Wprowadziliśmy nową stronę z danymi statystycznymi użytkownika: bardziej przejrzystą, prostszą i zawierającą więcej wartościowych informacji!

AKTUALIZACJA Z 26.07.2015: do dziś dane statystyczne były obliczane wyłącznie na podstawie zamkniętych pozycji, co naszym zdaniem nie odzwierciedlało w pełni wyników osiąganych przez inwestorów. Począwszy od dziś wszystkie dane statystyczne będą obejmować dane otwartych pozycji.

Oznacza to na przykład, że odsetek pozycji zyskownych, a nawet liczba pozycji będą obejmować wszystkie pozycje, które będą w danym momencie otwarte.

Jest to kolejny krok w kierunku zwiększenia precyzji naszych danych statystycznych, tak by stanowiły one faktyczne odzwierciedlenie aktywności naszych inwestorów, a także by umożliwiały naszym klientom podejmowanie właściwych i opartych na dobrych informacjach decyzji dotyczących kopiowania.

*   *   *

Strona z danymi statystycznymi użytkownika na platformie eToro jest prawdopodobnie najważniejszą ze stron, które trzeba sprawdzić, aby podjąć decyzję o kopiowaniu inwestora.

Dlatego właśnie jest nam niezmiernie miło ogłosić, że odnowiona strona z danymi statystycznymi została już wprowadzona!

Na nowej stronie znajdują się tylko najważniejsze i najbardziej adekwatne informacje, dzięki czemu obecnie łatwiej jest uzyskać ogólny obraz wyników i stylu inwestycyjnego każdego z inwestorów.

Warto zauważyć, że nie chodzi tylko o zmianę układu strony, ponieważ zmieniliśmy formuły, dodaliśmy nowe elementy i zmieniliśmy elementy istniejące — wszystko po to, aby ułatwić klientom podejmowanie decyzji w sprawie kopiowania w oparciu o lepsze informacje.

Nowa strona danych statystycznych składa się z 5 kart:

  1. Wyniki
  2. Ryzyko
  3. Kopiujący
  4. Inwestowanie
  5. Informacje dodatkowe

Omówmy każdą z kart bardziej szczegółowo:

  1. Wyniki

new stats performance

Przyjęliśmy tu całkowicie odmienne podejście, traktując każdego użytkownika, który może zostać skopiowany, jako osobny fundusz inwestycyjny. W rezultacie dostosowaliśmy się do standardu branżowego i obecnie pokazujemy zwroty miesięczne oraz roczne. Zwroty miesięczne widoczne są zarówno w postaci przejrzystej tabeli, jak i w formie towarzyszącego jej wykresu słupkowego.

Wraz z tym nowym podejściem zmieniliśmy również sposób obliczania wyników miesięcznych. Nie stosujemy już zmodyfikowanego wzoru Dietza, który ze względu na swoją złożoność skłaniał klientów do zadawania wielu pytań. Zamiast tego zdecydowaliśmy się na zastosowanie następującego prostego wzoru:

Gdzie:

E1 – kapitał na koniec miesiąca

W – to całkowita kwota środków usuniętych z konta w ciągu miesiąca*

E0 – kapitał na początku miesiąca

D – to całkowita kwota środków dodanych do konta w ciągu miesiąca*

*środki dodawane i usuwane z konta mogą obejmować między innymi: wpłaty, wypłaty, korekty wynikające z problemów technicznych lub płatności odsetek.

Krótko mówiąc, wzór ten odzwierciedla po prostu zmianę kapitału netto w danym miesiącu.

Oto przykład: wyobraźmy sobie, że w styczniu klient dysponował kapitałem początkowym w wysokości 1200 USD, stracił 300 USD na inwestycjach i wpłacił dodatkowe 800 USD. Później w trakcie tego miesiąca klient zyskał 1100 USD na inwestycjach, tak że w ostatnim tygodniu stycznia dysponował kapitałem w wysokości 2800 USD. Klient zdecydował się też wypłacić 500 USD, żeby coś sobie kupić, i w rezultacie stan kapitału na jego rachunku na koniec stycznia wyniósł 2300 USD. Ile zatem wyniósł zwrot tego klienta za styczeń?

