Risker i samband med social handel

eToro (Europe) Ltd. och dess dotterbolag är stolta över att kunna ge dig möjlighet att interagera med, följa och kopiera andra handlare genom att använda information och/eller sociala handelsfunktioner som tillhandahålls och/eller görs tillgängliga på våra webbplatser och/eller handelsplattformar. Sådana sociala handelsfunktioner inkluderar, men är inte begränsade till vårt forum, att ”följa”, ”kopiera” och/eller ranka ”CopyTrader”-handlare, ”profilerade användare” och/eller avancerade sökalternativ etc. (tillsammans ”sociala handelsfunktioner”). Sociala handelsfunktioner är dock förknippade med olika risker och du uppmanas att noggrant läsa och överväga följande risker innan du använder våra sociala handelsfunktioner:

  • Automatiserad handel genom att affärer öppnas och stängs på ditt konto utan manuell inblandning.
  • eToros investeringstjänster är beroende av dina beslut att kopiera handlare och/eller följa en särskild strategi. När du fattar sådana beslut måste du överväga hela din ekonomiska situation, inklusive ekonomiska åtaganden. Du måste dessutom förstå att användning av sociala handelsfunktioner är mycket spekulativt och att du kan ådra dig stora förluster som överstiger beloppet du använde för att kopiera en eller flera handlare.
  • Sociala handelsfunktioner tillhandahålls enbart för informationsändamål. eToro (Europe) Ltd. och dess dotterbolag och deras anställda och ombud är inte ekonomiska eller investeringsrådgivare. OM DU FATTAR INVESTERINGSBESLUT BASERAT PÅ INFORMATION SOM ÄR TILLGÄNGLIG PÅ VÅRA WEBBPLATSER ELLER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV DE SOCIALA HANDELSFUNKTIONERNA, GÖR DU DET PÅ EGEN RISK OCH ETORO GROUP LTD. OCH DESS DOTTERBOLAG, ANSTÄLLDA OCH OMBUD KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR EVENTUELLA FÖRLUSTER SOM KAN UPPSTÅ.
  • DU BÖR INTE FATTA NÅGRA INVESTERINGSBESLUT UTAN ATT FÖRST GÖRA DIN EGEN EFTERFORSKNING. DU ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR ATT AVGÖRA OM EN INVESTERING, STRATEGI ELLER ANNAN PRODUKT ELLER TJÄNST ÄR LÄMPLIG ELLER PASSANDE FÖR DIG UTIFRÅN DITT INVESTERINGSMÅL OCH DIN PERSONLIGA OCH EKONOMISKA SITUATION.
  • En kopierad handlares positioner (för alla av våra finansiella instrument) ska kopieras till ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen det minsta positionsbeloppet eller det proportionella beloppet av den kopierade affären till den kopierade handlarens realiserade kapital som grund för de kopierade affärernas proportioner. Sådana positioner ska, i största möjliga utsträckning, ha samma hävstång, Stopp Loss och Take Profit. Affärer under det lägsta handelsbeloppet får inte öppnas. Alla sådana positioner ändras och/eller stängs automatiskt om och när de ändras/stängs av den kopierade handlaren, av vilket skäl som helst, utan att lämna ytterligare meddelande och utan några åtgärder från din sida. Du ska kunna och vara beredd att bära förlusten av hela investeringen du gjort från en sådan kopierad handlare. Du är helt ansvarig för alla förluster som kan uppstå till följd av vårt automatiska verkställande av de instruktioner du gett oss när du använt någon av de sociala handelsfunktionerna.
  • Om du startar ytterligare affärer på ditt konto eller ändrar eller annullerar en order som genererats av en social handelsfunktion, kan resultatet skilja sig väsentligt från den användare du kopierade. Utbetalningar och uttag av den kopierade handlaren kan också generera ett resultat som skiljer sig väsentligt från den användare som du kopierade eftersom det kan påverka de kopierande proportionerna.
  • Alla användares tidigare resultat, riskpoäng, statistik och annan information om användare som visas på våra webbplatser och applikationer är inte en indikation på framtida resultat och bör betraktas som hypotetiska, vilket beskrivs mer fullständigt nedan. Det är viktigt att förstå att riskresultat, statistisk information och tidigare resultat inte är en garanti för framtida resultat. VI PÅSTÅR ELLER GARANTERAR INTE ATT NÅGOT KONTO KOMMER ELLER SANNOLIKT KOMMER ATT UPPNÅ RESULTAT ELLER FÖRLUSTER LIKNANDE DE SOM VISAS OCH/ELLER ATT EN RISKPOÄNG FÖR EN KOPIERAD ANVÄNDARE INTE KAN VARA HÖGRE. När du granskar innehåll, portfölj, finansiell information, åsikter eller råd från en annan registrerad användare, bör du inte anta att användaren är oberoende eller kvalificerad att tillhandahålla finansiell information eller åsikter. eToro garanterar inte någon order, inklusive stopporder, till exempel Copy Stop Loss. Således garanterar inte eToro, oavsett ingångs- eller stängningsbeteckning, att affären kommer att fyllas till ett orderpris/en Stop Loss-procent och du kan förlora mer än det ursprungliga beloppet som användes för att kopiera en sådan handlare.
