Ryzyko związane z inwestowaniem społecznościowym

Spółka eToro (Europe) Ltd. i jej jednostki stowarzyszone z dumą zapewniają możliwość kontaktu z innymi inwestorami, obserwowania ich i kopiowania dzięki wykorzystywaniu informacji oraz rozwiązań z zakresu inwestowania społecznościowego udostępnianych w naszych witrynach internetowych i platformach inwestycyjnych. Takie rozwiązania z zakresu inwestowania społecznościowego obejmują między innymi naszą społeczność, rankingi inwestorów „obserwowanych” i „kopiowanych”, w tym w ramach modelu „CopyTrader”, „użytkowników wyróżnionych” oraz wszelkie zaawansowane opcje wyszukiwania itp. (zwane dalej łącznie „Rozwiązaniami z Zakresu Inwestowania Społecznościowego”). Chcemy jednak zauważyć, że Rozwiązania z Zakresu Inwestowania Społecznościowego wiążą się ze zróżnicowanymi czynnikami ryzyka, jak również zdecydowanie zachęcić do zapoznania się z poniższym opisem czynników ryzyka i uwzględnienia go przed rozpoczęciem korzystania z naszych Rozwiązań z Zakresu Inwestowania Społecznościowego:

  • Automatyczna realizacja inwestycji, w ramach której pozycje otwierane są i zamykane na rachunku bez konieczności manualnej interwencji.
  • Świadczenie przez eToro usług z zarządzania inwestycjami wymaga wcześniejszego podjęcia przez Klienta decyzji o Kopiowaniu określonych inwestorów oraz kierowania się określoną strategią. Podejmowanie takich decyzji oznacza uwzględnienie swojej ogólnej sytuacji finansowej, w tym zobowiązań finansowych, a także zrozumienie, że Rozwiązania z Zakresu Inwestowania Społecznościowego mają charakter wysoce spekulacyjny, co może skutkować poniesieniem znacznych strat przekraczających kwoty przeznaczone na kopiowanie innych inwestorów.
  • Rozwiązania z Zakresu Inwestowania Społecznościowego zapewniane są przez nas wyłącznie dla celów informacyjnych. Spółka Etoro (Europe) Ltd. i jej jednostki stowarzyszone oraz pracownicy i przedstawiciele nie są doradcami inwestycyjnymi ani doradcami finansowymi. PODEJMOWANIE DECYZJI NA PODSTAWIE INFORMACJI UDOSTĘPNIANYCH W NASZYCH WITRYNACH INTERNETOWYCH LUB W REZULTACIE KORZYSTANIA Z ROZWIĄZAŃ Z ZAKRESU INWESTOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWEGO ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODEJMUJĄCYCH DECYZJE, A ETORO GROUP LTD. I JEJ JEDNOSTKI STOWARZYSZONE, PRACOWNICY I PRZEDSTAWICIELE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW.
  • NIE NALEŻY PODEJMOWAĆ ŻADNYCH DECYZJI INWESTYCYJNYCH BEZ WCZEŚNIEJSZEGO PRZEPROWADZENIA WŁASNYCH ANALIZ. UŻYTKOWNICY PONOSZĄ WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STWIERDZENIE, CZY OKREŚLONE INWESTYCJE LUB STRATEGIE BĄDŹ JAKIEKOLWIEK INNE PRODUKTY LUB USŁUGI SĄ DLA NICH WŁAŚCIWE LUB ODPOWIEDNIE, NA PODSTAWIE WŁASNYCH CELÓW INWESTYCYJNYCH I SYTUACJI OSOBISTEJ ORAZ FINANSOWEJ.
  • Pozycje kopiowanych inwestorów (na którychkolwiek spośród oferowanych przez nas instrumentów) będą kopiowane w kwocie równej z niższej z takich kwot, jak minimalna kwota pozycji lub kwota wynikająca z proporcjonalnego stosunku kwoty kopiowanej pozycji do zrealizowanego kapitału kopiowanego inwestora, stanowiącego podstawę do obliczania proporcji kopiowanych pozycji. Pozycje takie będą w maksymalnym możliwym zakresie charakteryzować się taką samą dźwignią, poziomem zatrzymania strat stop loss i poziomem realizacji zysków take profit. Pozycje o wielkości nieprzekraczającej kwoty minimalnej nie będą otwierane. Wszelkie takie pozycje zostaną zmodyfikowane i/lub automatycznie zamknięte, jeśli z jakiegokolwiek powodu zmodyfikuje lub zamknie je kopiowany inwestor, bez przekazywania dodatkowego powiadomienia i bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań przez kopiującego użytkownika. Należy posiadać i uwzględniać zdolność finansową do poniesienia utraty całej kwoty inwestycji w takiego kopiowanego inwestora. Klienci ponoszą pełną odpowiedzialność za straty ponoszone w rezultacie automatycznego wykonywania instrukcji generowanych w rezultacie korzystania z któregokolwiek z Rozwiązań z Zakresu Inwestowania Społecznościowego.
