Co je to tématické investování? Glosář a úvod k tématu

Co je to tématické investování?

Tématické investování je termín vztahující se k investičnímu přístupu shora dolů, při němž se investoři pokoušejí identifikovat témata a trendy na základě svých prognóz budoucího vývoje namísto toho, aby se rozhodovali podle předchozích výsledků určitých trhů nebo aktiv. Příkladem tématického investování mohou být technologické trendy, v nichž může investor předvídat nárůst bezpilotních vozů nebo globální pokles používání tabletů k určitému datu. Tématické investice, které začaly být nedávno velmi oblíbeny, se dělí na ekonomické, politické, technologické, sociální a zemědělské skupiny. Popularita tématických investic se více než zdvojnásobila v roce 2016, kdy existovalo již 400 tématických ETF (Burzovně obchodovatelných fondů).

Níže je uveden seznam některých z běžnějších pojmů týkajících se tématického investování:

Tématické investování – glosář

A–D

 • Agribusiness (Agrobyznys, zemědělství)

Výroba a distribuce zemědělského zařízení, agrotechnika, skladování apod.

 • Alfa

Nepravidelný výnos investice, kterou investor nadhodnotil nebo podhodnotil.

 • Asymetrie

Vztah mezi dominantními dodavateli přírodních zdrojů a jejich zákazníky.

 • Alokace aktiv

Investiční strategie, při níž investor vyvažuje riziko s procentem odměny, v souladu se svými investičními cíli, časovým investičním plánem a tolerancí rizika.

 • Benchmark Unaware (Bez ohledu na kritéria)

Investiční strategie, která opírá své investice o očekávané výnosy bez ohledu na váhu jejich indexu.

 • BRICS Ekonomika

Vztahuje se ke kombinované ekonomice: Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Jižní Afriky. Tyto národy byly ekonomy fiktivně seskupeny z důvodu jejich potenciálnímu hospodářskému růstu a vlivu.

 • CopyFunds

CopyFunds jsou produktem správy tématického investičního portfolia vyvinutým společností eToro. S využitím CopyFunds od eToro mohou investoři kopírovat obchodníky nebo trhy. CopyFunds spojují investorova finanční aktiva diverzifikovaným způsobem s předdefinovanou strategií, aby pomohly minimalizovat dlouhodobé riziko.

 

 • Dollar Cost Averaging (Průměrování dolarových nákladů)

Investiční strategie, při níž investor pravidelně, jednou měsíčně, investuje stejnou částku v dolarech do stejného investičního nástroje. Investor kupuje více, když je cena nižší, a méně, když cena stoupá.

 • Deleveraging (Oddlužení)

Když jednotlivec nebo společnost sníží úroveň dluhu výprodejem svých aktiv v případě, že růst neprobíhá podle plánu.

E–I

 • Emerging Markets (Rozvíjející se trhy)

Země, které mají potenciál a infrastrukturu plně vyvinutých trhů, ale dosud nedosáhly ekonomické vyspělosti těchto zemí. Mají tendenci k volatilitě, rozkolísanosti.

 • GDP (HDP)

Hrubý domácí produkt je měřítkem celkové ekonomické aktivity dané země, přičemž kombinuje zboží a služby a obvykle bývá počítán na roční nebo čtvrtletní bázi.

 • Gorillas (Gorily)

Velké společnosti nebo korporace, které dominují svému oboru, kontrolují cenu a dostupnost svých produktů.

 • Hedge Against (Zajištění proti)

K ochraně investice proti poklesu hodnoty současnou protiinvesticí, v podstatě se jedná o dodatečnou investici.

 

 • Intrinsic Value (Konstanta skutečné ceny)

Reprezentuje vypočtenou hodnotu společnosti, cenného papíru nebo opce, přičemž zohledňuje hmotné i nehmotné faktory. Nemusí vždy reprezentovat tržní hodnotu.

 • Low Correlation (Nízká korelace)

Tématické investování může nabídnout nízkou korelaci relativních výnosů při tradiční růstové strategii a negativní korelaci relativních výnosů při tradiční hodnotové strategii, přičemž nabízí investorům diverzifikaci.

