O co chodzi w systemach kopiowania eToro?

Funkcje społecznościowe eToro sprawiają, że nasza platforma jest prawdziwym unikatem w sektorze inwestycji online. Zarówno system CopyTrader™, jak i strategie inwestycyjne Smart Portfolios opierają się na bazie użytkowników eToro, liczącej ponad 20 milionów użytkowników ze 140 krajów, a ich celem jest udzielanie inwestorom pomocy w odkrywaniu nowych sposobów generowania zysków.

Jak działa system CopyTrader?

System CopyTrader jest jednym z głównych powodów, dla których nasza platforma uważana jest za jednego z liderów rewolucji fintech. Ogólna koncepcja narzędzia CopyTrader jest dość prosta: wybierz inwestorów, których chcesz kopiować, określ kwotę inwestycji i zacznij automatycznie kopiować wszystkie ich działania w czasie rzeczywistym — wystarczy, że klikniesz jeden przycisk.

Oprócz podstawowej koncepcji Copy Tradingu system obejmuje jeszcze kilka dodatkowych elementów.

Zanim zaczniemy, określmy znaczenie dwóch terminów:

 • „kopiowany inwestor” to użytkownik, w którego inwestujesz (kopiując go); natomiast
 • „kopiujący” to użytkownik, który wykonuje kopiowanie (czyli Ty).

Oto kilka istotnych kwestii, które należy wziąć pod uwagę przed rozpoczęciem kopiowania:

 • minimalna kwota inwestycji w inwestora to 200 USD;
 • jednocześnie można kopiować do 100 inwestorów;
 • w jednego inwestora można zainwestować do 2 000 000 USD;
 • minimalna kwota kopiowanej inwestycji to 1 USD — pozycje na mniejsze kwoty nie zostaną otwarte.
 • Jeśli zdecydujesz się na ręczne zamknięcie kopiowanej inwestycji, zaangażowane w nią środki zostaną ponownie doliczone do kapitału przeznaczonego na kopiowanie (kwoty przeznaczonej na kopiowanie wybranego inwestora i niezainwestowanej w otwarte pozycje).

CopyTrader – kopiowanie wszystkich inwestycji

System CopyTrader daje kopiującym możliwość kopiowania wszystkich aktualnie otwartych pozycji kopiowanego inwestora. Kopiujący, którzy wybierają tę metodę, decydują się na otwarcie istniejących otwartych pozycji wybranego inwestora na następujących warunkach:

 1. istniejące otwarte pozycje zostaną skopiowane na rachunku kopiującego po kursach rynkowych dostępnych w momencie kopiowania (a nie po kursach, po których otwarto pierwotne pozycje);
 2. dla otwieranych pozycji ustalone zostaną takie same poziomy stop loss („zatrzymaj stratę”, SL) i take profit („zrealizuj zysk”, TP), jak w przypadku pierwotnej pozycji;
 3. przyszłe działania kopiowanego inwestora będą kopiowane na ich rachunkach od momentu rozpoczęcia kopiowania — dotyczy to również poziomów stop loss i take profit oraz zamykania pozycji. Jeżeli kopiowany inwestor zmieni swój poziom stop loss, angażując w otwartą pozycję więcej środków, poziom stop loss na rachunku kopiującego zostanie odpowiednio skorygowany. Kwota zaangażowana w pozycję na rachunku kopiującego pozostanie jednak niezmieniona. W rezultacie proporcje kwot zaangażowanych w poszczególne instrumenty na rachunku kopiującego mogą niekiedy różnić się od proporcji kwot zaangażowanych w poszczególne instrumenty na rachunku kopiowanego inwestora.
 4. Poszczególne kopiowane inwestycje można również zamykać, nie rezygnując z kopiowania wybranego inwestora.
 5. Jeśli kopiowany inwestor otworzy pozycję na rynku zamkniętym w momencie kopiowania (na przykład z powodu przerwy), system otworzy dla kopiującego zlecenie zakupu lub sprzedaży po cenie rynkowej. Po otwarciu rynku zlecenie takie zostanie zrealizowane po pierwszym dostępnym kursie rynkowym.
 6. Aby wyświetlić wszystkie pozycje skopiowane od pojedynczego inwestora, wystarczy przejść do swojego portfela i kliknąć jego nazwę użytkownika.