  • W przypadku zajęcia dodatkowych pozycji na swoim rachunku bądź modyfikacji lub anulowania zlecenia wygenerowanego przez Rozwiązanie z Zakresu Inwestowania Społecznościowego klient może uzyskać wynik odmienny od wyniku uzyskanego przez kopiowanego użytkownika. Realizacja zysków i wypłata środków przez kopiowanego inwestora również mogą skutkować osiągnięciem wyniku istotnie różniącego się od wyniku osiągniętego przez kopiowanego użytkownika, ponieważ mogą one mieć wpływ na proporcje wykorzystywane w modelu Copy Trading.
  • Dotychczasowe wyniki naszych użytkowników, współczynnik ryzyka, statystyki oraz inne informacje dotyczące użytkowników podawane w naszych witrynach internetowych nie stanowią prognoz przyszłych wyników i powinny być traktowane jako hipotetyczne, zgodnie z zamieszczonym poniżej bardziej szczegółowym opisem. Istotne jest, by rozumieć, że współczynniki ryzyka, informacje statystyczne oraz wyniki historyczne nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. NIE SKŁADAMY ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TEGO, ŻE KTÓRYKOLWIEK Z KLIENTÓW OSIĄGNIE ZYSKI LUB STRATY PODOBNE DO WYKAZANYCH, BĄDŹ TEGO, ŻE FAKTYCZNY WSPÓŁCZYNNIK RYZYKA KOPIOWANEGO UŻYTKOWNIKA NIE OKAŻE SIĘ WYŻSZY. Zapoznając się z Treściami, portfelem, informacjami o wynikach finansowych, opiniami lub poradami innego zarejestrowanego użytkownika, nie należy zakładać, że nie ulega on wpływom, jest niezależny lub posiada kwalifikacje do przekazywania informacji lub opinii finansowych. eToro nie gwarantuje jakichkolwiek zleceń, w tym zleceń z limitami, takich jak zlecenie zatrzymania strat w kopiowaniu Copy Stop Loss. Podobnie, niezależnie od podanych informacji dotyczących złożenia lub zamknięcia zlecenia, eToro nie gwarantuje, że zlecenie zostanie zrealizowane po ustalonej cenie lub po osiągnięciu ustalonego za pośrednictwem poziomu stop loss odsetka strat, co oznacza, że możliwa jest utrata środków w wysokości przekraczającej kwotę przeznaczoną na kopiowanie właściwego inwestora.
  • WYNIKI HISTORYCZNE I/LUB WSPÓŁCZYNNIKI RYZYKA NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO HIPOTETYCZNE WYNIKI INWESTYCJI. HIPOTETYCZNE WYNIKI INWESTYCJI NIEODŁĄCZNIE WIĄŻĄ SIĘ Z WIELOMA OGRANICZENIAMI. NIE SKŁADAMY ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TEGO, ŻE KTÓRYKOLWIEK Z KLIENTÓW OSIĄGNIE ZYSKI LUB STRATY PODOBNE DO WYKAZANYCH WYNIKÓW HISTORYCZNYCH ANI ŻE OSIĄGNIE WYKAZANY WSPÓŁCZYNNIK RYZYKA. RZECZYWISTY ODSETEK ZYSKÓW LUB STRAT INWESTORÓW BĘDZIE RÓŻNIĆ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD WIELU CZYNNIKÓW, W TYM TAKICH JAK POCZĄTKOWE SALDA RACHUNKÓW (WPŁAT I WYPŁAT), ZACHOWANIA RYNKOWE, USTAWIENIA RACHUNKU INWESTORA ORAZ FAKTYCZNE WYNIKI KOPIOWANEGO UŻYTKOWNIKA.