  • TIDIGARE RESLUTAT OCH/ELLER RISKPOÄNG BÖR BETRAKTAS SOM HYPOTETISKA RESULTAT. HYPOTETISKA RESULTAT HAR MÅNGA INNEBOENDE BEGRÄNSNINGAR. VI PÅSTÅR ELLER GARANTERAR INTE ATT NÅGOT KONTO KOMMER ELLER SANNOLIKT KOMMER ATT UPPNÅ RESULTAT ELLER FÖRLUSTER LIKNANDE TIDIGARE RESULTAT ELLER DE RISKPOÄNG SOM VISAS. DEN FAKTISKT ANDELEN VINSTER/FÖRLUSTER SOM INVESTERARE UPPLEVER VARIERAR BEROENDE PÅ MÅNGA FAKTORER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL: KONTOTS STARTSALDO (INSÄTTNINGAR OCH UTTAG), MARKNADSFÖRHÅLLANDEN, INVESTERARENS KONTOINSTÄLLNINGAR OCH DEN KOPIERADE ANVÄNDARENS FAKTISKA RESULTAT.
  • FÖLJAKTLIGEN ÄR DET OFTA STORA SKILLNADER MELLAN HYPOTETISKA/TIDIGARE RESULTAT OCH DE FAKTISKA RESULTAT SOM UPPNÅTTS VIA ETT HANDELSPROGRAM. EN AV BEGRÄNSNINGARNA MED HYPOTETISKA RESULTAT ÄR ATT DE I ALLMÄNHET FRAMSTÄLLS MED FACIT I HAND. HYPOTETISK HANDEL INVOLVERAR INTE HELLER NÅGON FINANSIELL RISK, OCH INGEN HYPOTETISK HANDELSDOKUMENTATION KAN HELT REDOGÖRA FÖR EFFEKTEN AV FINANSIELLA RISKER I RIKTIG HANDEL. TILL EXEMPEL ÄR FÖRMÅGAN ATT SKYDDA SIG MOT FÖRLUSTER ELLER ATT FÖLJA ETT SÄRSKILT HANDELSPROGRAM TROTS HANDELSFÖRLUSTER, VIKTIGA DELAR SOM OCKSÅ KAN INVERKA NEGATIVT PÅ RIKTIGA HANDELSRESLUTAT. DET FINNS FLERA ANDRA FAKTORER SOM ÄR RELATERADE TILL MARKNADERNA I ALLMÄNHET ELLER TILL IMPLEMENTERINGEN AV ETT SPECIFIKT HANDELSPROGRAM, SOM KAN REDOVISAS FULLSTÄNDIGT FÖR ATT FRAMSTÄLLA HYPOTETISKA RESULTAT OCH ALLA KAN PÅVERKA DE FAKTISKA HANDELSRESULTATEN.
  • INGEN ASPEKT AV DEN INFORMATION OCH/ELLER SOCIALA HANDELSFUNKTION SOM TILLHANDAHÅLLS OCH/ELLER GÖRS TILLGÄNGLIG PÅ VÅRA WEBBPLATSER ÄR AVSEDD ATT TILLHANDAHÅLLA, ELLER SKA TOLKAS SOM ATT DEN TILLHANDAHÅLLER, RÅD OM INVESTERINGAR, SKATT ELLER ANDRA FINANSIELLA FRÅGOR. DU BÖR INTE BETRAKTA SÅDANT INNEHÅLL OCH/ELLER SÅDAN FUNKTION SOM ETT SUBSTITUT FÖR PROFESSIONELL EKONOMISK OCH/ELLER INVESTERINGSRÅDGIVNING. OM DU VÄLJER ATT INGÅ TRANSAKTIONER BASERAT PÅ INNEHÅLLET PÅ WEBBPLATSEN OCH/ELLER VÄLJER ATT KOPIERA SPECIFIKA HANDLARE OCH/ELLER AFFÄRER, ÄR SÅDANA BESLUT OCH TRANSAKTIONER OCH ALLA KONSEKVENSER TILL FÖLJD ENBART DITT ANSVAR. ÄVEN OM ENSKILDA DELTAGARE KAN ERBJUDA INVESTERINGSRÅD ELLER ÅSIKTER OCH/ELLER GENOMGÖRA EN TRANSAKTION SOM DÄREFTER KAN KOPIERAS AV ANDRA HANDLARE, ÄR SÅDANA RÅD, ÅSIKTER ELLER HANDELSBELOPP INGET ANNAT ÄN UTBYTE MELLAN PERSONER SOM KAN VARA ANONYMA ELLER OIDENDIFIERBARA ELLER HELT ENKELT VERKSTÄLLANDET AV EN AFFÄR AV SÅDANA HANDLARE. ETORO GROUP LTD. OCH DESS DOTTERBOLAG TILLHANDAHÅLLER INTE INVESTERINGSRÅD, DIREKT, INDIREKT, UNDERFÖRSTÅTT ELLER PÅ NÅGOT SÄTT GENOM ATT GÖRA SÅDAN INFORMATION OCH/ELLER FUNKTIONER TILLGÄNGLIGA FÖR DIG. DU BÖR ENDAST ANVÄNDA INFORMATION SOM INHÄMTATS HÄR OCH/ELLER ANVÄNDA SOCIALA HANDELSFUNKTIONER SOM UTGÅNGSPUNKT FÖR DIN EGEN OBEROENDE EFTERFORSKNING OCH EGNA INVESTERINGSBESLUT.