Warto pamiętać, że wszystkie kopiowane pozycje zostaną otwarte w tym samym momencie. Na początku ich wartość będzie nieco niższa ze względu na różnicę (spread) pomiędzy kursami kupna i sprzedaży — podawane kwoty odzwierciedlają ilość środków, które trafiłyby na rachunek w przypadku zamknięcia pozycji w danym momencie. Nowe pozycje będą otwierane po tych samych kursach, po których otwiera je kopiowany inwestor, a kapitał rzeczywisty (saldo + zainwestowane środki) stanowi podstawę do ustalania proporcji kwot przeznaczanych na poszczególne kopiowane pozycje. Jeśli na przykład kopiowany inwestor otworzy pozycję, angażując 10% swojego kapitału rzeczywistego, to na rachunku inwestycyjnym kopiującego otwarta zostanie pozycja o wartości równej 10% kapitału rzeczywistego kopiującego.

Proporcja ta może się jednak zmienić, gdy kopiowany inwestor zmieni poziom dostępnego salda — może to nastąpić, gdy wpłaci on bądź wypłaci środki. Gdy nastąpi jedno z tych zdarzeń, stan środków na rachunku kopiowanego inwestora zmieni się, a inwestor kopiujący może zauważyć, że względne udziały otwartych pozycji są inne niż wcześniej. Gdy kopiowany inwestor zamknie wszystkie otwarte pozycje, względne udziały poszczególnych pozycji w stosunku do rachunku inwestora kopiującego zostaną ponownie zrównane.

**Warunki te mogą zostać w dowolnym momencie zmienione według uznania eToro.

CopyTrader – kopiowanie wyłącznie nowych pozycji

Kopiujący, którzy zdecydują się na wybór tej metody, będą kopiować wyłącznie nowe pozycje otwierane przez kopiowanego inwestora po rozpoczęciu kopiowania. Obowiązują następujące warunki:

 1. na rachunku kopiującego otwierane będą wyłącznie pozycje otwarte przez kopiowanego inwestora po rozpoczęciu kopiowania;
 2. nowe pozycje będą otwierane pod tym samym kursie, co w przypadku kopiowanego inwestora;
 3. względne udziały nowych pozycji będą obliczane na podstawie wartości kapitału rzeczywistego kopiowanego inwestora (saldo rachunku + zainwestowane środki).
 4. Dla otwieranych pozycji ustalone zostaną takie same poziomy stop loss („zatrzymaj stratę”, SL) i take profit („zrealizuj zysk”, TP), jak w przypadku pierwotnej pozycji.
 5. Wszystkie działania kopiowanego inwestora będą automatycznie powtarzane na rachunku kopiującego — w tym zmiany poziomów stop loss i take profit oraz zamknięcia pozycji. Jeżeli kopiowany inwestor zmieni swój poziom stop loss, angażując w otwartą pozycję więcej środków, poziom stop loss na rachunku kopiującego zostanie odpowiednio skorygowany. Kwota zaangażowana w pozycję na rachunku kopiującego pozostanie jednak niezmieniona. W rezultacie proporcje kwot zaangażowanych w poszczególne instrumenty na rachunku kopiującego mogą niekiedy różnić się od proporcji kwot zaangażowanych w poszczególne instrumenty na rachunku kopiowanego inwestora.
 6. Poszczególne kopiowane inwestycje można również zamykać, nie rezygnując z kopiowania wybranego inwestora.
 7. Aby wyświetlić wszystkie pozycje skopiowane od pojedynczego inwestora, wystarczy przejść do swojego portfela i kliknąć jego nazwę użytkownika.

Należy pamiętać, że proporcjonalne udziały poszczególnych instrumentów w kopiowanym portfelu mogą zmienić się, gdy kopiowany inwestor zmieni poziom salda dostępnych na swoim rachunku środków. Może do tego dojść, gdy kopiowany inwestor dokona wpłaty bądź wypłaty lub zamknie starą pozycję, którą otworzył, zanim inwestor kopiujący zaczął go kopiować (w przypadku gdyby ten drugi nie zdecydował się na kopiowanie wyłącznie już otwartych pozycji). W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych zdarzeń proporcjonalne udziały kopiowanych inwestycji w poszczególne instrumenty mogą okazać się inne niż wcześniej.

**Warunki te mogą zostać w dowolnym momencie zmienione według uznania eToro.

Zlecenie Copy Stop-Loss (CSL)

Zlecenie Copy Stop Loss („zatrzymaj straty z kopiowania”) to rozwiązanie, które umożliwia użytkownikom efektywne zarządzanie kopiowanymi inwestycjami dzięki zarządzaniu ryzykiem każdego z kopiowanych inwestorów w zależności od analizowanych w czasie rzeczywistym zysków i strat. Zasadniczo jest to zautomatyzowany system kontroli, który pozwala użytkownikowi na określanie wyrażonego w dolarach limitu dla wszystkich inwestycji danego kopiowanego inwestora.