  • PODOBNIE, NALEŻY UWZGLĘDNIĆ, ŻE HIPOTETYCZNE I HISTORYCZNE WYNIKI INWESTYCJI CZĘSTO ISTOTNIE RÓŻNIĄ SIĘ OD WYNIKÓW FAKTYCZNIE UZYSKIWANYCH W PRZYSZŁOŚCI W RAMACH KTÓREGKOLWIEK Z WYBRANYCH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH. JEDNO Z OGRANICZEŃ HIPOTETYCZNYCH WYNIKÓW INWESTYCJI WIĄŻE SIĘ Z TYM, ŻE ZASADNICZO OPIERAJĄ SIĘ ONE NA JUŻ DOSTĘPNYCH DANYCH. PONADTO INWESTYCJE HIPOTETYCZNE NIE WIĄŻĄ SIĘ Z RYZYKIEM FINANSOWYM, A ICH HISTORIA W ŻADNYM WYPADKU NIE MOŻE W PEŁNI UWZGLĘDNIAĆ WPŁYWU RYZYKA FINANSOWEGO W INWESTYCJACH RZECZYWISTYCH. ISTOTNYMI KWESTIAMI, KTÓRE RÓWNIEŻ MOGĄ NIEKORZYSTNIE WPŁYNĄĆ NA FAKTYCZNE WYNIKI INWESTYCJI, SĄ NA PRZYKŁAD ZDOLNOŚĆ DO POKRYCIA STRAT LUB PRZESTRZEGANIA WARUNKÓW WYBRANEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO POMIMO PONOSZONYCH STRAT. ISTNIEJE WIELE INNYCH CZYNNIKÓW, ZWIĄZANYCH OGÓLNIE Z RYNKAMI ORAZ Z REALIZACJĄ OKREŚLONYCH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH, KTÓRYCH NIE MOŻNA W PEŁNI UWZGLĘDNIĆ NA ETAPIE OKREŚLANIA HIPOTETYCZNYCH WYNIKÓW INWESTYCJI, POMIMO ŻE WSZYSTKIE ONE MOGĄ NIEKORZYSTNIE WPŁYNĄĆ NA RZECZYWISTE WYNIKI INWESTYCJI.
  • ŻADEN Z ASPEKTÓW INFORMACJI LUB ROZWIĄZAŃ Z ZAKRESU INWESTOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWEGO UDOSTĘPNIANYCH W NASZYCH WITRYNACH INTERNETOWYCH NIE MA NA CELU PRZEKAZANIA JAKICHKOLWIEK PORAD DOTYCZĄCYCH INWESTYCJI, PODATKÓW LUB INNYCH KWESTII ZWIĄZANYCH Z FINANSAMI ANI NIE POWINIEN BYĆ INTERPRETOWANY JAKO TAKIE PORADY. TAKICH TREŚCI I ROZWIĄZAŃ NIE NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO ZASTĘPUJĄCYCH PROFESJONALNE PORADY FINANSOWE LUB INWESTYCYJNE. UŻYTKOWNICY DECYDUJĄCY SIĘ NA ZAWARCIE TRANSAKCJI NA PODSTAWIE TREŚCI DOSTĘPNYCH W WITRYNIE INTERNETOWEJ LUB DECYDUJĄCY SIĘ NA KOPIOWANIE OKREŚLONYCH INWESTORÓW LUB TRANSAKCJI PONOSZĄ WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KONSEKWENCJE TAKICH DECYZJI I TRANSAKCJI. MIMO IŻ POSZCZEGÓLNI UŻYTKOWNICY MOGĄ OFEROWAĆ PORADY LUB OPINIE INWESTYCYJNE I/LUB ZAWIERAĆ TRANSAKCJE, KTÓRE MOGĄ BYĆ NASTĘPNIE KOPIOWANE PRZEZ INNYCH INWESTORÓW, TAKIE PORADY, OPINIE LUB TRANSAKCJE STANOWIĄ WYŁĄCZNIE WYMIANĘ POGLĄDÓW MIĘDZY OSOBAMI, KTÓRE MOGĄ BYĆ ANONIMOWE LUB NIEMOŻLIWE DO ZIDENTYFIKOWANIA, BĄDŹ TEŻ PO PROSTU REALIZACJĘ TRANSAKCJI PRZEZ TAKICH INWESTORÓW. UDOSTĘPNIAJĄC TAKIE INFORMACJE I/LUB FUNKCJE, ETORO GROUP LTD. I JEJ JEDNOSTKI STOWARZYSZONE NIE ŚWIADCZĄ USŁUG DORADZTWA INWESTYCYJNEGO BEZPOŚREDNIO, POŚREDNIO, W SPOSÓB DOROZUMIANY ANI W JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB. WSZELKIE UZYSKANE STĄD INFORMACJE ORAZ ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU INWESTOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWEGO NALEŻY TRAKTOWAĆ WYŁĄCZNIE JAKO PUNKT WYJŚCIA DLA PROWADZENIA WŁASNYCH, NIEZALEŻNYCH ANALIZ ORAZ PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH.