Nadzór i licencja

Usługi maklerskie eToro świadczone są przez eToro (Europe) Ltd., zarejestrowane Cypryjskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne (Cypriot Investment Firm, CIF). Przedsiębiorstwo zarejestrowane jest pod numerem HE20058. eToro Europe podlega nadzorowi Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) na podstawie licencji numer 109/10. W Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej spółka eToro UK (numer rejestracyjny 7973792) podlega zezwoleniu i nadzorowi Urzędu Nadzoru nad Działalnością Sektora Finansowego (FCA) na podstawie numeru referencyjnego przedsiębiorstwa 583263. eToro (Europe) Ltd. oraz eToro (UK) Ltd. działają na podstawie Dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) i spełniają jej wymogi.

eToro i domy maklerskie

eToro (Europe) Ltd.

(eToro Europe), z siedzibą pod adresem 4 Profiti Ilia Street, Kanika International Business Center, Limassol, Cypr, posiada licencję na świadczenie usług inwestycyjnych w postaci przyjmowania i przekazywania zleceń, realizacji zleceń w imieniu klientów, zawierania transakcji na własny rachunek w odniesieniu do jednego lub więcej instrumentów finansowych oraz zarządzania portfelem. Przedsiębiorstwo posiada również licencję na świadczenie usług towarzyszących w postaci prowadzenia depozytu instrumentów finansowych i administrowania instrumentami finansowymi, w tym usług powiernictwa oraz usług powiązanych.

eToro Europe nawiązuje współpracę z klientami jako zleceniodawca lub jako agent. Gdy pełnimy rolę agenta, w celu realizacji zleceń naszych klientów korzystamy z usług innego domu maklerskiego, który może być podmiotem niezależnym.

eToro (UK) Ltd.

(eToro UK) z siedzibą pod adresem 6 New Street Square, London EC4A 3LX i głównym miejscem prowadzenia działalności pod adresem Level 39, One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AB, posiada licencję na zawieranie transakcji i składanie zleceń w zakresie inwestycji w charakterze agenta lub zleceniodawcy na zasadzie samodzielnego dopasowania zleceniodawców oraz utrzymywania środków klientów. eToro UK zawiera transakcje z klientami w charakterze zleceniodawcy bądź agenta. Gdy pełnimy rolę agenta, w celu realizacji zleceń naszych klientów korzystamy z usług innego domu maklerskiego zajmującego się realizacją, w tym eToro Europe lub niestowarzyszonego podmiotu niezależnego.

Podmioty i przepisy wykorzystywane w procesie realizacji zleceń klienta zostały określone w Regulaminie akceptowanym przez klienta w trakcie rejestracji. Informacje te podawane są również na rachunku klienta.

MiFID (Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych) to akt prawny Unii Europejskiej, który zapewnia zharmonizowany system prawny dla usług inwestycyjnych świadczonych w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Głównymi celami Dyrektywy są zwiększenie konkurencji oraz ochrony klientów w branży usług inwestycyjnych. Działalność i usługi eToro UK oraz eToro Europe są zgodne z wymaganiami MiFID. Wszystkie dokumenty i procedury są zgodnie z zasadami MiFID.

Jurysdykcje


Europa
Wielka Brytania
eToro (UK) Ltd. podlega nadzorowi Urzędu Nadzoru nad Działalnością Sektora Finansowego (FCA) i posiada transgraniczną licencję FCA na oferowanie swoich usług w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Cypr
eToro (Europe) Ltd. podlega nadzorowi Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) i posiada transgraniczną licencję CySEC na oferowanie swoich usług w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz poza nim.
Australia i Daleki Wschód
Australia
Platforma inwestycyjna eToro jest produktem oferowanym przez firmę International Capital Markets Pty Ltd (ABN 12 123 289 109, AFSL 335 692).
Stany Zjednoczone Ameryki
Stany Zjednoczone Ameryki
Operatorem platformy eToroUSA jest firma Tradonomi LLC, podlegająca nadzorowi stowarzyszenia National Futures Association (NFA). Obecnie platforma eToroUSA nie jest aktywna, a klienci zUSA nie mogą korzystać platformy.

Oświadczenia wynikające z obowiązków informacyjnych

Kategoryzacja klientów

Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) wymaga przeprowadzenia podziału klientów na klientów detalicznych, klientów branżowych lub uprawnionych kontrahentów. eToro Europe oraz eToro UK na etapie otwierania rachunku inwestycyjnego przydzielają wszystkich klientów do kategorii klientów detalicznych, która objęta jest najwyższym poziomem ochrony (takiej jak możliwość korzystania z Funduszu Odszkodowań dla Inwestorów czy objęcie zobowiązaniem do „możliwie najlepszej realizacji” lub ochroną aktywów klientów itp.). Klienci są uprawnieni do składania do eToro Europe/eToro UK (w zależności od okoliczności) pisemnych wniosków o reklasyfikację, które mogą skutkować zmianą ich kategorii zgodnie ze specyfikacjami, warunkami i procedurami MiFID. „Klient detaliczny” to klient, który nie jest klientem branżowym ani uprawnionym kontrahentem. Uprawniony kontrahent to klient branżowy lub podmiot prawny zajmujący się świadczeniem usług inwestycyjnych związanych z przyjmowaniem i przekazywaniem lub realizacją zleceń. Klienci należący do tej kategorii objęci są najniższym poziomem ochrony. Klient branżowy to klient, który posiada doświadczenie, wiedzę i fachowość umożliwiające podejmowanie niezależnych decyzji inwestycyjnych i właściwe ocenianie ryzyka, z którym się one wiążą, a ponadto spełniający następujące kryteria:
A. Kategorie klientów, których uznaje się za branżowych: podmioty wymienione poniżej należy uznać za klientów branżowych w odniesieniu do wszelkiego rodzaju usług i działalności inwestycyjnej oraz instrumentów finansowych:

 1. Podmioty, które są uprawnione lub podlegają przepisom wykonawczym dotyczącym prowadzenia działalności na rynkach finansowych. Poniższy wykaz należy rozumieć jako obejmujący wszystkie uprawnione podmioty prowadzące działalność charakterystyczną dla wymienionych podmiotów: podmioty uprawnione przez Państwo Członkowskie na podstawie dyrektywy Wspólnoty Europejskiej, podmioty uprawnione lub regulowane przez Państwo Członkowskie bez odniesienia do dyrektywy oraz podmioty uprawnione lub regulowane przez państwo nienależące do Wspólnoty
  1. instytucje kredytowe;
  2. zarejestrowane przedsiębiorstwa inwestycyjne;
  3. inne uprawnione lub regulowane instytucje finansowe;
  4. zakłady ubezpieczeń;
  5. plany zbiorowego inwestowania i spółki zarządzające takimi planami;
  6. fundusze emerytalne i spółki zarządzające takimi funduszami;
  7. pośrednicy zawierający transakcje dotyczące pochodnych instrumentów towarowych oraz innych, artykułów handlowych i produktów;
  8. inni inwestorzy instytucjonalni.
  9. podmioty lokalne.
 2. Duże przedsiębiorstwa spełniające przynajmniej dwa spośród wymienionych wymagań dotyczących wielkości, na zasadzie proporcjonalności:
  1. suma bilansowa równa co najmniej 20 000 000 euro;
  2. obrót netto równy co najmniej 40 000 000 euro;
  3. środki własne równe co najmniej 2 000 000 euro.
 3. Krajowe i regionalne władze rządowe, instytucje publiczne, które zarządzają długiem publicznym, banki centralne, międzynarodowe i pozakrajowe instytucje takie, jak Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Centralny, Europejski Bank Inwestycyjny i inne, podobne organizacje międzynarodowe.
 4. Inni inwestorzy instytucjonalni, których głównym zakresem działalności jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmioty zajmujące się sekurytyzacją aktywów lub innego rodzaju transakcjami finansowymi. Takie podmioty muszą mieć jednak możliwość domagania się odstąpienia od traktowania ich jako podmiotów branżowych, a eToro Europe/eToro UK, w zależności od okoliczności, może zgodzić się na zapewnienie wyższego poziomu ochrony. Jeżeli klient uznaje, że nie jest w stanie właściwie ocenić lub zarządzać odnośnym ryzykiem, złożenie wniosku o zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa leży w zakresie odpowiedzialności klienta uznanego za klienta branżowego. Wyższy poziom bezpieczeństwa zapewnia się, kiedy klient, którego uznano za branżowego, przystępuje do pisemnego porozumienia z eToro Europe/eToro UK, w zależności od okoliczności, skutkującego tym, że do celów stosowania właściwego reżimu postępowania nie jest on traktowany jako klient branżowy.
 1. Klienci, których na życzenie można traktować jako branżowych: Klientom innym niż wymienieni powyżej, w tym organom sektora publicznego i prywatnym inwestorom indywidualnym, można zezwolić na zniesienie niektórych środków ochrony przyznanych zgodnie z regułami prowadzenia działalności gospodarczej eToro Europe/eToro UK, w zależności od okoliczności. Dlatego też eToro Europe i eToro UK mogą traktować klientów wymienionych powyżej jak klientów branżowych pod warunkiem wypełnienia właściwych kryteriów i procedur. Należy do nich ocena, czy klient jest w stanie podejmować niezależne decyzje inwestycyjne i rozumie ryzyko, jakie się z nimi wiąże (badanie adekwatności). Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy uwzględnienia dowolnego z wymienionych powyżej wniosków o zmianę kategorii. Wnioski o dodatkowe informacje oraz zmianę kategorii należy składać na stronie https://www.etoro.com/application/help/contact.aspx

