van informatie en/of functies voor sociaal beleggen die op onze websites en/of beleggingsplatformen worden aangeboden en/of ter beschikking worden gesteld. Dergelijke functies voor sociaal beleggen omvatten maar zijn niet beperkt tot onze gemeenschap, volgen, kopiëren van en/of de functie CopyTrader voor ranglijsten van beleggers, aanbevolen beleggers en/of geavanceerde zoekopties enz. (gezamenlijk ‘functies voor sociaal beleggen’). N.B.: De functies voor sociaal beleggen zijn gekoppeld aan verschillende risico’s en u wordt dringend gevraagd de volgende risico’s zorgvuldig te lezen en te overwegen voordat u onze functies voor sociaal beleggen gebruikt:

  • Geautomatiseerde uitvoering van beleggingen waarbij transacties in uw account worden geopend en afgesloten zonder uw handmatige tussenkomst.
  • Diensten van eToro voor het beheer van beleggingen zijn afhankelijk van uw beslissingen om een specifieke belegger of beleggers te kopiëren en/of een bepaalde strategie te volgen. Bij het nemen van dergelijke besluiten heeft u uw volledige financiële situatie overwogen en u begrijpt dat het gebruik van functies op het gebied van sociaal beleggen zeer speculatief is en dat u aanzienlijke verliezen kunt lijden die het bedrag overschrijden dat wordt gebruikt om een belegger of beleggers te kopiëren.
  • Functies voor sociaal beleggen worden door ons uitsluitend ter informatie aangeboden. Etoro (Europe) Ltd. en diens gelieerde ondernemingen, werknemers en vertegenwoordigers zijn geen beleggings- of financiële adviseurs. ALS U BESLUITEN OVER BELEGGINGEN MAAKT WAARBIJ U VERTROUWT OP INFORMATIE DIE BESCHIKBAAR IS OP ONZE WEBSITES OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE FUNCTIES VOOR SOCIAAL BELEGGEN, DOET U DIT OP EIGEN RISICO EN ETORO GROUP LTD. EN DIENS GELIEERDE ONDERNEMINGEN, WERKNEMERS EN VERTEGENWOORDIGERS ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLIEZEN DIE U KUNT LIJDEN.
  • U DIENT GEEN BESLUITEN OVER BELEGGINGEN TE MAKEN ZONDER EERST UW EIGEN ONDERZOEK UIT TE VOEREN. U BENT ALLEEN EN UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK VOOR HET BEPALEN OF ENIGE BELEGGING, STRATEGIE, OF ENIG ANDER PRODUCT OF ANDERE DIENST PASSEND OF GESCHIKT VOOR U IS OP BASIS VAN UW DOELSTELLINGEN VOOR BELEGGEN EN UW PERSOONLIJKE EN FINANCIËLE SITUATIE.
  • De posities van een gekopieerde handelaar (met betrekking tot onze financiële instrumenten) worden gekopieerd voor een bedrag dat gelijk is aan het laagste van ofwel het minimumbedrag voor stortingen, ofwel de bedragen van de gekopieerde transactie in verhouding tot het gerealiseerde vermogen van de gekopieerde handelaar als basis voor de verhoudingen van gekopieerde transacties. Dergelijke posities hebben voor zover mogelijk dezelfde hefboomwerking, ‘Stop Loss’ (stop verlies) en ‘Take Profit’ (neem winst). Transacties onder het minimale te beleggen bedrag worden niet geopend. Al dergelijke posities worden automatisch gewijzigd en/of afgesloten indien en wanneer gewijzigd/afgesloten door de gekopieerde handelaar, om welke reden dan ook, zonder verdere kennisgeving en zonder enige actie van uw kant. U dient in staat te zijn en bereid te zijn het verlies te dragen van de volledige belegging die u in een dergelijke gekopieerde belegger heeft gedaan. U bent volledig verantwoordelijk voor eventuele verliezen die u kunt lijden als gevolg van onze automatische uitvoering van instructies die worden gegenereerd als gevolg van het gebruik van een van de functies voor sociaal beleggen.
