Je tu nová stránka uživatelských statistik: jasnější, jednodušší a informativnější!

AKTUALIZOVÁNA DNE 26/07/2015: Do dnešního dne byly statistiky počítány pouze na základě obchodů, což příliš nevypovídá o investorově výsledcích. Počínaje dneškem budou všechny statistiky zahrnovat údaje z otevřených obchodů.

Znamená to například, že procento ziskových obchodů a dokonce i počet obchodů budou zahrnovat všechny obchody, které máte otevřeny v daném okamžiku.

Jedná se o další krok k našemu cíli zpřesnit statistiky a zvýšit jejich vypovídací schopnost o obchodních aktivitách našich investorů, abychom vám usnadnili přijímat chytrá a kvalifikovaná rozhodnutí.

*   *   *

Stránka uživatelských statistik na eToro je pravděpodobně tou nejdůležitější stránkou, kterou si musíte prohlédnout, abyste se mohli správně rozhodnout při kopírování.

Uvědomujeme si to a jsme nadšeni, že vám můžeme oznámit, že nová a vylepšená stránka statistik je konečně zde!

Nová stránka obsahuje pouze nejdůležitější a nejvěcnější informace, takže si nyní můžete snáze učinit celkový obrázek o výsledcích každého investora a o jeho obchodním stylu.

Vezměte v úvahu, že se nejedná o pouhou změnu designu – změnili jsme vzorce, přidali nové prvky a vylepšili existující složky – to všechno proto, abychom vám pomohli přijímat zasvěcenější rozhodnutí při kopírování.

Nová stránka statistik je postavena na 5 kartách:

  1. Výsledky
  2. Riziko
  3. Kopírovači
  4. Obchodování
  5. Doplňkové informace

Podívejme se podrobněji na každou z karet:

  1. Výsledky

new stats performance

Tady jsme přišli s úplně novým přístupem, který pohlíží na každého uživatele i potenciální kopii jako na investiční fond. V souladu s oborovým standardem nyní proto ukazujeme měsíční a roční výnosy. Můžete vidět měsíční výnosy jak v přehledné tabulce, tak také v doplňkovém sloupcovém grafu.

V souvislosti s tímto novým přístupem jsme rovněž změnili způsob, kterým se vypočítávají měsíční výsledky. Už nadále nebudeme používat modifikovaný Dietzův vzorec, který mezi vámi vyvolával pro svou složitost mnoho otázek. Namísto toho jsme se rozhodli, že budeme používat tento jednoduchý vzorec:

Kde:

E1 – hodnota kapitálu na konci měsíce

W – je celková částka prostředků, které byly v daném měsíci z účtu odebrány.*

E0 – hodnota kapitálu na začátku měsíce

D – je celková částka prostředků připsaných na účet v daném měsíci.*

*prostředky přidané a odebrané z účtu mohou mimo jiné zahrnovat: vklady, výběry, úpravy z technických důvodů nebo platby úroků.

Výklad: tento vzorec jednoduše představuje čistou změnu kapitálu v daném měsíci.

Například: Představte si, že jste v lednu disponovali počátečním kapitálem v objemu 1 200 USD, obchodováním jste ztratili 300 USD a vložili jste dalších 800 USD. V dalším průběhu měsíce jste získali obchodováním 1 100 USD, takže v posledním týdnu měsíce činil objem vašeho kapitálu 2 800 USD. Rozhodli jste se, že vyberete 500 USD, abyste si koupili něco hezkého, a proto činila výše vašeho kapitálu na konci ledna 2 300 USD. Jaký byl tedy váš lednový výnos?

E1 – 2 300 USD je hodnota kapitálu na konci měsíce

W – 500 je celková částka prostředků, které byly v daném měsíci z účtu odebrány.

E0– 1 200 USD je hodnota kapitálu na počátku měsíce

D – 800 USD je celková částka prostředků připsaných na účet v daném měsíci.

Výnos za leden tedy činí: 40%.

Roční výkonnost je počítána tradičně vynásobením měsíčních výnosů za celý rok.

Jestliže výnosy za 12 měsíců činí r1,r2,r3….r12, pak roční výnos činí:

(1+r1)(1+r2)…(1+r12) –1

Jestliže tedy měsíční výnosy činí:

yearly returns table

Pak roční výnos činí:

(1+0,035)(1+0,01)(1+0,1)(1–0,15)(1–0,02)(1+0,07)(1+0,06)(1–0,05)(1+0,04)(1+0,12)(1–0,08)(1+0,03)–1=13,92%

  1. Riziko

new stats risk

Jak říká staré pořekadlo, bez rizika není zisk, zejména na finančních trzích.

Výnosů zobrazených na kartě výkonnosti nebylo dosaženo bez rizika a je důležité znát a pochopit rizika, která investor pravděpodobně podstoupil, aby pokročil vpřed.

