Je inflace největší hrozbou pro vaše portfolio?

Společnost eToro tento týden spouští novou čtvrtletní aktualizaci ohledně investic – Retail Investor Beat (Tep drobných investorů)*, která se zaměřuje na současné postoje retailových investorů k řadě otázek – jmenovitě například důvěra v investice, nákupní příležitosti nebo skladba portfolia. Mluvili jsme s 6000 retailovými investory ve 12 zemích, abychom porozuměli nejnovějším trendům a obavám, které dnes ovlivňují investory. V České republice jsme hovořili s 500 retailovými investory.

 • Čeští investoři podporují digitální transformaci

Digitální transformace se na základě průzkumu ukázala jako nepopulárnější dlouhodobý cíl investic mezi českými retailovými investory (38 %), následují robotika a augmentace (33 %), čisté technologie (29 %) a kryptoměny a digitální platby (25 %).

 • Mnozí začínají s průzkumem 

Před investováním svých peněz do firemních akcií čeští retailoví investoři zvažují metriky podnikání, přičemž 37 % dotázaných uvedlo, že právě toto byl nejdůležitější faktor při zvažování investice do akcie. Více než pětina dotázaných (21 %) uvedla, že nejdůležitější je porozumět cílům podnikání, například plánu a vizi produktů společnosti. Pětina českých retailových investorů se nejvíce zajímá o to, zda společnost vyplácí dividendy akcionářům. Pouze 8 % dotázaných bralo v potaz, zda se firma zavazuje k pozitivnímu dopadu na společnost a životní prostředí.

 • Inflace: největší obava českých retailových investorů

Stejně jako jejich kolegové jinde ve světě se mnoho českých retailových investorů (44 %) domnívá, že rostoucí inflace je v současné době největší hrozbou pro jejich portfolia. České investory také znepokojuje stav globální ekonomiky (38 %) a růst státního dluhu (29 %). Více než čtvrtina dotázaných (27 %) si myslí, že česká ekonomika je jedním z hlavních externích rizik.

 • Česká investiční portfolia jsou rozmanitá, ale akcie vedou

Portfolia českých retailových investorů tvořily akcie (68 %), kryptoměny (37 %) a dluhopisy/stálý příjem (34 %).

Třídy aktiv v držení českých retailových investorů

 • Akcie 68 %
 • Kryptoměny 37 %
 • Dluhopisy/stálý příjem 34 %
 • Komodity 21 %
 • Alternativní investice 21 %
 • Hotovost 17 %
 • Měny/FX 10 %

Mezi Čechy ve věkové kategorii 18–34 let investuje 59 % do kryptoměn, v porovnání s 30 % v kategorii 35–54 a pouhými 16 % ve věku 55+.

Geograficky zůstávají čeští respondenti konzervativní. Většina z nich se domnívá, že evropské (40 %) a americké (40 %) trhy jsou ideálním místem pro jejich investice, následuje Čína (24 %) a rozvíjející se trhy (22 %). Pouze 13 % upřednostňuje japonský trh a 8 % by chtělo investovat ve Velké Británii.

 • Pokračujeme v investování…

Téměř čtvrtina (24 %) z 500 dotázaných českých retailových investorů očekává, že během příštích 12 měsíců investuje více peněz, zatímco většina (51 %) očekává, že budou investovat přibližně stejně. Zbytek (25 %) očekává, že bude investovat méně. Nepanuje však mezi nimi shoda, zda v příštích třech měsících dojde k výraznému poklesu trhu. Dle zjištění eTora se 30 % českých respondentů domnívá, že je pravděpodobné, že dojde k výraznému propadu cen akcií. Podobné množství investorů (32 %) říká, že to není ani pravděpodobné, ani nepravděpodobné, a 30 % věří, že je to nepravděpodobné. Více mužů než žen se domnívá, že to není pravděpodobné (34 % oproti 22 %). Ačkoli neexistuje shoda v tom, jak se budou vyvíjet finanční trhy, většina respondentů (76 %) si je jistá svými investicemi.

 

* Výzkum provedený společností Opinium od 28. června 2021 do 21. července 2021. V průzkumu bylo zahrnuto celkem 6 000 retailových investorů ve 12 zemích – 500 v každé: Spojené království, USA, Německo, Francie, Itálie, Španělsko, Nizozemsko, Dánsko, Austrálie, Polsko, Rumunsko a Česká republika. Retailoví investoři byli definováni jako ti, kteří své investice řídí sami nebo na doporučení, a museli vlastnit alespoň jeden investiční produkt včetně akcií, dluhopisů, fondů, investičních ISA nebo ekvivalentu. Nemuseli být uživateli eToro.

„Tato komunikace je pouze pro informační a vzdělávací účely a neměla by být brána jako investiční poradenství, osobní doporučení, nabídka nebo výzva k nákupu nebo prodeji jakýchkoli finančních nástrojů. Tento materiál byl připraven bez zohlednění investičních cílů nebo finanční situace konkrétního příjemce a nebyl připraven v souladu s právními a regulačními požadavky na podporu nezávislého výzkumu. Jakékoli odkazy na minulé nebo budoucí výsledky finančního nástroje, indexu nebo balíkového investičního produktu nejsou a neměly by být považovány za spolehlivý ukazatel budoucích výsledků. eToro neposkytuje žádné informace a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost obsahu této publikace.“