Sääntely ja toimilupa

eToron välityspalvelujen tarjoaja on eToro (Europe) Ltd. (”eToro Europe”), joka on rekisteröity kyproslainen sijoitusyhtiö (Cypriot Investment Firm, CIF). Yhtiön yritystunnus on HE20058. eToro Europen toimintaa sääntelee Cyprus Securities & Exchange Commission (CySEC) lisenssinumerolla 109/10. Isossa-Britanniassa eToro (UK) Ltd. (”eToro UK”),  yritystunnus 7973792, on Financial Conduct Authorityn (FCA) valtuuttama ja sääntelemä yhtiö viitenumerolla 583263. eToro Europe ja eToro UK toimivat rahoitusvälinemarkkinadirektiivin (MiFID) alaisina ja noudattavat sitä. Australiassa eToron palvelujen ja tuotteiden tarjoajana on eToro AUS Capital Pty Ltd. (”eToro Australia”), ABN 66 612 791 80, jolla on Australian rahoituspalvelulisenssi (AFSL) 491139, jonka on myöntänyt Australian Securities and Investments Commission (ASIC), ja joka on Corporations Act (Commonwealth) -lainsäädännön alainen. eToro Australia välittää asiakkailleen palveluja, jotka tarjotaan eToro Europen toimesta.

Varojen talletus tilillesi

Kuinka nostat rahaa eToro-tililtäsi

Valitusten käsittelyä koskevat menettelytavat

Markkina-ajat ja maksut

Vipuvaikutus ja marginaali

eToron evästekäytäntö 

eToron sosiaalista kaupankäyntiä koskeva tietosuojakäytäntö 

Yleinen riskivaroituslausunto

Käyttöehdot

 

eToro ja välittäjät

Rekisteröityessäsi hyväksymäsi palveluehdot määrittävät, mitä eToro-yritystä ja sääntelykehystä sinun asiakkuuteesi sovelletaan.  Näet kyseiset tiedot myös käyttäjätilisi asetuksista.

Rahoitusvälinemarkkinadirektiivi (Markets in Financial Instruments Directive, MiFID) on Euroopan Unionin laki, joka määrittelee yhtenäiset säännökset sijoituspalveluille Euroopan talousalueella. Direktiivin päätavoitteina on kilpailun lisääminen ja asiakkaiden suojelu sijoituspalvelumarkkinoilla. Sekä eToro UK:n että eToro Europen toiminta ja palvelut ovat MiFID-direktiivin vaatimusten mukaisia. Kaikki dokumentaatio ja menettelytavat ovat yhdenmukaisia MiFID-direktiivin sääntöjen kanssa.

eToro (Europe) Ltd.

eToro Europe, jonka rekisteröity toimipaikka sijaitsee osoitteessa 4 Profiti Ilia Street, Germasogeia, Limassol, Kypros, tarjoaa toimilupansa nojalla seuraavia sijoituspalveluja: yhtä tai useampaa rahoitusvälinettä koskevien toimeksiantojen vastaanottaminen ja välittäminen, toimeksiantojen toteuttaminen asiakkaiden lukuun, kaupankäynti omaan lukuun, salkunhoito ja sijoitusneuvonta. Sen toimilupa kattaa myös oheispalveluina rahoitusvälineiden säilyttämisen ja hoidon, mukaan lukien säilytyspalvelut ja muut asiaan liittyvät palvelut.  Toimiessamme asiamiehenä käytämme jotain muuta toteuttavaa välittäjää, joka voi olla eTorosta erillinen kolmas osapuoli, asiakkaidemme toimeksiantojen toteuttamiseen.

Seuraavista linkeistä pääset lukemaan tiedot eToro Europen toimiluvan kattamista palveluista ja rahoitusvälineistä kokonaisuudessaan:  Sijoituspalvelut ja Oheispalvelut.

eToro (UK) Ltd.

eToro UK, jonka rekisteröity toimipaikka sijaitsee osoitteessa 5 Fleet Place, London EC4M 7RD, ja jonka pääasiallinen toimipaikka sijaitsee osoitteessa 24th floor, One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AB , on toimilupansa nojalla valtuutettu käymään kauppaa tai tekemään järjestelyjä asiamiehenä tai päämiehenä täsmäytetyn kaupankäynnin periaatteen mukaisesti ja pitämään hallussaan asiakkaiden varoja. eToro UK palvelee sinua asiamiehenä ja käyttää asiakkaidensa toimeksiantojen toteuttamiseen muita toteuttavia välittäjiä, mukaan lukien eToro Europe ja eTorosta erilliset kolmannet osapuolet.