 • Low –Theme Products (Nízko-tématické produkty)

Technologie, služby a řešení, které jsou z hlediska celosvětových tržeb nepodstatné a/nebo růstové, jsou však jedním z faktorů, kromě jiných, pro obchodní model, strategii a výzkum a vývoj (R&D) společnosti.

 • Longevity Economy (Ekonomika dlouhověkosti)

Reprezentuje ekonomickou sílu demografických věkových skupin nad 50 let, u jejichž ekonomické aktivity, nyní vyjádřené objemem 7 bilionů dolarů, se očekává až zdvojnásobení na 13,5 bilionů dolarů v roce 2030.

M–T

 • Macroeconomic (Makroekonomika)

Divize ekonomiky, která studuje celkovou výkonnost a chování ekonomiky, přičemž do ní zahrnuje změny ve všech aspektech ekonomiky včetně procenta zaměstnanosti, inflace, koeficientu růstu apod.

 • MSCI World Index (Index celosvětových akciových trhů)

Centrální, globální index zahrnující tisíce akcií a komodit v různých kategoriích. Používají jej manažeři fondů na celém světě jako měřítko výkonnosti portfolií.

 • Megatrends (Megatrendy)

Globální ekonomické síly (jako například vzestup obchodování po internetu nebo sociální změny – mileniálové), které ovlivňují obchody i ekonomiky, společnosti, kultury a životy.

 • Opportunity Sets (Stanovené příležitosti)

Veškeré představitelné očekávané výnosy včetně standardních odchylek vyplývajících ze struktury portfolií.

 • Population Growth (Růst populace)

Projektovaný růst populace, který vyvíjí tlak na globální zásobování potravinami a půdu, a globální oteplování.

 • Portfolio Construction (Struktura portfolia)

Výběr témat, segmentů nebo oblastí založený na tržních trendech.

 • Rapid Change (Rychlá změna)

Konstantní zaměření na sekulární změny a průlomové inovace může nabídnout zajištění portfolia v rychle se měnícím světě a doplnit tradiční strategie založené na indexech.

 

 • Sharpe Ratio (Sharpeho poměr)

Jedná se o podíl výnosu tématického aktiva sníženého o bezrizikovou míru. Sharpeho poměrem můžete analyzovat rizikové charakteristiky výnosu u kteréhokoliv tématu. Objasňuje, zda jsou výnosy dosahované v daném tématu důsledkem příliš vysokého rizika nebo chytrých investičních rozhodnutí. Na naší platformě udělujeme klasifikaci 1 až 3, kde 3 představuje klasifikaci nejvyššího rizika.

 • Super Cycle of Credit (Úvěrový supercyklus)

Nepřetržitý finančně-úvěrový cyklus, který skončil globální ekonomickou krizí v roce 2007.

 • Top-down/Bottom-up Investing (Investování shora dolů/zdola nahoru)

Při investování shora dolů se nejprve analyzují ekonomické a globální trendy, pak rozvoj ovlivňujících dílčích odvětví a nakonec, které společnosti se dostanou na špici daného odvětví, a na tomto základě se pak investuje. Při investování zdola nahoru se zaměřujeme primárně na společnosti, abychom určili, kam investovat, jen s malým přihlédnutím k ekonomickým trendům.

U–Z

 • Urbanisation (Urbanizace)

Stěhování obyvatelstva z městských center a z venkovských oblastí na předměstí.

 • Wrap Account (Balíček účtu, jednotný účet)

Metoda konsolidace investorova portfolia za poplatek. Tento poplatek pokrývá všechny správní poplatky a provize za účet a je považován za méně nákladný než sazba účtovaná makléřem.

Shrnutí

Protože tématické investování i nadále rychle zvyšuje svou oblibu mezi investory, spolehlivé a rozmanité investiční možnosti jsou žádanější než kdy dřív. S CopyFunds špičkových obchodníků a CopyFunds trhů jsou dlouhodobí, nízkorizikoví investoři na eToro dobře vybaveni ke správě svých dlouhodobých tématických investičních portfolií s různými tématy a alokací aktiv vhodných pro investiční strategii preferovanou každým konkrétním investorem.

219 Přehled