  • Als u extra transacties via uw account uitvoert of als u een order die is gegenereerd via een functie voor sociaal beleggen wijzigt of annuleert, kunt u een wezenlijk ander resultaat behalen dan de gebruiker die u heeft gekopieerd. De gekopieerde handelaar kan door uitbetaling en opname ook een wezenlijk ander resultaat behalen dan de gebruiker die u heeft gekopieerd, omdat dit van invloed kan zijn op de verhoudingen voor Copy Trading.
  • Alle in het verleden behaalde prestaties van onze gebruikers, risicoscores, statistieken en andere informatie met betrekking tot gebruikers die op onze websites en applicaties worden weergegeven, zijn niet indicatief voor toekomstige resultaten en moeten als hypothetisch worden beschouwd. Dit wordt hieronder in meer detail beschreven. Het is belangrijk te begrijpen dat risicoscores, statistische informatie en historische prestaties geen garantie bieden voor toekomstige prestaties. ER WORDT GEEN VOORSTELLING OF GARANTIE GEGEVEN DAT ENIGE ACCOUNT ZEKER OF WAARSCHIJNLIJK EEN WINST OF VERLIES ZAL BEHALEN DIE GELIJK IS AAN DE GETOONDE WINST OF VERLIES EN/OF DAT EEN RISICOSCORE VAN EEN GEKOPPELDE GEBRUIKER IN DE PRAKTIJK NIET HOGER ZAL ZIJN. Bij het bekijken van de inhoud, portfolio, gegevens over financiële prestaties, meningen of adviezen van andere geregistreerde gebruikers mag u er niet van uitgaan dat de gebruiker onpartijdig, onafhankelijk of gekwalificeerd is om financiële informatie of meningen te verstrekken. eToro garandeert geen enkele order, met inbegrip van het plaatsen van stoporders zoals ‘Copy Stop Loss’ (stop verlies bij kopiëren). Desondanks garandeert eToro, ongeacht de aanduiding van invoer of afsluiting, niet dat de transactie wordt uitgevoerd overeenkomstig de orderprijs/het percentage voor ‘Stop Loss’ en kan het zijn dat u meer verliest dan het oorspronkelijke bedrag dat is gebruikt om een dergelijke belegger te kopiëren.
  • PRESTATIES BEHAALD IN HET VERLEDEN EN/OF RISICOSCORES MOETEN WORDEN BESCHOUWD ALS HYPOTHETISCHE PRESTATIERESULTATEN. HYPOTHETISCHE PRESTATIERESULTATEN KENNEN VEEL INHERENTE BEPERKINGEN. ER WORDT GEEN VOORSTELLING OF GARANTIE GEGEVEN DAT ENIGE ACCOUNT WAARSCHIJNLIJK EEN WINST OF VERLIES KAN BEHALEN GELIJK AAN DE PRESTATIES IN HET VERLEDEN OF DE GETOONDE RISICOSCORE. DE EFFECTIEVE, DOOR BELEGGERS ERVAREN WINST-/VERLIESPERCENTAGES ZULLEN AFHANKELIJK VAN VEEL FACTOREN VERSCHILLEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT: DE STARTWAARDEN VAN ACCOUNTS (STORTINGEN EN OPNAMES), MARKTGEDRAG, DE ACCOUNTINSTELLINGEN VAN DE BELEGGER EN DE DAADWERKELIJKE PRESTATIES VAN DE GEKOPIEERDE GEBRUIKER.