E1 – 2300 USD to kapitał na koniec miesiąca

W – 500 to całkowita kwota środków usuniętych z konta w ciągu miesiąca

E0– 1200 USD to kapitał na początku miesiąca

D – 800 to całkowita kwota środków dodanych do konta w ciągu miesiąca

Zwrot za styczeń wyniósł zatem: 40%

Wynik roczny obliczany jest tradycyjnie w drodze pomnożenia zwrotów za poszczególne miesiące roku.

Jeśli zwroty za kolejne 12 miesięcy wynoszą r1, r2, r3… r12, to zwrot roczny wynosi:

(1+r1)(1+r2)…(1+r12) -1

A zatem dla następujących zwrotów miesięcznych:

yearly returns table

Zwrot roczny wynosi:

(1+0,035)(1+0,01)(1+0,1)(1-0,15)(1-0,02)(1+0,07)(1+0,06)(1-0,05)(1+0,04)(1+0,12)(1-0,08)(1+0,03)-1=13,92%

  1. Ryzyko

new stats risk

Jak głosi stare powiedzenie, nie ma zysku bez ryzyka — zwłaszcza na rynkach finansowych.

Zwroty podane na karcie wyników nie zostały osiągnięte bez ryzyka — w rezultacie trzeba znać i rozumieć elementy ryzyka, na które narażony będzie inwestor.

Przedstawiamy współczynnik ryzyka — jako wskaźnik oparty na stanowiących branżowy standard kalkulacjach związanych z szacowaniem ryzyka (VAR), współczynnik ryzyka odzwierciedla ryzyko podejmowane przez inwestora w skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza ryzyko bardzo niskie, a 10 ryzyko skrajnie wysokie (duże prawdopodobieństwo utraty wszystkich środków w przypadku niepodjęcia środków ostrożności).

Na karcie ryzyka znajdują się następujące elementy:

Bieżący współczynnik ryzyka — średni współczynnik ryzyka użytkownika w ciągu ostatnich 7 dni. Posługujemy się tu średnią, ponieważ skłonni do ryzyka inwestorzy mogą zamykać swoje pozycje i obniżać ponoszone w danym momencie ryzyko, jednak to średnia informuje o ich prawdziwym nastawieniu.

Średni miesięczny współczynnik ryzyka — ten wykres słupkowy przedstawia średni współczynnik ryzyka w ostatnich 12 miesiącach. W porównaniu z tabelą wyników powyżej przedstawia rzeczywisty obraz ryzyka i zysku. Przedstawia on również historię inwestora, na podstawie której można dowiedzieć się więcej o jego skłonności do podejmowania ryzyka.

Maksymalny spadek dzienny/tygodniowy — maksymalny spadek to największy spadek kapitału rachunku, który wystąpił w wybranym okresie (dzienny, tygodniowy, historyczny).

  1. Kopiujący

new stats copiers

eToro to sieć inwestycji społecznościowych, której atutem jest zbiorowa mądrość. To ważne, aby wiedzieć, co społeczność sądzi o danym inwestorze — nie tylko na podstawie jego udziału w dyskusjach, lecz również w oparciu o jego faktyczne wyniki inwestycyjne.

Karta kopiujących przedstawia liczbę użytkowników kopiujących danego inwestora, a także wykres kopiujących odzwierciedlający liczbę kopiujących w ostatnich 12 miesiącach oraz trend jej zmian w ostatnich 7 dniach — można na jego podstawie poznać bezwzględne oraz procentowe zmiany liczby kopiujących.

