Các Rủi ro Liên quan đến Giao dịch Xã hội

eToro (Europe) Ltd. và các chi nhánh của chúng tôi tự hào cung cấp cho Bạn khả năng tương tác, theo dõi và sao chép những nhà giao dịch khác bằng cách sử dụng thông tin và/hoặc tính năng giao dịch xã hội được cung cấp và/hoặc có sẵn trên các website và/hoặc nền tảng giao dịch của chúng tôi. Những tính năng giao dịch xã hội đó bao gồm nhưng không chỉ giới hạn đến cộng đồng của chúng tôi, “theo dõi”, “sao chép” và/hoặc xếp hạng nhà giao dịch “copytrader”, “người dùng nổi bật” và/hoặc bất kỳ tùy chọn tìm kiếm cao cấp nào, v.v. (gọi chung là các “Tính năng Giao dịch Xã hội”). Tuy nhiên, Chúng tôi ghi nhận rằng các Tính năng Giao dịch Xã hội liên quan đến những rủi ro khác nhau và Bạn nên đọc kỹ và cân nhắc các rủi ro sau đây trước khi sử dụng các Tính năng Giao dịch Xã hội của chúng tôi:

  • Thực thi giao dịch tự động ở đó các giao dịch được mở và đóng trong tài khoản của bạn mà không có sự can thiệp thủ công của bạn.
  • Dịch vụ quản lý đầu tư eToro hoạt động dựa trên quyết định của Bạn trong việc Sao chép một/nhiều nhà giao dịch cụ thể và/hoặc theo dõi một chiến lược cụ thể. Khi đưa ra các quyết định đó, Bạn phải cân nhắc toàn bộ tình hình tài chính của mình bao gồm các cam kết tài chính và bạn phải hiểu rằng việc sử dụng Tính năng Giao dịch Xã hội mang tính đầu cơ cao và bạn có thể phải chịu thua lỗ đáng kể, vượt quá số tiền bạn sử dụng để sao chép một hay nhiều nhà giao dịch.
  • Các Tính năng Giao dịch Xã hội chỉ được Chúng tôi cung cấp vì mục đích thông tin. Etoro (Europe) Ltd., các chi nhánh, nhân viên và đại lý của họ không phải là các chuyên gia tư vấn đầu tư hay tài chính. NẾU BẠN ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ PHỤ THUỘC VÀO NHỮNG THÔNG TIN CÓ SẴN TRÊN WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI, HOẶC DO VIỆC SỬ DỤNG CÁC TÍNH NĂNG GIAO DỊCH XÃ HỘI, BẠN CHỊU TOÀN BỘ RỦI RO CHO HÀNH ĐỘNG CỦA MÌNH VÀ ETORO GROUP LTD., CÁC CHI NHÁNH, NHÂN VIÊN VÀ ĐẠI LÝ CỦA HỌ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ THUA LỖ NÀO MÀ BẠN CÓ THỂ GÁNH CHỊU.
  • BẠN KHÔNG NÊN THỰC HIỆN BẤT KỲ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ NÀO KHI CHƯA TỰ MÌNH TÌM HIỂU. BẠN LÀ NGƯỜI DUY NHẤT CHỊU TOÀN BỘ TRÁCH NHIỆM TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH LIỆU VIỆC ĐẦU TƯ HAY CHIẾN LƯỢC HOẶC BẤT KỲ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ NÀO KHÁC CÓ PHÙ HỢP HAY THÍCH HỢP CHO BẠN HAY KHÔNG DỰA TRÊN CÁC MỤC TIÊU ĐẦU TƯ VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ CÁ NHÂN CỦA BẠN.
  • Vị thế của một nhà giao dịch được sao chép (liên quan đến bất kỳ công cụ tài chính nào của chúng tôi) sẽ được sao chép với số tiền bằng số tiền tối thiểu cho vị thế hoặc số tiền tỷ lệ của giao dịch sao chép so với giá trị tài sản thực tính của nhà giao dịch được sao chép (tùy mức nào thấp hơn) để làm cơ sở tính tỷ lệ của các giao dịch được sao chép. Các vị thế đó sẽ có đòn bẩy, mức cắt lỗ và chốt lời giống nhau đến chừng mực tối đa có thể đạt được. Các giao dịch dưới mức giao dịch tối thiểu sẽ không được mở. Tất cả các vị thế đó sẽ được sửa đổi và/hoặc đóng tự động nếu và khi nó được sửa đổi/đóng bởi nhà giao dịch được sao chép, vì bất kỳ lý do nào mà không cần thông báo trước và không cần hành động từ phía bạn. Bạn cần có khả năng và chuẩn bị cho việc thua lỗ toàn bộ khoản đầu tư mà Bạn đã đặt vào nhà giao dịch được sao chép đó. Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm cho bất kỳ thua lỗ nào mà Bạn có thể gánh chịu do việc thực thi tự động các chỉ dẫn được tạo khi sử dụng bất kỳ Tính năng Giao dịch Xã hội nào.
  • Nếu Bạn thực hiện các giao dịch bổ sung trong tài khoản của mình hoặc Bạn sửa đổi hay hủy bỏ một lệnh được tạo bởi Tính năng Giao dịch Xã hội, Bạn có thể đạt được kết quả khác đáng kể so với người dùng mà Bạn đã sao chép. Hành động rút tiền của nhà giao dịch được sao chép cũng có thể cho kết quả khác đáng kể so với người dùng mà Bạn đã sao chép bởi điều này có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ sao chép giao dịch.
  • Mọi hiệu quả trong quá khứ bởi những người dùng, điểm rủi ro, số liệu thống kê và mọi thông tin khác liên quan đến những người dùng được hiển thị trên các website và ứng dụng của chúng tôi không chỉ báo cho kết quả tương lai và chỉ nên được coi là lý thuyết như được mô tả chi tiết dưới đây. Điều quan trọng mà Bạn cần hiểu, đó là điểm rủi ro, số liệu thống kê và hiệu quả lịch sử không đảm bảo cho hiệu quả tương lai. CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ HIỆN HAY ĐẢM BẢO RẰNG BẤT KỲ TÀI KHOẢN NÀO SẼ HOẶC CÓ NHIỀU KHẢ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC LỢI NHUẬN HAY THUA LỖ TƯƠNG TỰ VỚI MỨC LỢI NHUẬN/THUA LỖ ĐƯỢC HIỂN THỊ VÀ/HOẶC MỘT ĐIỂM RỦI RO CỦA MỘT NGƯỜI DÙNG ĐƯỢC SAO CHÉP CÓ THỰC SỰ LÀ CAO HƠN HAY KHÔNG. Khi xem xét Nội dung, danh mục, thông tin hiệu quả tài chính, các ý kiến hoặc lời khuyên của một người dùng được đăng ký khác, Bạn không nên giả sử rằng ý kiến đó là khách quan, độc lập hay người dùng đó đủ trình độ để cung cấp thông tin hoặc ý kiến tài chính. eToro không đảm bảo bất kỳ lệnh nào bao gồm các lệnh cắt lỗ như Cắt lỗ Sao chép. Tương tự, bất kể thông tin nhập lệnh hay đóng lệnh, eToro không đảm bảo rằng giao dịch sẽ được đáp ứng ở giá lệnh/phần trăm cắt lỗ này và bạn có thể mất nhiều hơn khoản tiền gốc được sử dụng để sao chép nhà giao dịch đó.
  • HIỆU QUẢ TRONG QUÁ KHỨ VÀ/HOẶC ĐIỂM RỦI RO CHỈ NÊN ĐƯỢC COI LÀ KẾT QUẢ LÝ THUYẾT. KẾT QUẢ LÝ THUYẾT CÓ RẤT NHIỀU HẠN CHẾ CỐ HỮU. CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ HIỆN HAY ĐẢM BẢO RẰNG BẤT KỲ TÀI KHOẢN NÀO SẼ HOẶC CÓ NHIỀU KHẢ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC LỢI NHUẬN HAY THUA LỖ TƯƠNG TỰ VỚI HIỆU QUẢ TRONG QUÁ KHỨ HOẶC ĐIỂM RỦI RO ĐƯỢC HIỂN THỊ. PHẦN TRĂM LỜI/LỖ THỰC NHẬN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ SẼ THAY ĐỔI TÙY THUỘC VÀO NHIỀU YẾU TỐ KHÁC NHAU, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN ĐẾN: SỐ DƯ TÀI KHOẢN BAN ĐẦU (NỘP TIỀN VÀ RÚT TIỀN), HÀNH VI THỊ TRƯỜNG, CÀI ĐẶT TÀI KHOẢN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ VÀ HIỆU QUẢ THỰC TẾ CỦA NGƯỜI DÙNG ĐƯỢC SAO CHÉP.
  • DO ĐÓ, THƯỜNG SẼ CÓ NHỮNG CHÊNH LỆCH ĐÁNG KỂ GIỮA KẾT QUẢ LÝ THUYẾT/TRONG QUÁ KHỨ VÀ KẾT QUẢ THỰC TẾ ĐẠT ĐƯỢC BỞI MỘT CHƯƠNG TRÌNH GIAO DỊCH CỤ THỂ. MỘT TRONG NHỮNG HẠN CHẾ CỦA KẾT QUẢ LÝ THUYẾT, ĐÓ LÀ CHÚNG THƯỜNG ĐƯỢC CHUẨN BỊ VỚI LỢI THẾ NHÌN LẠI LỊCH SỬ. THÊM VÀO ĐÓ, VIỆC GIAO DỊCH LÝ THUYẾT KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN RỦI RO TÀI CHÍNH, VÀ KHÔNG HỒ SƠ GIAO DỊCH LÝ THUYẾT NÀO CÓ THỂ TÍNH CHÍNH XÁC ĐƯỢC TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO TÀI CHÍNH TRONG GIAO DỊCH THỰC. VÍ DỤ, KHẢ NĂNG CHỊU THUA LỖ HOẶC TUÂN THỦ MỘT CHƯƠNG TRÌNH GIAO DỊCH CỤ THỂ BẤT KỂ THUA LỖ GIAO DỊCH LÀ NHỮNG ĐIỂM THIẾT YẾU CÓ THỂ TÁC ĐỘNG XẤU ĐẾN KẾT QUẢ GIAO DỊCH THỰC. CÓ NHIỀU YẾU TỐ KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN THỊ TRƯỜNG CHUNG HOẶC ĐẾN VIỆC TRIỂN KHAI BẤT KỲ CHƯƠNG TRÌNH GIAO DỊCH CỤ THỂ NÀO, VỐN KHÔNG THỂ ĐƯỢC TÍNH CHÍNH XÁC ĐỂ CHUẨN BỊ CHO KẾT QUẢ LÝ THUYẾT, TẤT CẢ ĐIỀU NÀY ĐỀU CÓ THỂ TÁC ĐỘNG XẤU ĐẾN KẾT QUẢ GIAO DỊCH THỰC.
  • MỌI THÔNG TIN VÀ/HOẶC TÍNH NĂNG GIAO DỊCH XÃ HỘI ĐƯỢC CUNG CẤP VÀ/HOẶC CÓ SẴN TRÊN WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI ĐỀU KHÔNG NHẰM CUNG CẤP, VÀ KHÔNG NÊN ĐƯỢC HIỂU LÀ CUNG CẤP, BẤT KỲ LỜI KHUYÊN ĐẦU TƯ, THUẾ HOẶC LỜI KHUYÊN TÀI CHÍNH LIÊN QUAN NÀO KHÁC. BẠN KHÔNG NÊN COI CÁC NỘI DUNG VÀ/HOẶC TÍNH NĂNG ĐÓ LÀ THÔNG TIN THAY THẾ CHO CÁC LỜI KHUYÊN TÀI CHÍNH VÀ/HOẶC ĐẦU TƯ CHUYÊN NGHIỆP. NẾU BẠN CHỌN THAM GIA CÁC GIAO DỊCH DỰA TRÊN NỘI DUNG CÓ TRÊN WEBSITE VÀ/HOẶC QUYẾT ĐỊNH SAO CHÉP CÁC NHÀ GIAO DỊCH VÀ/HOẶC GIAO DỊCH CỤ THỂ, CÁC QUYẾT ĐỊNH VÀ GIAO DỊCH CŨNG NHƯ MỌI HẬU QUẢ PHÁT SINH TỪ ĐÓ ĐỀU LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA RIÊNG BẠN. TUY NHỮNG CÁ NHÂN THAM GIA CÓ THỂ CUNG CẤP LỜI KHUYÊN ĐẦU TƯ HOẶC Ý KIẾN VÀ/HOẶC TẠO RA MỘT GIAO DỊCH CÓ THỂ ĐƯỢC SAO CHÉP BỞI NHỮNG NHÀ GIAO DỊCH KHÁC, NHỮNG LỜI KHUYÊN, Ý KIẾN HOẶC GIAO DỊCH ĐÓ CHỈ LÀ THÔNG TIN TRAO ĐỔI GIỮA NHỮNG NGƯỜI CÓ THỂ LÀ ẨN DANH HOẶC KHÔNG THỂ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH, HOẶC CHỈ ĐƠN GIẢN LÀ VIỆC THỰC THI MỘT GIAO DỊCH BỞI NHỮNG NHÀ GIAO DỊCH ĐÓ. ETORO GROUP LTD. VÀ CÁC CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY KHÔNG CUNG CẤP LỜI KHUYÊN ĐẦU TƯ MỘT CÁCH TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẦM ĐỊNH HAY DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO QUA VIỆC CUNG CẤP NHỮNG THÔNG TIN VÀ/HOẶC TÍNH NĂNG ĐÓ CHO BẠN. BẠN CHỈ NÊN SỬ DỤNG NHỮNG THÔNG TIN THU THẬP TỪ ĐÂY VÀ/HOẶC SỬ DỤNG CÁC TÍNH NĂNG GIAO DỊCH XÃ HỘI NHƯ ĐIỂM BẮT ĐẦU CHO VIỆC NGHIÊN CỨU VÀ ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ ĐỘC LẬP CỦA MÌNH.