  • BIJGEVOLG ZIJN ER VAAK GROTE VERSCHILLEN TUSSEN DE HYPOTHETISCHE RESULTATEN/RESULTATEN BEHAALD IN HET VERLEDEN EN DE WERKELIJKE RESULTATEN DIE DAARNA DOOR ENIG BELEGGINGSPROGRAMMA WORDEN BEHAALD. EEN VAN DE BEPERKINGEN VAN HYPOTHETISCHE PRESTATIERESULTATEN IS DAT DEZE IN HET ALGEMEEN WORDEN VOORBEREID MET HET VOORDEEL VAN ACHTERAF VERKREGEN KENNIS. BOVENDIEN BRENGT HYPOTHETISCH BELEGGEN GEEN FINANCIEEL RISICO MET ZICH MEE, EN GEEN ENKELE REGISTRATIE VAN HYPOTHETISCH BELEGGEN KAN VOLLEDIG REKENING HOUDEN MET DE IMPACT VAN FINANCIEEL RISICO BIJ DAADWERKELIJK BELEGGEN. DE MOGELIJKHEID OM VERLIEZEN TE VERMIJDEN OF OM AAN EEN BEPAALD BELEGGINGSPROGRAMMA TE VOLDOEN, ONGEACHT VERLIEZEN BIJ BELEGGINGEN, ZIJN BIJVOORBEELD MATERIËLE PUNTEN DIE OOK AFBREUK AAN WERKELIJKE BELEGGINGSRESULTATEN KUNNEN DOEN. ER ZIJN TALLOZE ANDERE FACTOREN DIE VERBAND HOUDEN MET DE MARKTEN IN HET ALGEMEEN OF MET DE UITVOERING VAN ENIG SPECIFIEK BELEGGINGSPROGRAMMA DIE NIET VOLLEDIG WORDEN AANGEGEVEN BIJ DE VOORBEREIDING OP DE HYPOTHETISCHE PRESTATIERESULTATEN EN DIE ALTIJD AFBREUK KUNNEN DOEN AAN WERKELIJKE BELEGGINGSRESULTATEN.
  • GEEN ENKEL ASPECT VAN DE AANGEBODEN EN/OF BESCHIKBAAR GEMAAKTE INFORMATIE EN/OF FUNCTIES VOOR SOCIAAL BELEGGEN OP ONZE WEBSITES IS BEDOELD ALS BELEGGINGS-, BELASTINGS- OF ENIG ANDER FINANCIEEL GERELATEERD ADVIES VAN WELKE AARD DAN OOK EN DIENT IN GEEN GEVAL ALS ZODANIG TE WORDEN OPGEVAT. U DIENT GEEN ENKELE DERGELIJKE INHOUD EN/OF FUNCTIE ALS VERVANGING VOOR PROFESSIONEEL, FINANCIEEL EN/OF BELEGGINGSADVIES TE BESCHOUWEN. ALS U KIEST OM DEEL TE NEMEN AAN TRANSACTIES OP BASIS VAN DE INHOUD OP DE WEBSITE EN/OF ALS U KIEST SPECIFIEKE BELEGGERS EN/OF TRANSACTIES TE KOPIËREN, DAN ZIJN ALLE BESLUITEN EN TRANSACTIES EN EVENTUELE GEVOLGEN DIE DAARUIT VOORTVLOEIEN UITSLUITEND UW VERANTWOORDELIJKHEID. TERWIJL INDIVIDUELE DEELNEMERS BELEGGINGSADVIES OF MENINGEN KUNNEN AANBIEDEN EN/OF EEN TRANSACTIE KUNNEN UITVOEREN DIE VERVOLGENS DOOR ANDERE BELEGGERS WORDT GEKOPIEERD, KUNNEN DERGELIJK ADVIES EN DERGELIJKE MENINGEN OF TRANSACTIES NIET MEER VORMEN DAN UITWISSELINGEN TUSSEN PERSONEN DIE ANONIEM OF NIET IDENTIFICEERBAAR ZIJN OF SIMPELWEG DE UITVOERING VAN EEN TRANSACTIE DOOR DERGELIJKE BELEGGERS. ETORO GROUP LTD. EN DIENS GELIEERDE BEDRIJVEN GEVEN DOOR DEZE INFORMATIE EN/OF FUNCTIES VOOR U BESCHIKBAAR TE STELLEN GEEN DIRECT, INDIRECT, IMPLICIET BELEGGINGSADVIES OF ENIG BELEGGINGSADVIES VAN WELKE AARD DAN OOK. GEBRUIK ALLE HIER VERZAMELDE INFORMATIE EN/OF GEBRUIK DE FUNCTIES VOOR SOCIAAL BELEGGEN ALLEEN ALS UITGANGSPUNT VOOR UW EIGEN ONAFHANKELIJKE ONDERZOEK EN BESLUITEN OM TE BELEGGEN.