Napsauta tästä lukeaksesi kattavat tiedot niistä palveluista ja sijoitusvälineistä, jotka eToro UK on toimilupansa nojalla valtuutettu tarjoamaan.

eToro AUS Capital Pty Ltd.

eToro Australia, jonka rekisteröity toimipaikka sijaitsee osoitteessa Level 26, 1 Bligh Street, Sydney NSW 2000, Australia, on toimilupansa nojalla valtuutettu käymään kauppaa johdannaisilla ja valuutanvaihtosopimuksilla sinun asiamiehenäsi ja päämiehenä. Toimiessamme asiamiehenä käytämme jotain muuta toteuttavaa välittäjää, joka voi olla eToro Europe tai eTorosta erillinen kolmas osapuoli, asiakkaidemme toimeksiantojen toteuttamiseen.

 

Copy Trading -kaupankäynti

CopyTrading™ -palvelun avulla voit ohjeistaa meitä luomaan automaattisesti toimeksiantoja tilillesi perustuen valitsemasi toisen eToro-käyttäjän (”Lead Trader”) toteuttamiin kauppoihin. CopyTrading™ -palvelun tarjoaa sinulle eToro Europe (sen järjestää paikallinen toimiluvan saanut palveluntarjoaja, mikäli eToro Europe ei ole paikallinen palveluntarjoajasi). Ennen kuin voit käyttää CopyTrading™ -palvelua, eToro Europe arvioi sen sopivuuden sinulle antamiisi tietoihin perustuen. Tämän arvioinnin perusteella CopyTrading™ -toimiasi voidaan rajoittaa tai ne voidaan estää kokonaan. Oikeus käyttää CopyTrading™ -palvelua ei missään olosuhteissa tarkoita sitä, että jokin eToroon kuuluva yritys on ilmoittanut sen olevan sinulle sopiva palvelu. Lue palvelun käyttöehdot kokonaisuudessaan ennen käyttöä.

Toimivaltaiset viranomaiset

Eurooppa
ISO-BRITANNIA eToro (UK) Ltd. on  Financial Conduct Authorityn (FCA) sääntelyn alainen ja sillä on FCAn myöntämä rajat ylittävä toimilupa, jonka nojalla se voi tarjota palvelujaan Euroopan talousalueen jäsenmaissa. Napsauta tästä nähdäksesi luettelon maista ja toimintaoikeuksista kokonaisuudessaan.
KYPROS eToro (Europe) Ltd. on  Cyprus Securities and Exchange Commissionin (CySEC) sääntelyn alainen ja sillä on CySEC:in myöntämä rajat ylittävä toimilupa, jonka nojalla se voi tarjota palvelujaan Euroopan talousalueen jäsenmaissa ja sen ulkopuolella.
Yhdysvallat
Yhdysvallat eToro USA:n toimintaa hallitsee eToro USA LLC, joka on FinCEN:in rekisteröimä rahoituspalveluyhtiö.
Australia
Australia eToro AUS CapitalAustralia Pty Ltd. on Australian Securities and Investments Commissionin (ASIC) valtuuttama toimija.
Seychelles
Seychelles eToro (Seychelles) Limitedin rekisteröity osoite ja pääasiallinen toimipaikka on Room B11, 1st Floor, Providence Complex, Providence, Mahe’, Seychelles, eToro Seychelles on saanut pörssimeklarilisenssin Seychelles Financial Securities Authorityltä (lisenssinro SD076), jonka nojalla se voi tarjota arvopapereita, CFD-tuotteita ja kaikkia kopiointitoimintoja asiakkaille.