Nowym elementem, który wprowadzamy na tej karcie, jest wartość aktywów zarządzanych w ramach kopiowania (AUM) — wskaźnik informujący o tym, jaką wartością majątku kopiujących zarządza obecnie dany inwestor. Jest to suma wszystkich środków, które kopiujący zainwestowali w danego inwestora, podana w postaci jednego z następujących zakresów: do 50 000 USD, od 50 000 do 100 000 USD, od 100 000 do 300 000 USD oraz ponad 300 000 USD.

  1. Inwestowanie

new stats trading

Omówiliśmy już wyniki, ryzyko i kopiowanie, ale istotne jest również zdobycie wiedzy o tym, w jaki sposób dany inwestor osiągnął takie rezultaty. Na karcie inwestycji znajdują się istotne informacje o historii inwestycji oraz stylu inwestycyjnym użytkownika.

W górnej części karty znajduje się łączna liczba i rentowność transakcji (wraz ze średnią kwotą zysku lub straty), a także podział portfela przedstawiony w postaci kolorowego prostokąta.

W dolnej części karty przedstawiono najważniejsze trzy instrumenty inwestycyjne inwestora pod względem liczby pozycji. Innymi słowy, jest to odpowiedź na pytanie o to, w co lubi inwestować dany użytkownik. Dla każdego z instrumentów, w który dany użytkownik inwestuje najczęściej (rynków lub osób), podana jest liczba pozycji, rentowność oraz przeciętny zysk lub strata.

Trzeba zauważyć, że dane statystyczne generowane dla pozycji kopiowanych nie są zaliczane do danych statystycznych użytkownika kopiującego. Oznacza to, że sama czynność kopiowania jest traktowana jak zajęcie przynoszącej zysk lub stratę pozycji, a kopiowane pozycje zajmowane przez kopiowanego użytkownika nie są zaliczane do danych statystycznych osoby kopiującej.

  1. Informacje dodatkowe

Oto inne ważne dane statystyczne, które należy wziąć pod uwagę w związku z kopiowaniem innego użytkownika:

Aktywny od — to dzień, w którym dany inwestor rozpoczął inwestowanie z eToro. Trzeba zrozumieć, czy ma się do czynienia z nowicjuszem, który zaczął inwestować dwa tygodnie temu, czy z doświadczonym inwestorem, który handluje w naszej sieci od ponad roku.

Pozycje/tydzień — średnia liczba pozycji otwieranych co tydzień przez danego inwestora. Jest to wskaźnik jego aktywności inwestycyjnej. Inwestor otwierający średnio 50 pozycji tygodniowo jest bardzo aktywny, podczas gdy otwierający nie więcej niż trzy jest inwestorem długoterminowym.

Przeciętny czas trwania — ten parametr pokazuje, z jakiego rodzaju inwestorem mamy do czynienia. Czy dany użytkownik jest inwestorem jednosesyjnym, utrzymującym pozycje tylko przez kilka minut, czy raczej stawia na strategie długoterminowe i utrzymuje otwarte pozycje przez wiele miesięcy?

Zyskowne tygodnie — pokazuje, jaki procent tygodni był zyskowny od czasu rozpoczęcia przez danego użytkownika inwestycji na eToro. Wysoki odsetek zyskownych tygodni dowodzi długoterminowej stabilności.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim członkom społeczności eToro, którzy przekazali nam wskazówki przydatne w trakcie długotrwałego i wymagającego wielu analiz procesu tworzenia nowego projektu platformy. Fundamentem koncepcji tej nowej strony było przyjęcie Waszej perspektywy w celu uwzględnienia dokładnie tych informacji, których potrzebujecie, aby wykorzystać do maksimum potencjał Copy Tradingu.

A teraz wystarczy, że odwiedzisz eToro i samodzielnie sprawdzisz nową stronę!

Podoba Ci się nowa strona danych statystycznych? Chętnie wysłuchamy Twojej opinii.