Zavádíme Skóre rizika – založené na standardních oborových výpočtech odhadu (VAR), skóre rizika uvádí míru rizika podstupovaného investorem na stupnici 1 až 10, kde 1 znamená velmi nízké riziko a 10 znamená extrémně vysoké riziko (například – udělat průvan na účtu bez jakýchkoliv restriktivních opatření).

Na kartě rizika jsou zobrazeny následující prvky:

Současné skóre rizika – aktuální průměr míry rizika uživatele za posledních 7 dnů. V tomto případě používáme průměr, protože riskující obchodníci mohou uzavřít všechny své pozice, aby snížili svou rizikovost, ale průměr nám prozradí pravdu.

Měsíční průměrné skóre rizika – tento sloupcový graf ukazuje měsíční průměrné skóre rizika za posledních 12 měsíců. V porovnání s výše uvedenou tabulkou výsledků vám ukazuje skutečné riziko a obraz odměn. Také vám ukazuje historii investora, jehož sklony k podstupování rizika se chcete dozvědět.

Max. čerpání – maximální čerpání je největší úbytek kapitálu na účtu ve vybraném období (den, týden, celé období).

  1. Kopírovači

new stats copiers

eToro je sociální investiční síť, jejíž síla tkví v kolektivní moudrosti. Je důležité dozvědět se, co si kolektiv myslí o investorovi, a to nejen při diskusích, ale také ve věci aktuálních investic.

Karta kopírovačů přesně ukazuje – počet kopírovačů aktuálně kopírujících tohoto investora, a také tabulku kopírovače, která ukazuje kopírované obnosy za posledních 12 měsíců a trend kopírování za posledních 7 dnů, kde můžete vidět změnu v absolutním počtu kopírovačů i v jejím procentním vyjádření.

Novým prvkem, který představujeme na této kartě, je Copy AUM, číslo, které reprezentuje, jak velký obnos je v dané chvíli alokován ke kopírování investora. Jedná se vlastně o součet všech finančních prostředků, které investovali kopírovači do tohoto obchodníka, rozdělených do skupin: méně než 50 tis. USD, 50 – 100 tis. USD, 100 – 300 tis. USD a více než 300 tis. USD.

  1. Obchodování

new stats trading

Zabývali jsme se výsledky, rizikem i kopírovači, neméně důležité však je dozvědět se, jak daný investor dospěl k výše uvedeným výsledkům. Karta obchodování ukazuje důležité informace o historii obchodování uživatele a o jeho investičním stylu.

Horní část karty ukazuje celkové obchody a ziskovost (společně s průměrným ziskem a průměrnou ztrátou) a také rozprostření portfolia znázorněné formou barevného sloupcového grafu.

Dolní část této karty ukazuje 3 nejlepší investorovy nástroje ve smyslu počtu pozic. Jinými slovy – s čím rád obchoduje tento investor? U každého ze 3 nejčastěji obchodovaných nástrojů (trhů nebo lidí) můžete vidět počet pozic, ziskovost a průměrný zisk či průměrnou ztrátu.

Je důležité se zmínit, že při generování těchto statistik už nevidíme vámi kopírované obchody jako vaše vlastní. To znamená, že akce kopírování se započítává jako obchod se ziskem či ztrátou a kopírované obchody uskutečněné kopírovaným uživatelem se do vašich statistik nezapočítávají.

  1. Doplňkové informace

Jedná se o další důležité statistiky, které byste měli brát v úvahu, když kopírujete určitého uživatele:

Aktivní od – Zde najdete datum, od něhož začal investor obchodovat na eToro. Je důležité vědět, zda se díváte na obchodujícího začátečníka, který začal obchodovat přede 2 týdny, nebo na zkušeného investora, který obchoduje na naší síti už více než rok.

Obchody týdně – Kolik obchodů otevírá tento obchodník průměrně během týdne. Svědčí to o míře jeho aktivity. Obchodník v průměru s 50 obchody týdně je velmi aktivní, zatímco obchodník v průměru s méně než 3 týdně je spíše typem dlouhodobého investora.

Průměrná doba držení – Tato statistika ukazuje, na jaký typ obchodníka se právě díváte. Jedná se o intradenního obchodníka, který drží obchody otevřeny pouze po několik minut, nebo o dlouhodobého investora, který drží své pozice otevřeny po celé měsíce?

Ziskové týdny – Ukazuje procento týdnů od doby, co začal tento uživatel obchodovat na eToro, které byly ziskové. Vysoké procento ziskových týdnů ukazuje konzistenci v čase.

Rádi bychom poděkovali všem členům naší komunity eToro, kteří nám poskytli zpětnou vazbu, která nás vedla tímto dlouhým a tvůrčím procesem přepracování designu. Celý koncepční rámec skrývající se za touto novou stránkou se zrodil z přijetí vašeho úhlu pohledu a z uvažování, jaké informace potřebujete, abyste získali co nejlepší zkušenosti s Copy Tradingem.

Nyní už zbývá jen podívat se na eToro a samostatně si prohlédnout novou stránku!

Co si myslíte o této nové stránce statistik? Rádi bychom se to od vás dozvěděli!