 

Sääntelyyn liittyvät lausunnot

Asiakkaiden luokittelu

Rahoitusvälinemarkkinadirektiivi (MiFID-direktiivi) vaatii, että asiakkaat luokitellaan yksityisasiakkaiksi, ammattimaisiksi asiakkaiksi tai hyväksyttäviksi vastapuoliksi. eToro Europe ja eToro UK luokittelevat kaupankäyntitilin avaamisen yhteydessä kaikki asiakkaat yksityisasiakkaiksi, joilla on suurin mahdollinen suoja (kuten oikeus sijoittajien korvausrahastoon, parhaaseen toteutukseen, asiakkaiden varojen suojaamiseen jne.) Asiakkailla on mahdollisuus pyytää luokittelun muutosta kirjallisesti eToro Europelta/eToro UK:lta riippuen siitä, kumman asiakkaita he ovat. eToro Europe/eToro UK voi muuttaa asiakkaan luokittelun MiFID-direktiivin määrittelemien ehtojen ja menettelytapojen mukaisesti. ”Yksityisasiakas” on asiakas, joka ei ole ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. Hyväksyttävä vastapuoli on ammattimainen asiakas tai juridinen henkilö, joka tarjoaa sijoituspalveluja, joihin liittyy toimeksiantojen vastaanottaminen ja välittäminen tai toteuttaminen. Tähän kategoriaan luokitellut asiakkaat nauttivat vähäisintä suojaa. Ammattimaisella asiakkaalla tarkoitetaan asiakasta, jolla on riittävästi kokemusta, tietämystä ja asiantuntemusta itsenäisten sijoituspäätösten tekemiseen ja niistä aiheutuvien riskien asianmukaiseen arviointiin. Jotta asiakasta voidaan pitää ammattimaisena asiakkaana, sen on täytettävä seuraavat perusteet: A. Ammattimaisiksi sijoittajiksi on katsottava kaikkien sijoituspalvelujen ja investointitoiminnan sekä rahoitusvälineiden osalta seuraavat:

 1. Yhteisöt, joilla on oltava toimilupa tai joita on säänneltävä, jotta ne voivat toimia rahoitusmarkkinoilla. Jäljempänä olevan luettelon on katsottava käsittävän kaikki yhteisöt, joilla on toimilupa harjoittaa mainituille yhteisöille ominaista toimintaa: yhteisöt, joille jäsenvaltio on myöntänyt toimiluvan jonkin EU-direktiivin nojalla, yhteisöt, joille jäsenvaltio on myöntänyt toimiluvan tai joita se sääntelee muuten kuin jonkin direktiivin nojalla, ja yhteisöt, joille toimiluvan on myöntänyt tai joita sääntelee jokin ei-jäsenvaltio
  1. Luottolaitokset;
  2. Rekisteröidyt sijoituspalveluyritykset;
  3. Muut toimiluvan saaneet tai säännellyt rahoituslaitokset;
  4. Vakuutusyritykset;
  5. Yhteissijoitusjärjestelyt ja niiden rahastoyhtiöt;
  6. Eläkerahastot ja niiden rahastoyhtiöt;
  7. Hyödykkeiden ja hyödykejohdannaisten välittäjät;
  8. Muut yhteisösijoittajat.
  9. Paikalliset yritykset
 2. Suuryritykset, jotka täyttävät kaksi seuraavista kokovaatimuksista suhteellisesti:
  1. taseen loppusumma vähintään: 20 000 000 EUR
  2. nettoliikevaihto vähintään: 40 000 000 EUR
  3. omat varat vähintään: 2 000 000 EUR
 3. Kansalliset ja alueelliset hallitukset, mukaan lukien valtionvelkaa kansallisella tai alueellisella tasolla hoitavat julkiset elimet, keskuspankit, kansainväliset ja monikansalliset yhteisöt, kuten Maailmanpankki, Kansainvälinen valuuttarahasto, Euroopan keskuspankki, Euroopan investointipankki ja muut vastaavat kansainväliset organisaatiot
 4. Muut yhteisösijoittajat, joiden pääasiallisena tarkoituksena on rahoitusvälineisiin sijoittaminen, mukaan lukien varojen arvopaperistamiseen tai muihin rahoitustoimiin erikoistuneet yhteisöt. Niille on kuitenkin annettava mahdollisuus tulla pyynnöstä kohdelluksi ei-ammattimaisina sijoittajina, ja eToro Europe/eToro UK voi tarjota niille kattavamman suojan.
 5. Ammattimaiseksi sijoittajaksi katsotun asiakkaan vastuulla on pyytää kattavampaa suojaa, jos se katsoo, ettei se pysty arvioimaan tai hallitsemaan asianmukaisesti kyseessä olevia riskejä. Ammattimaisena sijoittajana pidettävä asiakas saa kattavamman suojan, jos asiakas tekee kirjallisen sopimuksen eToro Europen/eToro UK:n kanssa siitä, että sitä ei kohdella ammattimaisena sijoittajana kaupankäynnin menettelytapasääntöjä sovellettaessa.