Zasady w sprawie możliwie najlepszej realizacji oraz przetwarzania zleceń klientów

Zasady w sprawie możliwie najlepszej realizacji oraz przetwarzania zleceń klientów eToro (Europe) LTD Pobierz plik PDF

Zasady rozpatrywania reklamacji

eToro (Europe) LTD. Zasady rozpatrywania reklamacji Pobierz plik PDF

Zasady postępowania w przypadku konfliktów interesów

Zasady postępowania w przypadku konfliktów interesów eToro (Europe) LTD Pobierz plik PDF

Fundusz Odszkodowań dla Inwestorów

Fundusz Odszkodowań dla Inwestorów eToro (Europe) Pobierz plik PDF

Zasady przeciwdziałania „praniu brudnych pieniędzy”

Zarówno Wielka Brytania, jak i Cypr wprowadziły odpowiednie akty prawne i wdrożyły skuteczne środki regulacyjne oraz środki innego rodzaju, wprowadzając odpowiednie mechanizmy zapobiegania „praniu brudnych pieniędzy”, finansowaniu terroryzmu oraz przestępczości finansowej, a także ograniczania skali takich zjawisk. Obywa kraje zobowiązały się ponadto do stosowania wszystkich wymogów traktatów i norm międzynarodowych w tym obszarze, a w szczególności do wymogów wynikających z dyrektyw Unii Europejskiej. Ustawodawstwo Wielkiej Brytanii i Cypru zostało zharmonizowane z trzecią dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dyrektywa 2005/60/WE). Jako przedsiębiorstwa regulowane eToro Europe i eToro UK są zobowiązane do przestrzegania właściwych przepisów oraz zapewniania, aby wdrażane były właściwe środki mające na celu zwalczanie „prania brudnych pieniędzy”, finansowania terroryzmu oraz przestępczości finansowej.

Adekwatność kapitałowa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zarówno eToro Europe, jak i eToro UK muszą posiadać fundusze własne, które zawsze spełniają warunki dotyczące współczynników adekwatności kapitałowej określone w europejskim rozporządzeniu w sprawie wymogów kapitałowych. Firma inwestycyjna musi posiadać solidne, efektywne i kompletne strategie i procesy mające na celu szacowanie i bieżące utrzymywanie kwot, rodzajów oraz podziału kapitału wewnętrznego, który uważa za adekwatny ze względu na charakter i poziom ryzyka, na które może zostać narażona. Takie strategie i procesy podlegają regularnej weryfikacji wewnętrznej w celu zapewnienia ich kompleksowości oraz proporcjonalności do charakteru, skali oraz złożoności działalności firmy.

Ochrona aktywów klientów

Utrzymujemy środki naszych klientów na wydzielonym rachunku, tak by były one odseparowane od naszych własnych aktywów. Taka separacja rachunków podlega nadzorowi zarówno wewnętrznemu, jak i zewnętrznemu. Współpracujemy wyłącznie z renomowanymi instytucjami płatniczymi i dostawcami usług płatniczych, takimi jak Barclays Bank, Couts i inne renomowane banki.

Informacje dotyczące III Filaru


Informacje na temat zarządzania ryzykiem eToro (Europe) LTD Pobierz plik PDF

eToro to firma oferująca inwestowanie społecznościowe, która umożliwia użytkownikom śledzenie inwestycji innych inwestorów i kopiowanie ich, a także samodzielne inwestowanie