Dla każdego z inwestorów system ten automatycznie ustawia poziom CSL na 40% łącznej wartości inwestycji w danego inwestora. W rezultacie można przyjąć, że po spadku łącznej wartości kopiowanej inwestycji o 40% zlecenie CSL spowoduje zakończenie kopiowania i powiększenie salda wolnych środków rachunku o kwotę dotychczas zaangażowaną w kopiowanie danego inwestora. Poziom CSL można również zmieniać ręcznie w zakresie od 5% do 95%. Wartość 5% to rodzaj „siatki bezpieczeństwa”, która powinna zadziałać wyłącznie wówczas, gdy inwestor straci niemal wszystkie zaangażowane środki.

Oto przykład: Inwestor A jest kopiowany przez Inwestora B, który zaangażował 1000 USD. Poziom CSL ustawiono na 60% zaangażowanego kapitału, co w tym przypadku oznacza możliwość utraty 600 USD. Po spadku bieżącej wartości kapitału, uwzględniającej zyski i straty ze wszystkich inwestycji, do 600 USD cały rachunek kopiowania zostanie zamknięty, a pozostałe środki (60% pierwotnej kwoty przeznaczonej na kopiowanie) zostaną doliczone do salda wolnych środków Inwestora B.

Co zatem dzieje się w przypadku aktywacji poziomu CSL?

Jeśli na rachunku kopiowania wystąpi niezrealizowana strata równa 40% zaangażowanych środków, poziom CSL zostanie aktywowany, a wszystkie kopiowane pozycje zostaną zamknięte. W zakładce „Historia” platformy znajduje się kolumna „Zamknięcie”. Zamknięte pozycje będą oznaczone w tej kolumnie jako „CSL”.


Poziom CSL można zmieniać, jako zabezpieczenie przed utratą wartości pozycji, w zakresie od 5% do 95% kwoty inwestycji. Należy również pamiętać, że system nie zezwoli na zmniejszenie poziomu CSL do poziomu wystarczająco niskiego, by wywołać natychmiastowe zakończenie kopiowania.

Oto przykład: powiedzmy, że kopiujesz pewnego inwestora, angażując w tę relację 1000 USD, a obecnie tracisz 300 USD, podczas gdy ustalony dla tej relacji poziom CSL to 60% — chcesz go skorygować. Nie będziesz mieć możliwości ustawienia go na 70% (co w tym przypadku odpowiada stracie równej 300 USD), ponieważ spowodowałoby to natychmiastowe zamknięcie relacji w systemie CopyTrader oraz wszystkich objętych nią pozycji. W tym przypadku maksymalny poziom CSL, który można ustawić, to 65%.

Warto pamiętać, że wartość CSL będzie się zmieniać w przypadku zmiany kwoty przeznaczonej na kopiowanie. Zwiększanie bądź zmniejszanie kwoty przeznaczonej na kopiowanie określonego inwestora będzie powodować przeliczenie poziomu CSL jako odsetka nowej kwoty kopiowania.

Powiedzmy na przykład, że kopiujesz pewnego inwestora, angażując 1000 USD. Na inwestycji w tego użytkownika tracisz 900 USD, jednak nadal w niego wierzysz. Po zaangażowaniu kolejnego 1000 USD w tego użytkownika poziom CSL zostanie zaktualizowany i obliczony od nowej kwoty, czyli łącznie 2000 USD. Należy pamiętać, że poziom CSL można zaktualizować w każdej chwili.

Zlecenie stop loss („zatrzymaj straty”) w przypadku pozycji kopiowanych

Ustalanie poziomu Copy Stop Loss (CSL) ma na celu ograniczenie łącznej ekspozycji na pojedynczego inwestora. Ponieważ kopiowane inwestycje są chronione przez poziom CSL, można pozwolić sobie na większą elastyczność, jeśli chodzi o ustalone dla nich poziomy stop loss („zatrzymaj straty”, SL).

W przypadku typowych pozycji każde zwiększenie wartości SL skutkuje zwiększeniem środków przeznaczonych na daną pozycję — saldo rachunku jest wówczas odpowiednio zmniejszane w związku z ich zablokowaniem.

W przypadku inwestycji kopiowanych każde zwiększenie wartości SL nie skutkuje potrąceniem dodatkowych środków z ogólnej wartości kopiowanych inwestycji. W rezultacie poszczególne kopiowane pozycje mogą osiągać nawet 200% czy 300% straty, co zapewnia elastyczność związaną z możliwością odzyskania wartości stratnej pozycji bez konieczności zamykania jej w rezultacie złożenia zlecenia SL, podczas gdy z pozostałej kwoty przeznaczonej na kopiowanie nadal finansowane są pozostałe pozycje. Jeśli jednak kopiowany inwestor osiągnie ustalony poziom CSL w związku z osiągnięciem łącznego limitu niezrealizowanej straty, wszystkie kopiowane pozycje zostają zamknięte.