Β. Asiakkaat, joita voidaan pyynnöstä kohdella ammattimaisina sijoittajina: Muille kuin yllä mainituille asiakkaille, julkisen sektorin elimet ja yksityiset sijoittajat mukaan lukien, voidaan myös antaa mahdollisuus olla käyttämättä joitakin eToro Europen/eToro UK:n menettelytapasääntöjen soveltamisen tarjoamista suojatoimenpiteistä. eToro Europen ja eToro UK:n voivat näin ollen kohdella näitä asiakkaita ammattimaisina sijoittajina edellyttäen, että asianmukaiset perusteet täyttyvät ja menettelyä noudatetaan. Asiakkaan tulee kyetä tekemään omat sijoituspäätöksensä ja ymmärtää niihin liittyvät riskit (luottavuus- ja soveltuvuusvaatimusten arviointi). Pidätämme oikeuden hylätä yllä mainitut sijoittajaluokittelun muutosta koskevat pyynnöt. Tiedustelut ja luokittelun muutospyynnöt tulee lähettää seuraavan sivuston kautta:

https://www.etoro.com/fi/customer-service/

Parasta toteutusta ja toimeksiantojen käsittelyä koskevat menettelytavat


 

Valituksen käsittelymenettely

Eturistiriitoja koskevat menettelytavat

Sijoittajien korvausrahasto

Avaintietoasiakirjat (eToro Europe)

Rahanpesun torjunta

Sekä Iso-Britannia että Kypros ovat säätäneet lakeja ja tehneet tarvittavia toimenpiteitä toteuttaakseen rahanpesun, terrorismin rahoituksen ja talousrikollisuuden ehkäisyyn soveltuvia mekanismeja.  Kumpikin maa on lisäksi sitoutunut soveltamaan kaikkia tähän aihealueeseen liittyviä kansainvälisiä sopimuksia ja standardeja ja erityisesti EU-direktiiveihin perustuvia sopimuksia ja standardeja. Ison-Britannian ja Kyproksen lainsäädäntö on yhdenmukaistettu suhteessa EU:n kolmanteen direktiiviin, joka koskee rahoitusjärjestelmän käytön estämistä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen (direktiivi 2005/60/EY). Sääntelyn alaisina yrityksinä eToro Europe ja eToro UK ovat molemmat sitoutuneet noudattamaan tähän liittyvää sääntelyä ja varmistamaan, että ne toteuttavat asianmukaisia rahanpesun, terrorismin rahoituksen ja talousrikollisuuden vastaisia toimia.

Omien varojen riittävyys

Sovellettavien säännösten mukaisesti sekä eToro Europella että eToro UK:lla tulee aina olla riittävästi omia varoja täyttääkseen EU:n vakavaraisuusasetuksessa määritellyt vakavaraisuusvaatimukset.  Sijoituspalveluyrityksellä on oltava hyvin perustellut, tehokkaat ja kattavat strategiat ja prosessit, joiden avulla se arvioi ja jatkuvasti ylläpitää tarvittavan sisäisen pääoman määrää, laatua ja jakautumista tasolla, joka riittää kattamaan senluonteiset ja -tasoiset riskit, joita sijoituspalveluyrityksiin kohdistuu tai saattaa kohdistua. Kyseisten strategioiden ja prosessien on oltava säännöllisen sisäisen arvioinnin kohteena sen varmistamiseksi, että ne pysyvät kattavina ja oikeasuhteisina yrityksen liiketoiminnan luonteeseen, laajuuteen ja monimuotoisuuteen nähden.

Asiakkaan varojen suojaaminen

Pidämme asiakkaidemme varat ja omaisuuserät erotelluilla tileillä, jotta asiakkaiden varat ja omaisuuserät pysyvät erillään omista varoistamme. Tällaista tilien erottamista valvotaan sekä sisäisesti että ulkoisesti. Käytämme vain hyvämaineisia maksulaitoksia ja maksupalvelun tarjoajia.

Baselin sääntöjen kolmannen pilarin edellyttämien tietojen julkistaminen

RTS 28 -raportti

Tiesitkö?

eToro tekee verkossa tapahtuvasta kaupankäynnistä yksinkertaista ja turvallista. Lue eToron kansainvälisistä välittäjistä ja sääntelystä