Różnica ta prowadzi do wystąpienia kilku rozbieżności pomiędzy inwestycjami kopiowanymi a pierwotnymi pozycjami:

Nie zwiększamy kwot przeznaczonych na pozycje kopiowane. W rezultacie odsetek dostępnego salda rachunku kopiowania może być wyższy niż odsetek salda wolnych środków na rachunku kopiowanego inwestora.

Zysk/strata z kopiowania inwestora obliczane są w odniesieniu do pierwotnie zainwestowanej w niego kwoty.

Wstrzymaj kopiowanie

W nowej wersji systemu CopyTrader z dumą wprowadziliśmy funkcję „Wstrzymaj kopiowanie”, pozwalającą na zaprzestanie kopiowanie inwestora bez konieczności zamykania wszystkich otwartych w danym momencie pozycji.

Funkcję „Wstrzymaj kopiowanie” można aktywować na stronie portfela platformy eToro, klikając przycisk „Ustawienia”, a następnie wybierając opcję „Wstrzymaj kopiowanie”.


Po aktywacji funkcji „Wstrzymaj kopiowanie” w ramach wybranej relacji kopiowania nie będą już otwierane nowe pozycje. Wszystkie aktualnie otwarte pozycje będą jednak nadal kopiowane wraz z ustalonymi poziomami SL/TP oraz podejmowanymi przez kopiowanego inwestora decyzjami o ich zamknięciu.

Zatrzymaj kopiowanie

Jeśli chcesz całkowicie zakończyć kopiowanie inwestora, wybierz opcję “Zatrzymaj kopiowanie” z menu ustawień kopiowania. Będziesz miał do wyboru dwa sposoby postępowania: “Sprzedaj wszystko”, co spowoduje całkowite zamknięcie kopii, lub “Zachowaj wszystko”, co spowoduje przeniesienie wszystkich skopiowanych pozycji do Twojego portfolio, gdzie będziesz mógł nimi zarządzać niezależnie od kopiowania.

Jak działają Smart Portfolios?

Oferowane przez eToro Smart Portfolios są umożliwiającymi inwestowanie w motywy inwestycyjne instrumentami zorientowanymi na długoterminowy, dwucyfrowy zwrot. Każde Smart Portfolio łączy zróżnicowane aktywa lub grupy inwestorów oraz jest stale optymalizowane przez algorytmy uczenia maszynowego.

Oto ogólne wskazówki dotyczące Smart Portfolios:

 • Minimalna kwota inwestycji to zaledwie 500 USD.
 • Domyślny poziom stop loss („zatrzymaj straty”) dla Smart Portfolio to 10%.
 • Alokacja wag każdego Smart Portfolio może zmieniać się w czasie.

Market Smart Portfolios

Jako tematyczny instrument inwestycyjny opracowany przez firmę eToro Market Smart Portfolios łączą zróżnicowane aktywa w ramach jednego portfela na podstawie wstępnie określonej strategii rynkowej bądź koncentracji na określonym segmencie rynku. Eksperci finansowi eToro określają skład każdego Smart Portfolio, korzystając z algorytmu uczenia maszynowego zaprogramowanego na ograniczanie ryzyka i zwiększanie zysku.

Na przykładu BigTech Smart Portfolio grupuje duże spółki z sektora technologicznego, przez co przeznaczone jest dla użytkowników chcących zainwestować w ten sektor jako całość.

Top Trader Smart Portfolios

Opierające się na narzędziu CopyTrader Top Trader Smart Portfolios grupują odnoszących sukcesy inwestorów w ramach różnych portfeli. Podobnie jak w przypadku Market Smart Portfolios, inwestorzy wybierani są przez komitet inwestycyjny firmy eToro, a zaawansowany algorytm poszukuje określonych atrybutów inwestycyjnych zoptymalizowanych pod kątem osiągania zysku.

Na przykład GainersQtr Smart Portfolio grupuje inwestorów osiągających w przeszłości stale dodatnie zwroty i stwarzających szansę na osiągnięcie zysku w najbliższym kwartale — istotne są tu wstępne określone parametry uwzględniane przez algorytm Smart Portfolio. Skład Smart Portfolio jest okresowo aktualizowany w celu osiągnięcia niskiego poziomu ryzyka i zwiększenia prawdopodobieństwa zysku.

Więcej informacji na temat Smart Portfolios można znaleźć na stronie Smart Portfolios.

Mamy nadzieję, że ten artykuł pomógł Ci lepiej zrozumieć, jak działają nasze systemy kopiowania. Jeśli będziesz mieć dodatkowe pytania, bez wahania kontaktuj się z nami, pisząc w naszym kanale @CustomerService  na platformie eToro — możesz też dowiedzieć się więcej na naszej stronie pomocy.